Larpowe konsultacje na Pyrkonie

Tego­rocz­ny Pyr­kon zapo­wia­da się coraz cie­ka­wiej. Oprócz blo­ku lar­po­we­go oraz kolej­nej edy­cji kon­kur­su Zło­te Maski na festi­wa­lu odbę­dzie się pre­mie­ra nowej ini­cja­ty­wy, nazwa­nej Lar­po­wym Coachin­giem i będą­cej wspól­nym pro­jek­tem kil­ku róż­nych pol­skich grup lar­po­wych (Argos, Fun­re­al, Gri­mu­ar, Live­form i Wielosfer).

Masz pomysł na lar­pa? Nie możesz ruszyć z miej­sca z orga­ni­za­cją kon­wen­tu? Nie wiesz, jak dopa­so­wać warsz­ta­ty do jeepa albo jak zło­żyć print&playa?
Nie wywa­żaj otwar­tych drzwi! Opo­wiedz nam o tym!

Na festi­wa­lu znaj­dzie się sto­isko, gdzie będzie moż­na zła­pać doświad­czo­ne­go twór­cę lar­pów, przed­sta­wić swój pomysł i zasię­gnąć pora­dy lub opi­nii, dowie­dzieć się, gdzie szu­kać potrzeb­nych infor­ma­cji i środ­ków oraz jak wpro­wa­dzić swo­ją ideę w życie, jak rów­nież wypy­tać o szcze­gó­ły czy tech­ni­ka­lia. Zachę­ca­my do śle­dze­nia wyda­rze­nia na Face­bo­oku, gdzie stop­nio­wo poja­wia­ją się infor­ma­cje na temat ini­cja­ty­wy, oraz oczy­wi­ście do odwie­dze­nia sto­iska i poga­węd­ki z Lar­po­wy­mi Couchami!

Dla przy­po­mnie­nia: Pyr­kon odbę­dzie się w dniach 24–26 kwiet­nia w Pozna­niu. Do zoba­cze­nia na miejscu!


Opublikowano

w

przez

Tagi: