Wakaty na larpa „Przebudzenie opowieści”

Nnie macie jesz­cze pla­nów na lato, a macie ocho­tę spę­dzić kil­ka dni lar­po­wo? Już kil­ka­krot­nie pole­ca­li­śmy Wam Festi­wal Inno­wa­cji Lar­po­wych Dre­am­Ha­ven, któ­ry kon­ty­nu­uje tra­dy­cję kul­to­we­go (acz zakoń­czo­ne­go zeszłe­go roku) kon­wen­tu lar­po­we­go Hard­kon.  Wyróż­ni­kiem Hard­ko­nu były nie­ba­nal­ne „gry głów­ne”, czy­li naj­waż­niej­sze lar­py każ­dej z edy­cji. Nie­któ­re z nich, jak Kosz­mar­ne Gąsz­czu Koły­san­ki, odbi­ły się sze­ro­kim echem w lar­po­wym świat­ku KGK do dziś jest przy­wo­ły­wa­ne jako jed­na z naj­lep­szych gier, jakie odby­ły się w Polsce.

Orga­ni­za­to­rem gry głów­nej pierw­szej edy­cji Dre­am­Ha­ven jest Bia­ło­stoc­ki Klub Lar­po­wy ŻYWIA. Uczest­ni­ków festi­wa­lu zabio­rą w podróż do miej­sca, jakie­go nigdy nie odwie­dzi­li goście Hard­ko­nu: na Dzi­ki Zachód, do małe­go mia­stecz­ka Lake­town. Poszu­ki­wa­cze zło­ta, rewol­we­row­cy, damy lek­kich oby­cza­jów, India­nie i tajem­ni­czy przy­jezd­ni  cze­ka nas praw­dzi­wy, dwu­dnio­wy western. Od kil­ku dni na stro­nie festi­wa­lu moż­na zare­zer­wo­wać posta­cie na grę.

Więk­szość zna­nych Wam pro­wa­dzą­cych Black­Bo­xo­we gry już doko­na­ła rezer­wa­cji. Zachę­ca­my Was do tego same­go! Lubi­my pro­wa­dzić dla Was gry, ale bar­dzo chcie­li­by­śmy sami z Wami pograć… Na grze orga­ni­zo­wa­nej przez innych ludzi.

Jak się zapi­sać na Zachód: Prze­bu­dze­nie Opo­wie­ści? Wszyst­kie potrzeb­ne infor­ma­cje znaj­dzie­cie tutaj, a waka­ty może­cie obej­rzeć na nastę­pu­ją­cych podstronach:


Opublikowano

w

przez

Tagi: