Strona główna » larp » freeform

Metropolis

METROPOLIS to larp opar­ty na posta­ci­ach, sce­nar­iuszu i lokaliza­c­jach zawartych w tytułowym niemieckim filmie sci­ence-fic­­tion z 1927 r. autorstwa THEI VON HAR­BOu w reży­seriiFRITZA LANGA. Gra jest pier­wszą z serii larpów adap­tacji słyn­nych filmów, książek i powieś­ci graficznych w sty­lu ANNY WESTERLING (A Nice Evening with the Fam­i­ly, 2007;Sense and Sen­si­bil­i­ty, 2010) oraz cham­ber larpów …

Metrop­o­lis Read More »

Wizyta

Wiz­y­ta to metafo­ra i ekspery­ment badaw­czy. Gra ma na celu zrozu­mie­nie mech­a­nizmów i dynami­ki naszych emocji pod­czas nieoczeki­wanego zwro­tu wydarzeń, których skut­ki nagle i niespodziewanie uderza­ją każdego i wszędzie. To jed­na z trzech gier, którą jej autorzy napisali w pier­wszych tygod­ni­ach pan­demii COVID19. O jej pow­sta­niu mówią tak: “Próbowal­iśmy znaleźć dys­tans do tego, co się …

Wiz­y­ta Read More »

Grosik za moje myśli

Gra pole­ga na kolab­o­racji w odt­warza­niu nawza­jem swoich his­torii, w dosyć ustruk­tu­ry­zowany sposób. Nie będzie zaw­ier­ała ele­men­tów nad­nat­u­ral­nych, czy super-bohater­s­­kich, nato­mi­ast może mówić o wielu ludz­kich trage­di­ach, uderza­jąc dosyć ‘blisko domu’. To nie jest gra dla ciebie, jeżeli: lubisz konkret­ny sce­nar­iusz z jas­ny­mi cela­mi; waż­na jest dla ciebie peł­na kon­tro­la na his­torią i zachowa­ni­a­mi swo­jej …

Grosik za moje myśli Read More »

Hope

Zaprasza­my na larp online, który dzieje się w kos­mosie. Opowia­da on o rodzinie, która podróżu­je promem. Wszyscy inni są uśpi­eni w krioko­morach, nieste­ty najs­tarszy syn rodziny ma rzad­kie uczu­le­nie na środek usyp­i­a­ją­cy uży­wany pod­czas podróży kos­micznych. W duchu współczu­cia zde­cy­dowano zatem, że pozostali członkowie również niebędą spali, aby dotrzy­mać mu towarzyst­wa. W ten sposób pię­ciu …

Hope Read More »

Zaczarowani

Larp niemy, ruchowy, taneczny. Odby­wa się po ciemku, w ogranic­zonym oświ­etle­niu. Opowia­da o Ludzi­ach i Isto­tach z Cienia i Magii, o wabi­e­niu, o utra­cie pamię­ci jak i samego siebie. Oraz o odnalezie­niu dro­gi powrot­nej do domu. O rzeczach przy­wołu­ją­cych cię z powrotem do domu: wierze, miłoś­ci i nadziei. Gra miała swo­ją pre­mierę pod­czas Sztokholm­skiego Fes­ti­walu …

Zaczarowani Read More »

Przewiń do góry