Zaproszenie na wiosenną apokalipsę

Aktyw­na lar­po­wa wio­sna na Pomo­rzu trwa w najlepsze!

Wła­śnie zakoń­czył się SPOT, a za nie­ca­ły mie­siąc (kil­ka dni po ofi­cjal­nym zakoń­cze­niu IV sezo­nu naszej dzia­łal­no­ści) na Przy­stan­ku Ala­ska odbę­dzie się larp D8 — przez nie­któ­rych uwa­ża­ny za naj­lep­szą grę, w jaką gra­li w ubie­głym roku. My rów­nież zali­cza­my się do tej gru­py. Bawi­li­śmy się świet­nie na pierw­szej edy­cji i gorą­co pole­ca­my udział w kolej­nej. Bile­ty w cenie 400zł moż­na kupić w skle­pie lar­po­wym Rekwi­zy­tor­nia.

TUTAJ znaj­dzie­cie szer­szy opis gry,  link do doku­men­tu pro­jek­to­we­go i wpi­sy uczest­ni­ków i współ­twór­ców pre­mie­ro­wej odsło­ny gry.

Pole­ca­my rów­nież rela­cję Pio­tra albo Mar­ci­na na stro­nie ini­cja­ty­wy Lublarp! Czuj­cie się zachę­ce­ni do udziału! 😉

Do zoba­cze­nia (eki­pa BB3C wpa­da pomóc przy scenografii)


Opublikowano

w

przez

Tagi: