Strona główna » Larpowe konsultacje na Pyrkonie

Tegoroczny Pyrkon zapowia­da się coraz ciekaw­iej. Oprócz bloku lar­powego oraz kole­jnej edy­cji konkur­su Złote Mas­ki na fes­ti­walu odbędzie się pre­miera nowej inic­jaty­wy, nazwanej Lar­powym Coachingiem i będącej wspól­nym pro­jek­tem kilku różnych pol­s­kich grup lar­powych (Argos, Fun­re­al, Grimuar, Live­form i Wielos­fer).

Masz pomysł na larpa? Nie możesz ruszyć z miejs­ca z orga­ni­za­cją kon­wen­tu? Nie wiesz, jak dopa­sować warsz­taty do jeepa albo jak złożyć print&playa?
Nie wyważaj otwartych drzwi! Opowiedz nam o tym!

Na fes­ti­walu zna­jdzie się stoisko, gdzie będzie moż­na zła­pać doświad­c­zonego twór­cę larpów, przed­staw­ić swój pomysł i zasięgnąć porady lub opinii, dowiedzieć się, gdzie szukać potrzeb­nych infor­ma­cji i środ­ków oraz jak wprowadz­ić swo­ją ideę w życie, jak również wypy­tać o szczegóły czy tech­nikalia. Zachę­camy do śledzenia wydarzenia na Face­booku, gdzie stop­niowo pojaw­ia­ją się infor­ma­c­je na tem­at inic­jaty­wy, oraz oczy­wiś­cie do odwiedzenia stoiska i pogawęd­ki z Lar­powy­mi Coucha­mi!

Dla przy­pom­nienia: Pyrkon odbędzie się w dni­ach 24–26 kwiet­nia w Poz­na­niu. Do zobaczenia na miejs­cu!

Przewiń do góry