Strona główna » czarna komedia

Vampinder Club

Gra powsta­ła pod­czas dru­giej edy­cji warsz­ta­tów twór­czych Hard­kon Lar­pers’ Retre­at. Jej auto­rzy, Miko­łaj Wicher i Piotr Milew­ski, stwo­rzy­li ją pod­czas jed­nej z sesji pisa­nia nano­lar­pów. Osta­tecz­ny szlif nada­li jej stu­den­ci kie­run­ku GAMEDEC — bada­nie i pro­jek­to­wa­nie gier na byd­go­skim UKW — Mate­usz Tre­der i Bar­tosz Wegner. Vam­pin­der Club to kome­dio­wy cham­ber larp, któ­re­go akcja dzie­je się w …

Vam­pin­der Club Read More »

Didaskalia

Dida­ska­lia są lar­pem o trud­no­ściach jakie spo­ty­ka­ją nas pod­czas pra­cy w gru­pie, w cza­sie budo­wa­nia cze­goś „więk­sze­go”. Uczest­ni­cy gry wcie­lą się w tru­pę akto­rów pod­upa­da­ją­ce­go teatru. Cze­ka ich wal­ka o role, kon­flik­ty, intry­gi i nie­spra­wie­dli­wość. Do obłę­du dopro­wa­dzi zaś wszech­obec­ny, nie­wi­dzial­ny chór. Czy odgry­wa­jąc sztam­po­we posta­cie przed­sta­wio­ne w krzy­wym zwier­cia­dle, gra­cze będą w sta­nie z dystansu …

Dida­ska­lia Read More »

Wszystko spoko

Kolej­na gra Timo­thie­go Hut­chings wyróż­nio­na w kon­kur­sie Gol­den Cobra. Tym razem autor prze­no­si gra­czy do Ame­ry­ki lat 30-tych i 50-tych XX wie­ku. „Saga rodo­wa opar­ta o rodzin­ne mity, opo­wie­ści i nie­po­ro­zu­mie­nia” – tak okre­śla ją sam twór­ca. Larp bar­dzo nar­ra­cyj­ny, inno­wa­cyj­ny (urze­ka spe­cy­ficz­nym uży­ciem świa­tła, jako mecha­ni­zmu wspie­ra­ją­ce­go opo­wieść), a do tego w wyjąt­ko­wym kli­ma­cie zbliżonym …

Wszyst­ko spo­ko Read More »

Zbrodnia wykrakana

Zbrodnia wykrakana

Sły­szy­cie prze­raź­li­wy krzyk kru­ka. Roz­glą­da­cie się i widzi­cie, że jeden z waszych bra­ci leży nie­ru­cho­mo na zie­mi. Opusz­cza­cie swo­je miej­sca by przyj­rzeć się z bli­ska miej­scu tra­ge­dii. Jego cia­ło leży na zie­mi, a wy two­rzy­cie wokół nie­go krąg. Nikt z was nie widział, co się sta­ło. Śla­dy na cie­le nie suge­ru­ją, co mogło się z …

Zbrod­nia wykra­ka­na Read More »

Przewiń do góry