Strona główna » SPOT 2017 larpowanie na północy
Piotr Budzisz | 4 kwiet­nia 2017 | Wieś­ci ze świata

SPOT 2017 to już ósma edy­c­ja kon­wen­tu SPOT-kanie z larpa­mi. Ten niewiel­ki kon­went sku­pia się na grach fab­u­larnych w tym na larpach.

Gdzie i kiedy

Tegoroczny SPOT, zgod­nie z życzeni­a­mi uczest­ników, odbędzie się w dni­ach 19–21 maja 2017 r. (tj. trze­ci week­end maja) na tere­nie gim­nazjum w Ban­inie, przy uli­cy Lot­niczej 15.

Dojechać na miejsce moż­na np. auto­busem nr 126 z Wrzeszcza.

Koszt kon­wen­tu to jedyne 80 zł za 3 dni wraz z zapewnionym noclegiem.

Szczegóły doty­czące akredy­tacji.

Program SPOT 2017

Głównym rdze­niem SPO­Tu jest pro­gram, który od zawsze jest napakowany do granic możliwości.

W tym roku będzie on trwać w sum­ie 60 godzin i zostanie podzielony na dwa bieg­nące równole­gle blo­ki programowe.

Na dzień dzisiejszy zostało już zgłos­zonych 12 punk­tów pro­gra­mu, w tym aż 8 cham­ber larpów.

Przyj­mowanie zgłoszeń punk­tów pro­gra­mu trwa do 1 maja bieżącego roku.

Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at pro­gra­mu

Czary

Po raz szósty, na SPOCie, zostanie roze­grany konkurs Czary 2017.

Edy­c­ja tegorocz­na została rozsz­er­zona — Czary 2017 zostaną przyz­nane w kategoriach:

  • Najlep­szy larp
  • Najlep­szy gracz
  • Najlep­szy strój

Nowoś­cią jest konkurs na Najlep­szego gracza — zostanie on roze­grany po raz pier­wszy! Każdy może w nim wziąć udzi­ał. Na wygranych oczeku­ją atrak­cyjne nagrody.

Za wybór najlep­szego stro­ju odpowia­da Pra­cow­n­ia Gedeona.

Więcej na tem­at konkur­su Czary 2017.

W imie­niu orga­ni­za­torów serdecznie zaprasza­my na SPOT 2017!

Przewiń do góry