Strona główna » 4 larpowa ucieczka — program
Piotr Milews­ki | 2 wrześ­nia 2018 | Wieś­ci ze świata

Na lar­powej sce­nie jest jed­no małe wydarze­nie, skierowane spec­jal­nie dla twór­ców gier. To Hard­kon Larpers’ Retreat — tygod­niowy wypad do lasu, gdzie od 4 lat, w pier­wszy tydzień wrześ­nia moż­na przy­jechać, by dzielić się wiedzą i prze­nieść pomysły na nowe larpy z głowy na papi­er. To pod­czas ucieczek pow­stały takie gry jak prezen­towane na naszej sce­nie larpy Tajem­nice Black­wa­ter Man­sion czy Vampin­der Club (który, jeśli wszys­tko pójdzie dobrze, w lutym pojawi się na Kick­starterze w wari­an­cie kar­cianym). Pro­gram wydarzenia wypeł­ni­a­ją prezen­tac­je, debaty i wspólne ses­je kreaty­wne, uczest­ni­cy mają też dostęp do lar­powej i około­lar­powej  bib­liote­ki obe­j­mu­jącej kilka­dziesiąt pozycji.

Pełen pro­gram uciecz­ki, która w tym roku trwa od 31-go sierp­nia do 9 wrześ­nia (moż­na dołączyć w trak­cie!) zna­jdziecie TU.

Strona warsz­tatów: https://retreat.hardkon.pl/2018/

Wydarze­nie na FB: https://www.facebook.com/events/977412265743400/

Uczest­ni­cy HLR prowadzą też dzi­en­nik. Jeśli chce­cie poczy­tać relac­je z pier­wszej ręki z lat ubiegłych, zna­jdziecie je w poniższych linkach:

Uciecz­ka 2017 — blog
Uciecz­ka 2016 — blog
Uciecz­ka 2015 — blog

Kto wie, czy larpy do naszego piątego sezonu nie piszą się właśnie na HLR… 🙂

Przewiń do góry