Złote Maski 2015

Już nie­dłu­go, bo w dniach 24–26 kwiet­nia, na poznań­skim festi­wa­lu Pyr­kon odbę­dzie się kolej­na edy­cja kon­kur­su lar­po­we­go Zło­te Maski, tym razem w odświe­żo­nej for­mu­le. Zna­my już listę gier zakwa­li­fi­ko­wa­nych do udzia­łu w ZM 2015. Są to, w kolej­no­ści alfabetycznej:

  • Bird­man (Jakub Barański)
  • Czar­ny kamień z Leng (Bar­tosz Bru­ski, Paweł Jasiń­ski, Kata­rzy­na Ochman)
  • Czas Oby­wa­te­la (Agniesz­ka Rogowska)
  • Euta­na­zja (Mariusz Kap­czyń­ski, Tomasz Kwar­ciń­ski, Mate­usz Zachciał)
  • Larp o duchach (Kamil Bart­czak, Prze­my­sław Szymczak)
  • Mija nas czas (Emi­lia Kowalska)
  • Pro­jekt Gide­on (Artur Woźniak)
  • Welco­me to Gom­mor­rah. Spa­daj lamu­sie (Woj­ciech Cys­dorf, Michał Nie­spo­dzie­wa­ny, Szy­mon Ulenberg)
  • Zło­ta Wydra (Anna Rogala)

Nagro­dy będą przy­zna­wa­ne w czte­rech kate­go­riach (Grand Prix: Naj­lep­szy Larp, Naj­lep­szy Sce­na­riusz, Naj­lep­sza Reży­se­ria, Naj­lep­szy Gracz), a oce­niać je będzie sze­ścio­oso­bo­we jury, w któ­rym zna­lazł się jeden z orga­ni­za­to­rów Black­Box 3City Piotr Milewski.

Po wię­cej infor­ma­cji zapra­sza­my na stro­nę festi­wa­lu Pyr­kon oraz na pod­stro­nę z zapo­wie­dzią pro­gra­mu blo­ku lar­po­we­go, gdzie może­cie zna­leźć opi­sy wszyst­kich gier.

Za twór­ców i gra­czy star­tu­ją­cych w kon­kur­sie trzy­ma­my kciuki!


Opublikowano

w

przez

Tagi: