Tag: d8 larp

  • Zaproszenie na wiosenną apokalipsę

    Zaproszenie na wiosenną apokalipsę

    Aktyw­na lar­po­wa wio­sna na Pomo­rzu trwa w najlepsze! Wła­śnie zakoń­czył się SPOT, a za nie­ca­ły mie­siąc (kil­ka dni po ofi­cjal­nym zakoń­cze­niu IV sezo­nu naszej dzia­łal­no­ści) na Przy­stan­ku Ala­ska odbę­dzie się larp D8 — przez nie­któ­rych uwa­ża­ny za naj­lep­szą grę, w jaką gra­li w ubie­głym roku. My rów­nież zali­cza­my się do tej gru­py. Bawi­li­śmy się świet­nie…