Strona główna » Nowy LubLarp i niespodzianka

Z przy­jem­noś­cią ogłasza­my, że już w tym miesiącu w Lublin­ie wys­tar­tu­je dru­gi cykl szkoleń LubLarp, przez­nac­zonych dla osób zarówno już zain­tere­sowanych larpa­mi, jak i chcą­cych postaw­ić w nich swo­je pier­wsze kro­ki. Szkole­nia odby­wa­ją się w formie week­endowych warsz­tatów rozdzielonych kilku­godzin­ną grą, prezen­tu­jącą omaw­iane na spotka­niu zagad­nienia. Prowad­zone są przez uznanych twór­ców i graczy z całej Pol­s­ki. W tym roku zaplanowano sześć spotkań:

  • co to jest larp
  • odgry­wanie i improw­iz­a­c­ja
  • kostiumy i charak­teryza­c­ja
  • fabuła i mechani­ka
  • scenografia i logisty­ka
  • larp od A do Z

Serdecznie pole­camy wybranie się na szkole­nia i śledze­nie fan­page’a na Face­booku. Wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at szkoleń, łącznie z har­mono­gramem, moż­na znaleźć na stron­ie pro­jek­tu LubLarp.

Dodatkową niespodzianką jest ogłosze­nie przeprowadzanego pod szyl­dem LubLarp konkur­su na sce­nar­iusze lar­powe Print­Play. Skierowany jest do wszys­t­kich twór­ców, bez wzglę­du na lar­powe doświad­cze­nie i pref­er­enc­je. Sce­nar­iusze moż­na nadsyłać aż do koń­ca sierp­nia, a oce­ni­ać je będą sędziowie – twór­cy gier z całej Pol­s­ki. Reg­u­lamin, syl­wet­ki jurorów i inne infor­ma­c­je może­cie znaleźć na stron­ie konkur­su Print­Play. Zaprasza­my do udzi­ału!

Orga­ni­za­tora­mi całego pro­jek­tu są Jakub Barańs­ki i Marcin Słowikows­ki we współpra­cy z Lubel­skim Sto­warzysze­niem Fan­tasty­ki „Cytadela Syriusza”. Z lekkim odcie­niem dumy chcielibyśmy dodać, że również ekipa orga­ni­za­tors­ka Black­Box 3City będzie mogła wtrą­cić swo­je trzy grosze: wśród tren­erów znalazła się Ida Pawłow­icz (scenografia i logisty­ka), a w jury konkur­su Doro­ta Kali­na Tro­janows­ka i Piotr Milews­ki.

Przewiń do góry