Forma: freeform

 • Ciała Niebieskie

  Ciała Niebieskie

  Larp opo­wia­da o gru­pie astro­no­mów, bada­czy nie­ba, któ­rzy doko­na­li nie­sa­mo­wi­te­go prze­ło­mu, zamy­ka­jąc w ludz­kich cia­łach róż­no­rod­ne zja­wi­ska zwią­za­ne z kosmo­sem. W tej grze możesz wcie­lić się w swo­ją ulu­bio­ną pla­ne­tę, czar­ną dziu­rę czy mete­oryt albo bada­cza, któ­ry będzie je testo­wać, spraw­dzać właściwości.  Larp opo­wia­da o zja­wi­skach prze­peł­nio­nych ogrom­ną siłą, któ­re zosta­ją zmu­szo­ne do kon­fron­ta­cji z…

 • Aż do końca linii

  Aż do końca linii

  Lu i Dom widzą się każ­de­go dnia. Na pierw­szym kur­sie dnia, na pierw­szym przy­stan­ku w pierw­szym wago­nie metra. Po pię­cio­mi­nu­to­wej podró­ży Lu wysia­da z Metra. Do zoba­cze­nia jutro. Możesz usta­wić zega­rek na ich spo­tka­nia lub zało­żyć się o wła­sną gło­wę. Świat mógł­by się skoń­czyć, a oni nie zmie­ni­li­by swo­jej ruty­ny. To wię­cej niż nawyk, to wię­cej…

 • Monster Match — portal randkowy dla ras magicznych

  Monster Match — portal randkowy dla ras magicznych

  Mon­ster Match sta­no­wi wyobra­że­nie na temat por­ta­lu rand­ko­we­go dla ras magicz­nych. Autor­ka, two­rząc pomysł, inspi­ro­wa­ła się jedy­nie opo­wie­ścia­mi zna­jo­mych o takich plat­for­mach, stąd pokracz­ne i śmiesz­ne nawią­za­nia oraz gagi.“Mia­łam ocho­tę zanu­rzyć się w świat Tin­de­ra, Badoo czy Grin­dra bez zakła­da­nia tam kon­ta, bez głęb­sze­go rese­ar­chu. Dla­te­go samo­dziel­nie zało­ży­łam moją wła­sną aplikację.” Przed lar­pem gra­cze będą…

 • Złe Omeny

  Złe Omeny

  Bad Omens to “cho­dzo­ny larp w sty­lu nor­dyc­kim”. Gra inspi­ro­wa­na jest Rajem utra­co­nym J. Mil­to­na (zwłasz­cza księ­gą I i II); Lucy­fe­rem M. Careya; powie­ścią Dobry Omen N. Gaima­na i T. Prat­chet­ta; serią fil­mów Pro­roc­two oraz Lista­mi Screw­ta­pe­’a” C.S. Lewi­sa i Biblią. Gra­cze mogą wcie­lić się w anio­ły lub demo­ny, by wspól­nie zasta­na­wia­jąc się, co zro­bić…

 • Pustelnia

  Pustelnia

  Pustel­nia to larp kame­ral­ny na 3 oso­by, wyko­rzy­stu­ją­cy w swo­jej sce­no­gra­fii teatr cieni. Pra­cow­ni­cy Teatru Cie­ni sta­nę­li w obli­czu sza­le­ją­cej rewo­lu­cji kul­tu­ral­nej w Chi­nach w 1966 roku. Ludzie poświę­ce­ni sztu­ce zmu­sze­ni są do pod­ję­cia decy­zji, czy powin­ni wstrzy­mać pre­mie­rę naj­now­sze­go spek­ta­klu, oba­wia­jąc się repre­sji ze stro­ny władzy.  W tym samym cza­sie toczy się histo­ria pustel­ni­ka, sza­man­ki…