Larpujemy na Podlasiu

Lato sprzy­ja lar­pow­com, jeśli cho­dzi o licz­bę prze­róż­nych wyda­rzeń, odby­wa­ją­cych się na tere­nie całej Pol­ski. Jeże­li ktoś z Was począ­tek czerw­ca ma zamiar spę­dzić na Pod­la­siu, zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w impre­zie o nazwie ArtE­ast Larp Festi­val, któ­ra odbę­dzie się w Bia­łym­sto­ku i Tyko­ci­nie w pierw­szy week­end tego wła­śnie miesiąca.

W pro­gra­mie impre­zy prze­wi­dzia­ne są pre­lek­cje, warsz­ta­ty i lar­py, spo­śród któ­rych naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­cym będzie zapew­ne gra głów­na festi­wa­lu, odby­wa­ją­ca się (już tra­dy­cyj­nie) na Zam­ku w Tyko­ci­nie. W tym roku jest to Cień na are­nie, sce­na­riusz nawią­zu­ją­cy do świa­ta popu­lar­ne­go pol­skie­go sys­te­mu RPG Mona­styr. Orga­ni­za­to­rem całe­go wyda­rze­nia jest Bia­ło­stoc­ki Klub Lar­po­wy Żywia.

Po wię­cej infor­ma­cji zapra­sza­my na stro­nę impre­zy. Do zoba­cze­nia w Białymstoku!


Opublikowano

w

przez

Tagi: