BlackBox No.38 — Welcome to The Club

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 12.11.2017 r. godz. 18:00

Lar­py wam­pi­rze mają swo­ich zago­rza­łych zwo­len­ni­ków i prze­ciw­ni­ków. Kla­sycz­na wam­pi­rza dra­ma jesz­cze nie zago­ści­ła na naszej sce­nie, wam­pi­ry jako głów­ni boha­te­ro­wie opo­wie­ści poja­wi­ły się tyl­ko raz. Dla­te­go uzna­li­śmy, że czas naj­wyż­szy nad­ro­bić zale­gło­ści i po raz kolej­ny dać wam oka­zję na mach­nię­cie gotyc­kie­go maki­ja­żu na twa­rzy. No i na ubra­nie się w czerń, gor­se­ty i koron­ki. Gra Vam­pin­der Club jest prze­siąk­nię­ta mro­kiem, pożą­da­niem i nastro­jem rów­nie tanim co mrocz­nym. Natu­ral­ną sce­ne­rią do takiej gry są dla nas wnę­trza zaprzy­jaź­nio­nej Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier, któ­ra mie­ści się w ser­cu Gdań­ska przy uli­cy Ole­jar­nej 3. Cze­go może­cie się spodziewać? 
  • będzie­my słu­chać mrocz­nej muzyki;
  • będzie­my czy­tać poezję Leśmia­na i poetów wyklę­tych (zer­k­nij­cie do lin­ku jeśli nie jeste­ście pew­ni swo­ich skojarzeń);
  • będzie­my patrzeć sobie głę­bo­ko w oczy pró­bu­jąc zacho­wać powagę;
  • na koniec kogoś zjemy.
Kom­plet infor­ma­cji o grze znaj­dzie­cie na naszej stro­nie w opi­sie lar­pu. Wyglą­daj­cie pięk­nie. Jeśli nie chce­cie iść w wam­pi­rzym make-upie po mie­ście może­cie przy­być już po godzi­nie sie­dem­na­stej — grę wystar­tu­je­my godzi­nę później. 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Vampinder Club

Cena bile­tu 20 zł.