Strona główna » larp » freeform

Titanic. Ratujcie Nasze Dusze!

Jest nie­dzie­la, 14 kwiet­nia 1912, tuż przed pół­no­cą. Za nie­ca­łe trzy godzi­ny RMS Tita­nic zato­nie na dnie Pół­noc­ne­go Atlan­ty­ku i zabie­rze ze sobą 1503 dusze. Ich śmierć przej­dzie do legen­dy, podob­nie jak imię trans­atlan­ty­ku rów­nie luk­su­so­we­go, co pecho­we­go. Wszy­scy uczest­ni­cy gry wcie­la się w pasa­że­rów Tita­ni­ca. Każ­dy będzie grać w parze, a wiel­ki dra­mat Titanica …

Tita­nic. Ratuj­cie Nasze Dusze! Read More »

Z własnej woli twej

Nie­miec­ki fre­eform ozna­czo­ny jest w sce­na­riu­szu jako gra play for hor­ror. Nawią­zu­je bez­po­śred­nio do opo­wie­ści nie­sa­mo­wi­tych, któ­re snu­je się wspól­nie, by zaska­ki­wać i prze­ra­żać współgrających_e. Gra jest fre­efor­mem, któ­ry korzy­sta z tech­nik impro­wi­za­cji. Mono­lo­gi, szep­ta­nie do ucha jako Wewnętrz­ny Głos czy przej­mo­wa­nie roli inne gra­cza to pod­sta­wo­we mecha­ni­ki gry. Opo­wieść opie­ra się o kolej­no losowane …

Z wła­snej woli twej Read More »

Noc Komety

Opo­wieść o Straż­ni­kach Świa­ta, adep­tach Mocy któ­ra daje moż­li­wość zatrzy­ma­nia nie­szczę­śli­wych wypad­ków, kata­kli­zmów, zda­rzeń wojen­nych. O odpo­wie­dzi na wezwa­nie, ini­cja­cji, pierw­szych zma­ga­niach ze złem i nie­szczę­ściem, życiu poświę­co­nym rato­wa­niu Świa­ta i osta­tecz­nej pró­bie, osta­tecz­nym poświę­ce­niu w obli­czu zagro­że­nia zbli­ża­ją­cą się koli­zją z kome­tą. Kar­ty Posta­ci, jej ury­wa­nych raz za razem frag­men­tów uży­wa się jako „zapła­ty” …

Noc Kome­ty Read More »

Twój Głos

Larp opo­wia­da o spo­tka­niu gru­py zna­jo­mych nie­zna­jo­mych. Sytu­acja jest real­na tyl­ko do pew­ne­go stop­nia. Aby zacho­wać ano­ni­mo­wy cha­rak­ter gru­py, orga­ni­za­tor spo­tka­nia zastrzegł, że każ­dy będzie mieć zasło­nię­te oczy, by móc zapew­nić intym­ną prze­strzeń bez osą­dza­ją­cych spoj­rzeń, stwo­rzyć bez­piecz­ne miej­sce do roz­mo­wy o swo­ich pro­ble­mach i opo­wie­dze­nia swo­jej wyjąt­ko­wej histo­rii. Ten larp jest dla cie­bie, jeśli:  chcesz …

Twój Głos Read More »

Dance the Macabray

Larp jest zain­spi­ro­wa­ny roz­dzia­łem o tym samym tytu­le w „Księ­dze cmen­tar­nej” Neila Gaima­na. Poło­wa gra­czy wcie­li się w żywych ludzi; dru­ga w tych, któ­rzy ode­szli, ale mają jesz­cze jed­ną szan­sę spo­tkać się z swo­imi krew­ny­mi i przy­ja­ciół­mi. Larp skła­da się z trzech aktów, w każ­dym z nich żywi i mar­twi mają szan­sę na roz­mo­wę w …

Dan­ce the Maca­bray Read More »

Przewiń do góry