Strona główna » Wakaty na larpa „Przebudzenie opowieści”

Nnie macie jeszcze planów na lato, a macie ochotę spędz­ić kil­ka dni lar­powo? Już kilka­krot­nie pole­cal­iśmy Wam Fes­ti­w­al Innowacji Lar­powych DreamHaven, który kon­tynu­u­je trady­cję kul­towego (acz zakońc­zonego zeszłego roku) kon­wen­tu lar­powego Hard­kon.  Wyróżnikiem Hard­konu były niebanalne „gry główne”, czyli najważniejsze larpy każdej z edy­cji. Niek­tóre z nich, jak Kosz­marne Gąszczu Kołysan­ki, odbiły się sze­rokim echem w lar­powym światku KGK do dziś jest przy­woły­wane jako jed­na z najlep­szych gier, jakie odbyły się w Polsce.

Orga­ni­za­torem gry głównej pier­wszej edy­cji DreamHaven jest Biało­s­toc­ki Klub Lar­powy ŻYWIA. Uczest­ników fes­ti­walu zabiorą w podróż do miejs­ca, jakiego nigdy nie odwiedzili goś­cie Hard­konu: na Dzi­ki Zachód, do małego miastecz­ka Lake­town. Poszuki­wacze zło­ta, rewol­werow­cy, damy lek­kich oby­cza­jów, Indi­an­ie i tajem­niczy przy­jezd­ni  czeka nas prawdzi­wy, dwud­niowy west­ern. Od kilku dni na stron­ie fes­ti­walu moż­na zarez­er­wować posta­cie na grę.

Więk­szość znanych Wam prowadzą­cych Black­Box­owe gry już dokon­ała rez­erwacji. Zachę­camy Was do tego samego! Lubimy prowadz­ić dla Was gry, ale bard­zo chcielibyśmy sami z Wami pograć… Na grze orga­ni­zowanej przez innych ludzi.

Jak się zapisać na Zachód: Prze­budze­nie Opowieś­ci? Wszys­tkie potrzeb­ne infor­ma­c­je zna­jdziecie tutaj, a wakaty może­cie obe­jrzeć na następu­ją­cych pod­stronach:

Przewiń do góry