Strona główna » Zaproszenie na wiosenną apokalipsę
Piotr Milews­ki | 16 kwiet­nia 2018 | Wieś­ci ze świata

Akty­w­na lar­powa wios­na na Pomorzu trwa w najlepsze!

Właśnie zakończył się SPOT, a za niecały miesiąc (kil­ka dni po ofic­jal­nym zakończe­niu IV sezonu naszej dzi­ałal­noś­ci) na Przys­tanku Alas­ka odbędzie się larp D8 — przez niek­tórych uważany za najlep­szą grę, w jaką grali w ubiegłym roku. My również zal­icza­my się do tej grupy. Baw­iliśmy się świet­nie na pier­wszej edy­cji i gorą­co pole­camy udzi­ał w kole­jnej. Bile­ty w cenie 400zł moż­na kupić w sklepie lar­powym Rek­wiz­y­tor­nia.

TUTAJ zna­jdziecie szer­szy opis gry,  link do doku­men­tu pro­jek­towego i wpisy uczest­ników i współtwór­ców pre­mierowej odsłony gry.

Pole­camy również relację Pio­tra albo Marci­na na stron­ie inic­jaty­wy Lublarp! Czu­j­cie się zachęceni do udziału! 😉

Do zobaczenia (ekipa BB3C wpa­da pomóc przy scenografii)

Przewiń do góry