Nowy LubLarp i niespodzianka

Z przy­jem­no­ścią ogła­sza­my, że już w tym mie­sią­cu w Lubli­nie wystar­tu­je dru­gi cykl szko­leń LubLarp, prze­zna­czo­nych dla osób zarów­no już zain­te­re­so­wa­nych lar­pa­mi, jak i chcą­cych posta­wić w nich swo­je pierw­sze kro­ki. Szko­le­nia odby­wa­ją się w for­mie week­en­do­wych warsz­ta­tów roz­dzie­lo­nych kil­ku­go­dzin­ną grą, pre­zen­tu­ją­cą oma­wia­ne na spo­tka­niu zagad­nie­nia. Pro­wa­dzo­ne są przez uzna­nych twór­ców i gra­czy z całej Pol­ski. W tym roku zapla­no­wa­no sześć spotkań:

  • co to jest larp
  • odgry­wa­nie i improwizacja
  • kostiu­my i charakteryzacja
  • fabu­ła i mechanika
  • sce­no­gra­fia i logistyka
  • larp od A do Z

Ser­decz­nie pole­ca­my wybra­nie się na szko­le­nia i śle­dze­nie fan­pa­ge­’a na Face­bo­oku. Wszyst­kie infor­ma­cje na temat szko­leń, łącz­nie z har­mo­no­gra­mem, moż­na zna­leźć na stro­nie pro­jek­tu LubLarp.

Dodat­ko­wą nie­spo­dzian­ką jest ogło­sze­nie prze­pro­wa­dza­ne­go pod szyl­dem LubLarp kon­kur­su na sce­na­riu­sze lar­po­we Print­Play. Skie­ro­wa­ny jest do wszyst­kich twór­ców, bez wzglę­du na lar­po­we doświad­cze­nie i pre­fe­ren­cje. Sce­na­riu­sze moż­na nad­sy­łać aż do koń­ca sierp­nia, a oce­niać je będą sędzio­wie – twór­cy gier z całej Pol­ski. Regu­la­min, syl­wet­ki juro­rów i inne infor­ma­cje może­cie zna­leźć na stro­nie kon­kur­su Print­Play. Zapra­sza­my do udziału!

Orga­ni­za­to­ra­mi całe­go pro­jek­tu są Jakub Barań­ski i Mar­cin Sło­wi­kow­ski we współ­pra­cy z Lubel­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Fan­ta­sty­ki „Cyta­de­la Syriu­sza”. Z lek­kim odcie­niem dumy chcie­li­by­śmy dodać, że rów­nież eki­pa orga­ni­za­tor­ska Black­Box 3City będzie mogła wtrą­cić swo­je trzy gro­sze: wśród tre­ne­rów zna­la­zła się Ida Paw­ło­wicz (sce­no­gra­fia i logi­sty­ka), a w jury kon­kur­su Doro­ta Kali­na Tro­ja­now­ska i Piotr Milewski.


Opublikowano

w

przez

Tagi: