DreamHaven 2017: już dziś ruszają zapisy

Trze­ci sezon Blac­kox 3City jest w tej chwi­li w peł­ni… Ale część z was praw­do­po­dob­nie zaczę­ła już zasta­na­wiać się, gdzie tego lata  będzie moż­na pograć w dobre lar­py.  Mamy dla was pro­po­zy­cję. Jeśli nasze nie­dziel­ne wie­czo­ry tyl­ko pobu­dza­ły wasz ape­tyt, pro­po­nu­je­my 9dniową ucztę: uciecz­kę do kil­ku­dzie­się­ciu świa­tów w trak­cie Festi­wa­lu Inno­wa­cji Lar­po­wych Dre­am­Ha­ven

Pro­gram impre­zy wyróż­nia róż­no­rod­ność. Znaj­du­ją się w nim zarów­no  małe gry dla kil­ku, kil­ku­na­stu osób, jak i duże pro­jek­ty anga­żu­ją­ce nie­mal wszyst­kich z pół­to­rej set­ki uczest­ni­ków. Pre­mie­ry i kolej­ne odsło­ny gier zna­nych i lubia­nych. Festi­wal jest też wyjąt­ko­wą oka­zją, by poznać gra­czy jak i twór­ców z całe­go kra­ju oraz spę­dzić relak­su­ją­cy tydzień nad malow­ni­czym jezio­rem w nastro­jo­wym kaszub­skim lesie.

Festi­wal będzie się oczy­wi­ście odby­wał, jak co roku, na Przy­stan­ku Ala­ska w Gli­śnie Wiel­kim nad jezio­rem Kamie­nicz­no w dniach 30 czerw­ca — 9 lip­ca. Kom­plet infor­ma­cji oraz for­mu­larz zapi­sów znaj­dzie­cie na stro­nie festi­wa­lu

Reje­stra­cja uczest­ni­ków na Festi­wal Lar­po­wy Dre­am­ha­ven 2017 rusza już dzi­siaj o pół­no­cy. Dla­cze­go to waż­na infor­ma­cja? Uczest­ni­cy mogą wybrać wariant zakwa­te­ro­wa­nia: na polu namio­to­wym lub w dom­kach tra­per­skich. Licz­ba miej­sce w dom­kach jest ogra­ni­czo­na do 48.  W poprzed­nich latach były one dostęp­ne jedy­nie przez kil­ka pierw­szych godzin od otwar­cia zapi­sów. Jeśli zale­ży wam na pogo­do­od­por­nym i wygod­nym kwa­te­run­ku, suge­ru­je­my reje­stra­cję dzi­siej­szej nocy.

Do zoba­cze­nia na Dre­am­Ha­ven 2017!


Opublikowano

w

przez

Tagi: