Vampinder Club

Autor/rzy:

For­mat: cham­ber larp, fre­eform

Kon­wen­cja: czar­na kome­dia

Czas trwa­nia: 2.5 godzi­ny

Larp popro­wa­dzo­no na:

Zasa­dy Vam­pin­der Club:

Posta­raj się zro­bić dobre wra­że­nie.
Posta­raj się bar­dziej.
Wszy­scy jeste­śmy wyjąt­ko­wi. To jed­no ze źró­deł nudy.
Zaskocz. Zain­try­guj.
Spraw, by obiet­ni­ca nocy spę­dzo­nej z tobą była war­ta każ­dej ceny.

Naj­więk­sze­go nudzia­rza lub nudzia­rę spi­ja­my do ostat­niej kro­pel­ki na koniec impre­zy.
Za czy­ta­nie Bla­ke­’a wyrzu­ca­my za drzwi.
Wstęp na wła­sną odpo­wie­dzial­ność. Czuj­cie się ostrze­że­ni.

Opis

Gra powsta­ła pod­czas dru­giej edy­cji warsz­ta­tów twór­czych Hard­kon Lar­pers’ Retre­at. Jej auto­rzy, Miko­łaj Wicher i Piotr Milew­ski, stwo­rzy­li ją pod­czas jed­nej z sesji pisa­nia nano­lar­pów. Osta­tecz­ny szlif nada­li jej stu­den­ci kie­run­ku GAMEDEC — bada­nie i pro­jek­to­wa­nie gier na byd­go­skim UKW — Mate­usz Tre­der i Bar­tosz Wegner.

Vam­pin­der Club to kome­dio­wy cham­ber larp, któ­re­go akcja dzie­je się w taj­nym domu roz­ko­szy prze­zna­czo­nym jedy­nie dla wam­pi­rów. Ceną nie­śmier­tel­no­ści jest nuda; wie­lu krwio­pij­ców szu­ka więc coraz moc­niej­szych wra­żeń. Nie wystar­cza im już seks dale­ki od typo­we­go; potrze­bu­ją dresz­czu nie­po­ko­ju, poczu­cia zagro­że­nia… I potwier­dze­nia swo­jej wyjąt­ko­wo­ści.

Wszyst­kie te potrze­by speł­nia­ją impre­zy w Vam­pin­der Club. Zna­ni nie­śmier­tel­ni — Jak Elvis Pre­sley, Mary­lin Mon­roe, Bob Mar­ley czy James Bond odby­wa­ją tam w akom­pa­nia­men­cie wina i roman­tycz­nej poezji sesje szyb­kich ran­dek w zmu­to­wa­nym for­ma­cie spe­ed datin­gu. Kto oka­że się naj­mniej inte­re­su­ją­cym part­ne­rem do spę­dze­nia nocy, sta­je się poży­wie­niem dla resz­ty gości pod­czas cere­mo­nii wień­czą­cej wie­czór…

Wymagania

Dla zbu­do­wa­nia odpo­wied­nie­go kli­ma­tu gry, pro­si­my o przy­by­cie w sto­sow­nym maki­ja­żu i w mia­rę moż­li­wo­ści — o przy­go­to­wa­nie mrocz­nej gar­de­ro­by. Jeśli w waszych sza­fach bra­ku­je gor­se­tów, lakie­ro­wa­nych koza­ków czy czar­nych futer, wystar­czy aby­ście zadba­li o kil­ka kli­ma­tycz­nych deta­li — frag­ment czar­nej koron­ki, koszu­la z żabo­tem czy ciem­no­kr­wi­sta róża w buto­nier­ce mary­nar­ki zupeł­nie wystar­czą.
Kolo­ry obo­wią­zu­ją­ce w tym sezo­nie: czerń, biel, fio­let, czer­wień, pur­pu­ra, fuk­sja.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnichGra tyl­ko dla uczest­ni­ków peł­no­let­nich.
Wymagane strojeGra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stro­ju.
Full touchFull touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ogra­ni­czeń.
Odgrywanie scen seksuW grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny sek­su.
Wulgarny językW grze obec­ny jest wul­gar­ny język.