Forma: freeform

 • Ostatnie kroki na Marsie

  Ostatnie kroki na Marsie

  Sce­na­riusz to gra scien­ce-fic­tion osa­dzo­na w nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Opo­wia­da o misji ratun­ko­wej na Mar­sa, któ­ra zakoń­czy­ła się nie­po­wo­dze­niem. Jest rok 2030. Gra­cze wcie­la­ją się w role astro­nau­tów, któ­rzy zma­ga­ją się z poraż­ką, ale jed­no­cze­śnie odkry­wa­ją głę­bie wię­zi, któ­re się pomię­dzy nimi zawiązały.  Chro­no­lo­gia gry jest odwró­co­na. Larp zaczy­na się od powro­tu na Zie­mię z nie­uda­nej…

 • Day CAre(a) 51

  Day CAre(a) 51

  W tej grze jeste­ście pra­cow­ni­ka­mi dzien­nej pla­ców­ki opie­kuń­czej, w któ­rej prze­by­wa­ją małe kryp­ty­dy. Wasi pod­opiecz­ni wyka­zu­ją uwiel­bie­nie dla cha­osu, oraz spo­ro kre­atyw­no­ści i cie­ka­wo­ści — jak to dzie­ci. Nie­ste­ty, potra­fią znacz­nie wię­cej. Mogą prze­ni­kać przez ścia­ny, pła­kać krwią, wygła­szać zło­wiesz­cze prze­po­wied­nie na temat zagła­dy lub zawsze być tak cho­ler­nie nie­wy­raź­ne na zdję­ciach, że nie­moż­li­we jest…

 • Archiwum

  Archiwum

  W odle­głej przy­szło­ści Zie­mia jest jed­nym wiel­kim sta­no­wi­skiem arche­olo­gicz­nym. Gra­cze wcie­la­ją się w arche­olo­gów spe­cja­li­zu­ją­cych się w bada­niach tego, jak bawi­li się sta­ro­żyt­ni ludzie. Nie­daw­no pod­czas wyko­pa­lisk odna­le­zio­no naj­więk­szy zbiór frag­men­tów dzia­łal­no­ści nazy­wa­nej „larp”. Zebra­li­ście się, aby prze­stu­dio­wać tę skryt­kę, zde­cy­do­wać, co powie ona spo­łe­czeń­stwu na temat tej for­my zaba­wy… Jeśli oczy­wi­ście uda się wam…

 • They Say You Should Beg Your Plants for Mercy

  They Say You Should Beg Your Plants for Mercy

  Larp o pró­bach radze­nia sobie z upad­kiem naszej cywi­li­za­cji poprzez spóź­nio­ną roz­mo­wę z rośli­na­mi… Gdy one wła­śnie pod­bi­ły świat! Ale nie ma się cze­go bać! W tej grze wcie­lasz się w jed­ną z nich… Albo w rolę ludzi sądzo­nych za (nasze licz­ne) zbrod­nie prze­ciw­ko nim.  W każ­dej turze inny Oskar­żo­ny, będzie musiał odpo­wie­dzieć za swo­je prze­wi­nie­nia.…

 • Opowieść o kocie, skarpetkach, przeznaczeniu i kilku kłębkach włóczki

  Opowieść o kocie, skarpetkach, przeznaczeniu i kilku kłębkach włóczki

  Larp zabie­ra gra­czy w podróż do cie­płe­go let­nie­go wie­czo­ru, pod­czas któ­re­go spo­tka­ła się two­ja sta­ła gru­pa zna­jo­mych. To mia­ły być zwy­kłe uro­dzi­ny, zwy­kła zaba­wa. Jubi­lat­ka przy­nio­sła ze sobą dziw­ne zio­ła. Nikt wcze­śniej takich nie widział, ale podob­no efekt miał być nie­ziem­ski, a prze­cież co mogło pójść nie tak? Larp, któ­ry prze­nie­sie gra­czy do świa­ta pokrę­co­nej logi­ki,…