4 larpowa ucieczka — program

Na lar­po­wej sce­nie jest jed­no małe wyda­rze­nie, skie­ro­wa­ne spe­cjal­nie dla twór­ców gier. To Hard­kon Lar­pers’ Retre­at — tygo­dnio­wy wypad do lasu, gdzie od 4 lat, w pierw­szy tydzień wrze­śnia moż­na przy­je­chać, by dzie­lić się wie­dzą i prze­nieść pomy­sły na nowe lar­py z gło­wy na papier. To pod­czas ucie­czek powsta­ły takie gry jak pre­zen­to­wa­ne na naszej sce­nie lar­py Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion czy Vam­pin­der Club (któ­ry, jeśli wszyst­ko pój­dzie dobrze, w lutym poja­wi się na Kick­star­te­rze w warian­cie kar­cia­nym). Pro­gram wyda­rze­nia wypeł­nia­ją pre­zen­ta­cje, deba­ty i wspól­ne sesje kre­atyw­ne, uczest­ni­cy mają też dostęp do lar­po­wej i oko­ło­lar­po­wej  biblio­te­ki obej­mu­ją­cej kil­ka­dzie­siąt pozycji.

Pełen pro­gram uciecz­ki, któ­ra w tym roku trwa od 31-go sierp­nia do 9 wrze­śnia (moż­na dołą­czyć w trak­cie!) znaj­dzie­cie TU.

Stro­na warsz­ta­tów: https://retreat.hardkon.pl/2018/

Wyda­rze­nie na FB: https://www.facebook.com/events/977412265743400/

Uczest­ni­cy HLR pro­wa­dzą też dzien­nik. Jeśli chce­cie poczy­tać rela­cje z pierw­szej ręki z lat ubie­głych, znaj­dzie­cie je w poniż­szych linkach:

Uciecz­ka 2017 — blog
Uciecz­ka 2016 — blog
Uciecz­ka 2015 — blog

Kto wie, czy lar­py do nasze­go pią­te­go sezo­nu nie piszą się wła­śnie na HLR… 🙂


Opublikowano

w

przez

Tagi: