Zbrodnia wykrakana - BlackBox 3City
Zbrodnia wykrakana

Zbrodnia wykrakana

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: czar­na komedia

Czas trwa­nia: 0.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Nasz czar­ny brat kruk nie żyje. Zbie­ra­my się, żeby upa­mięt­nić jego odej­ście. Zbie­ra­my się, żeby zro­zu­mieć, dla­cze­go odszedł, ale nie będzie­my filo­zo­fo­wać. Musi­my zadbać o prze­trwa­nie sta­da. Musi­my usta­lić: co go zabi­ło? Czy nam rów­nież zagra­ża? Jak się przed tym bronić?

Jeste­śmy krukami.

Tak postę­pu­ją kruki.

Opis

Sły­szy­cie prze­raź­li­wy krzyk kru­ka. Roz­glą­da­cie się i widzi­cie, że jeden z waszych bra­ci leży nie­ru­cho­mo na zie­mi. Opusz­cza­cie swo­je miej­sca by przyj­rzeć się z bli­ska miej­scu tra­ge­dii. Jego cia­ło leży na zie­mi, a wy two­rzy­cie wokół nie­go krąg. Nikt z was nie widział, co się sta­ło. Śla­dy na cie­le nie suge­ru­ją, co mogło się z nim stać, ale gdy roz­glą­da­cie się chwi­lę wokół, zaczy­na­cie wyobra­żać sobie, co mogło dopro­wa­dzić do jego śmier­ci. Gra otrzy­ma­ły nagro­dę w kon­kur­sie Gol­den Cobra 2015 w kate­go­rii „Naj­lep­sze uży­cie doty­ku”.

Czego możecie się w jej trakcie spodziewać?

Kie­dy chce­cie zacząć roz­ma­wiać, usta­wia­cie się w krę­gu, wycią­ga­cie przed sie­bie wypro­sto­wa­ną rękę i mówi­cie. Jeśli ktoś chce przy­łą­czyć się do roz­mo­wy, umiesz­cza swo­ją dłoń na waszej. Każ­da oso­ba, któ­ra chce zabrać głos kła­dzie swo­ją dłoń na górze „sto­su”. Tyl­ko oso­ba, któ­rej dłoń jest na samej górze sto­su ma pra­wo gło­su. Jeśli ktoś zacznie mówić poza kolej­no­ścią (jego dłoń nie jest na samej górze sto­su) wszyst­kie pozo­sta­łe kru­ki zaczną krzy­czeć: „Hej!, Hej!, Hej!” aż porzą­dek zosta­nie przy­wró­co­ny.

Ucieczka

Jeśli cokol­wiek was prze­stra­szy lub ktoś prze­rwie grę – roz­pierz­cha­cie się do swo­ich bez­piecz­nych miejsc i wra­ca­cie dopie­ro po chwi­li. W grze wyko­rzy­sta­ne zosta­ną rów­nież przed­mio­ty, ale o tym ele­men­cie roz­gryw­ki dowie­cie się już przed samą grą.

Wymagania

Jeśli macie taką moż­li­wość, suge­ru­je­my przy­by­cie w czar­nych blu­zach z kap­tu­rem. Czar­ny strój i/lub czar­ne (im dziw­niej­sze tym lepiej) nakry­cie gło­wy będzie rów­nie mile widziane.

Ważne

W tej grze gra­cze doty­ka­ją się ręko­ma i krzy­czą na oso­by, któ­re odzy­wa­ją się poza wyzna­czo­ną kolejnością!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.