Strona główna » Larpy » Zbrodnia wykrakana

Autor/zy:

For­mat: freeform

Kon­wenc­ja: czarna kome­dia

Czas trwa­nia: 0.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 3 +

Larp poprowad­zono na:

Nasz czarny brat kruk nie żyje. Zbier­amy się, żeby upamięt­nić jego ode­jś­cie. Zbier­amy się, żeby zrozu­mieć, dlaczego odszedł, ale nie będziemy filo­zo­fować. Musimy zad­bać o przetr­wanie sta­da. Musimy ustal­ić: co go zabiło? Czy nam również zagraża? Jak się przed tym bronić?

Jesteśmy kruka­mi.

Tak postępu­ją kru­ki.

Opis

Słyszy­cie prz­er­aźli­wy krzyk kru­ka. Rozglą­da­cie się i widzi­cie, że jeden z waszych braci leży nieru­chomo na zie­mi. Opuszcza­cie swo­je miejs­ca by przyjrzeć się z bliska miejs­cu tragedii. Jego ciało leży na zie­mi, a wy tworzy­cie wokół niego krąg. Nikt z was nie widzi­ał, co się stało. Śla­dy na ciele nie sugeru­ją, co mogło się z nim stać, ale gdy rozglą­da­cie się chwilę wokół, zaczy­na­cie wyobrażać sobie, co mogło doprowadz­ić do jego śmier­ci. Gra otrzy­mały nagrodę w konkur­sie Gold­en Cobra 2015 w kat­e­gorii „Najlep­sze uży­cie dotyku”.

Czego możecie się w jej trakcie spodziewać?

Kiedy chce­cie zacząć roz­maw­iać, ustaw­ia­cie się w kręgu, wycią­ga­cie przed siebie wypros­towaną rękę i mówicie. Jeśli ktoś chce przyłączyć się do roz­mowy, umieszcza swo­ją dłoń na waszej. Każ­da oso­ba, która chce zabrać głos kładzie swo­ją dłoń na górze „sto­su”. Tylko oso­ba, której dłoń jest na samej górze sto­su ma pra­wo gło­su. Jeśli ktoś zacznie mówić poza kole­jnoś­cią (jego dłoń nie jest na samej górze sto­su) wszys­tkie pozostałe kru­ki zaczną krzy­czeć: „Hej!, Hej!, Hej!” aż porządek zostanie przy­wró­cony.

Ucieczka

Jeśli cokol­wiek was przes­traszy lub ktoś prz­er­wie grę – rozpierzcha­cie się do swoich bez­piecznych miejsc i wraca­cie dopiero po chwili. W grze wyko­rzys­tane zostaną również przed­mio­ty, ale o tym ele­men­cie roz­gry­w­ki dowiecie się już przed samą grą.

Wymagania

Jeśli macie taką możli­wość, sugeru­je­my przy­by­cie w czarnych bluzach z kap­turem. Czarny strój i/lub czarne (im dzi­wniejsze tym lep­iej) nakrycie głowy będzie równie mile widziane.

Ważne

W tej grze gracze dotyka­ją się ręko­ma i krzy­czą na oso­by, które odzy­wa­ją się poza wyz­nac­zoną kole­jnoś­cią!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stro­ju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze pojaw­ia­ją się straszne lub obrzy­dli­we ele­men­ty.

Przewiń do góry