Forma: freeform

 • Beastfucker

  Beastfucker

  Wasza rodzi­na skry­wa strasz­li­wy sekret. Bogac­twa i wła­dzę, któ­ry­mi dys­po­nu­je­cie, zawdzię­cza­cie pak­to­wi zawar­te­mu przez wasz ród z Bestią, prze­ra­ża­ją­cą i nie­ludz­ką isto­tą. Co poko­le­nie, jeden z człon­ków rodzi­ny musi oddać się Bestii i uro­dzić jej potom­ka. Rodzi­na wybra­ła was jako poten­cjal­nych “part­ne­rów” potwo­ra. Byli co praw­da inni człon­ko­wie rodzi­ny, któ­rzy mogli­by to zro­bić, ale wybra­no…

 • Last Train Out Of Warsaw

  Last Train Out Of Warsaw

  Akcja gry toczy się w samym środ­ku oblę­że­nia War­sza­wy w 1939 roku, w dniu, w któ­rym Niem­cy ostrze­la­li Zamek Kró­lew­ski, a Armia Czer­wo­na prze­kro­czy­ła pol­ską gra­ni­cę. Gra­cze wcie­la­ją się w kil­ko­ro pasa­że­rów ostat­nie­go pocią­gu wyjeż­dża­ją­ce­go ze sto­li­cy ska­za­nej przez oku­pan­tów na zagładę.  Larp jest podzie­lo­ny na sce­ny. Każ­da sta­cja to jeden punkt na mapie: dalej…

 • Sunrise

  Sunrise

  Wam­pi­ry osią­gnę­ły swój odwiecz­ny cel: cał­ko­wi­cie zdo­mi­no­wa­ły ludz­kość. Nie­ste­ty, oka­za­ły się tak samo sku­tecz­ne, jak krót­ko­wzrocz­ne. Szyb­ko dopro­wa­dzi­ły do cał­ko­wi­te­go wynisz­cze­nia gatun­ku, któ­ry był ich jedy­nym poży­wie­niem. Teraz, wraz z wygi­nię­ciem ludzi, rów­nież i wam­pi­ry cze­ka nie­uchron­ny upadek. Pod­czas lar­pu gra­cze wcie­la­ją się w jed­nych z ostat­nich przed­sta­wi­cie­li wymie­ra­ją­cej rasy. Nie­wiel­ka gru­pa wam­pi­rów zasia­dła na…

 • Are you like Ok?

  Are you like Ok?

  Jest wrze­sień 2004. Jesteś na kon­cer­cie Neko Case w Roano­ke w Vir­gi­nii. Noc jest ide­al­na, wystę­py super, wszyst­ko wyda­je się w porząd­ku z wyjąt­kiem: w toa­le­cie napo­ty­kasz smut­ną Kobietę.  Dla­cze­go jest smut­na? Czy możesz jej pomóc? Czy powinieneś/as? W łazien­ce jest jesz­cze kil­ka osób oprócz cie­bie. Może ogar­nie to ktoś inny? Głów­ny występ zaczy­na się…

 • Titanic. Ratujcie Nasze Dusze!

  Titanic. Ratujcie Nasze Dusze!

  Jest nie­dzie­la, 14 kwiet­nia 1912, tuż przed pół­no­cą. Za nie­ca­łe trzy godzi­ny RMS Tita­nic zato­nie na dnie Pół­noc­ne­go Atlan­ty­ku i zabie­rze ze sobą 1503 dusze. Ich śmierć przej­dzie do legen­dy, podob­nie jak imię trans­atlan­ty­ku rów­nie luk­su­so­we­go, co pechowego. Wszy­scy uczest­ni­cy gry wcie­la się w pasa­że­rów Tita­ni­ca. Każ­dy będzie grać w parze, a wiel­ki dra­mat Tita­ni­ca…