Baner reklamowy SPOT 2017

SPOT 2017 larpowanie na północy

SPOT 2017 to już ósma edy­cja kon­wen­tu SPOT-kanie z lar­pa­mi. Ten nie­wiel­ki kon­went sku­pia się na grach fabu­lar­nych w tym na larpach.

Gdzie i kiedy

Tego­rocz­ny SPOT, zgod­nie z życze­nia­mi uczest­ni­ków, odbę­dzie się w dniach 19–21 maja 2017 r. (tj. trze­ci week­end maja) na tere­nie gim­na­zjum w Bani­nie, przy uli­cy Lot­ni­czej 15.

Doje­chać na miej­sce moż­na np. auto­bu­sem nr 126 z Wrzeszcza.

Koszt kon­wen­tu to jedy­ne 80 zł za 3 dni wraz z zapew­nio­nym noclegiem.

Szcze­gó­ły doty­czą­ce akre­dy­ta­cji.

Program SPOT 2017

Głów­nym rdze­niem SPO­Tu jest pro­gram, któ­ry od zawsze jest napa­ko­wa­ny do gra­nic możliwości.

W tym roku będzie on trwać w sumie 60 godzin i zosta­nie podzie­lo­ny na dwa bie­gną­ce rów­no­le­gle blo­ki programowe.

Na dzień dzi­siej­szy zosta­ło już zgło­szo­nych 12 punk­tów pro­gra­mu, w tym aż 8 cham­ber larpów.

Przyj­mo­wa­nie zgło­szeń punk­tów pro­gra­mu trwa do 1 maja bie­żą­ce­go roku.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat pro­gra­mu

Czary

Po raz szó­sty, na SPO­Cie, zosta­nie roze­gra­ny kon­kurs Cza­ry 2017.

Edy­cja tego­rocz­na zosta­ła roz­sze­rzo­na — Cza­ry 2017 zosta­ną przy­zna­ne w kategoriach:

  • Naj­lep­szy larp
  • Naj­lep­szy gracz
  • Naj­lep­szy strój

Nowo­ścią jest kon­kurs na Naj­lep­sze­go gra­cza — zosta­nie on roze­gra­ny po raz pierw­szy! Każ­dy może w nim wziąć udział. Na wygra­nych ocze­ku­ją atrak­cyj­ne nagrody.

Za wybór naj­lep­sze­go stro­ju odpo­wia­da Pra­cow­nia Gedeona.

Wię­cej na temat kon­kur­su Cza­ry 2017.

W imie­niu orga­ni­za­to­rów ser­decz­nie zapra­sza­my na SPOT 2017!


Opublikowano

w

przez

Tagi: