Strona główna » DreamHaven 2017: już dziś ruszają zapisy

Trze­ci sezon Black­ox 3City jest w tej chwili w pełni… Ale część z was praw­dopodob­nie zaczęła już zas­tanaw­iać się, gdzie tego lata  będzie moż­na pograć w dobre larpy.  Mamy dla was propozy­cję. Jeśli nasze niedzielne wiec­zo­ry tylko pobudza­ły wasz apetyt, pro­ponu­je­my 9dniową ucztę: ucieczkę do kilkudziesię­ciu światów w trak­cie Fes­ti­walu Innowacji Lar­powych DreamHaven

Pro­gram imprezy wyróż­nia różnorod­ność. Zna­j­du­ją się w nim zarówno  małe gry dla kilku, kilku­nas­tu osób, jak i duże pro­jek­ty angażu­jące niemal wszys­t­kich z pół­torej set­ki uczest­ników. Pre­miery i kole­jne odsłony gier znanych i lubianych. Fes­ti­w­al jest też wyjątkową okazją, by poz­nać graczy jak i twór­ców z całego kra­ju oraz spędz­ić relak­su­ją­cy tydzień nad mal­own­iczym jeziorem w nas­tro­jowym kaszub­skim lesie.

Fes­ti­w­al będzie się oczy­wiś­cie odby­wał, jak co roku, na Przys­tanku Alas­ka w Gliśnie Wielkim nad jeziorem Kamieniczno w dni­ach 30 czer­w­ca — 9 lip­ca. Kom­plet infor­ma­cji oraz for­mu­la­rz zapisów zna­jdziecie na stron­ie fes­ti­walu

Rejes­trac­ja uczest­ników na Fes­ti­w­al Lar­powy Dreamhaven 2017 rusza już dzisi­aj o półno­cy. Dlaczego to waż­na infor­ma­c­ja? Uczest­ni­cy mogą wybrać wari­ant zak­wa­terowa­nia: na polu namiotowym lub w domkach trap­er­s­kich. Licz­ba miejsce w domkach jest ogranic­zona do 48.  W poprzed­nich lat­ach były one dostęp­ne jedynie przez kil­ka pier­wszych godzin od otwar­cia zapisów. Jeśli zależy wam na pogodoo­d­pornym i wygod­nym kwa­terunku, sugeru­je­my rejes­trację dzisiejszej nocy.

Do zobaczenia na DreamHaven 2017!

Przewiń do góry