„Mroczna Dolina – księga IV”

Każ­de mia­sto ma dru­gie obli­cze, nie­zau­wa­żal­ne dla nas, ale dostęp­ne na wycią­gnię­cie ręki. Obli­cze prze­siąk­nię­te magią, tajem­ni­cą, życiem. Ist­nie­ją ludzie nim zafa­scy­no­wa­ni. Bada­ją taj­ne zna­ki na murach, legen­dy miej­skie, dziw­ne zda­rze­nia, któ­rych my nie dostrze­ga­my, dla­te­go że nie chce­my zauwa­żyć tam­tej stro­ny, Dru­giej Strony.

Mrocz­na Doli­na to larp osa­dzo­ny w cza­sach współ­cze­snych, roz­gry­wa­ją­cy się w prze­strze­ni miej­skiej Wrzesz­cza. Będzie to już czwar­ta edy­cja gry. Poprzed­nie odsło­ny odby­ły się w Gdań­sku oraz Byd­gosz­czy (edy­cja orga­ni­zo­wa­na przez Byd­go­ską Gru­pę Larpową).

Larp Mrocz­na Doli­na – księ­ga IV orga­ni­zu­ją KF Zardze­wia­ły Topór i GKF Alkor.
Twór­cy gry: Mate­usz „Mat” Zachciał, Jakub „Mefi” Fijał­kow­ski, Jakub Koło­dziej­czak i Joan­na Zachciał.

Stro­na poświę­co­na lar­po­wi: mroczna-dolina.larp-zt.pl
Wyda­rze­nie na FB: facebook.com/events/460985114112561


Opublikowano

w

przez

Tagi: