Strona główna » Larpy » Vampinder Club

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: czarna kome­dia

Czas trwa­nia: 2.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 5 +

Larp poprowad­zono na:

Zasady Vampin­der Club:

Postaraj się zro­bić dobre wrażenie.
Postaraj się bardziej.
Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. To jed­no ze źródeł nudy.
Zaskocz. Zaintryguj.
Spraw, by obiet­ni­ca nocy spęd­zonej z tobą była warta każdej ceny.

Najwięk­szego nudziarza lub nudziarę spi­jamy do ostat­niej kro­pel­ki na koniec imprezy.
Za czy­tanie Blake’a wyrzu­camy za drzwi.
Wstęp na włas­ną odpowiedzial­ność. Czu­j­cie się ostrzeżeni.

Opis

Gra pow­stała pod­czas drugiej edy­cji warsz­tatów twór­czych Hard­kon Larpers’ Retreat. Jej autorzy, Mikołaj Wich­er i Piotr Milews­ki, stworzyli ją pod­czas jed­nej z sesji pisa­nia nanolarpów. Ostate­czny szlif nadali jej stu­den­ci kierunku GAMEDEC — badanie i pro­jek­towanie gier na byd­goskim UKW — Mateusz Tred­er i Bar­tosz Wegner.

Vampin­der Club to kome­diowy cham­ber larp, którego akc­ja dzieje się w tajnym domu rozkoszy przez­nac­zonym jedynie dla wam­pirów. Ceną nieśmiertel­noś­ci jest nuda; wielu krwiopi­jców szu­ka więc coraz moc­niejszych wrażeń. Nie wystar­cza im już seks dale­ki od typowego; potrze­bu­ją dreszczu niepoko­ju, poczu­cia zagroże­nia… I potwierdzenia swo­jej wyjątkowości.

Wszys­tkie te potrze­by speł­ni­a­ją imprezy w Vampin­der Club. Znani nieśmiertel­ni — Jak Elvis Pres­ley, Marylin Mon­roe, Bob Mar­ley czy James Bond odby­wa­ją tam w akom­pa­ni­a­men­cie wina i roman­ty­cznej poezji ses­je szy­b­kich ran­dek w zmu­towanym for­ma­cie speed datin­gu. Kto okaże się najm­niej intere­su­ją­cym part­nerem do spędzenia nocy, sta­je się poży­wie­niem dla resz­ty goś­ci pod­czas cer­e­monii wieńczącej wieczór…

Wymagania

Dla zbu­dowa­nia odpowied­niego kli­matu gry, prosimy o przy­by­cie w stosownym mak­i­jażu i w miarę możli­woś­ci — o przy­go­towanie mrocznej garder­o­by. Jeśli w waszych szafach braku­je gorsetów, lakierowanych koza­ków czy czarnych futer, wystar­czy abyś­cie zad­bali o kil­ka kli­maty­cznych detali — frag­ment czarnej koron­ki, koszu­la z żabotem czy ciem­nokr­wista róża w butonierce mary­nar­ki zupełnie wystarczą.
Kolory obow­iązu­jące w tym sezonie: czerń, biel, fio­let, czer­wień, pur­pu­ra, fuksja.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry