Strona główna » larp » freeform

Zaczarowani

Larp niemy, ruchowy, taneczny. Odby­wa się po ciemku, w ogranic­zonym oświ­etle­niu. Opowia­da o Ludzi­ach i Isto­tach z Cienia i Magii, o wabi­e­niu, o utra­cie pamię­ci jak i samego siebie. Oraz o odnalezie­niu dro­gi powrot­nej do domu. O rzeczach przy­wołu­ją­cych cię z powrotem do domu: wierze, miłoś­ci i nadziei. Gra miała swo­ją pre­mierę pod­czas Sztokholm­skiego Fes­ti­walu …

Zaczarowani Read More »

Xmas Special No5

Świątecz­na gra niespodzian­ka. Nie napisze­my o czym, bo to sekret. Tak jak nie moż­na przekopy­wać się przez szafy w poszuki­wa­niu prezen­tów, tak o tej grze niko­mu ani słowa!

They Say You Should Talk To Your Plants

They Say You Should Talk To Your Plants w konkur­sie lar­powym Gold­en Cobra 2019 zdobyła nagrodę w dość przewrot­nie brzmiącej kat­e­gorii “Najlep­sze uży­cie ciszy lub ele­men­tów niewer­bal­nych w grze”. To pięk­na, cicha gra o samot­noś­ci, upły­wie cza­su i roz­mowach z rośli­na­mi. W jej trak­cie każdy gracz wciela się zarówno w rolę człowieka, którego dotyka­ją zmi­enne …

They Say You Should Talk To Your Plants Read More »

Burial by Ash

Jest wieczór. Dziś prąd przes­tał płynąć w gni­azd­kach i nikt nie spodziewa się, że wró­ci. Macie świece i przy­jaciół, a nie jesteś­cie pewni, czy jutro w ogóle wstanie nowy dzień. Może to wy nie wstaniecie? Niek­tórzy z was są już ducha­mi; resz­ta równie dobrze może nimi się być. To takie trudne dostrzec różnicę… Duchy nie …

Bur­ial by Ash Read More »

Amazonki

Ama­zon­ki to gra o roli i postrze­ga­niu kobi­et w his­torii. Gracze ode­gra­ją rolę Scy­tyjskiej rodziny, po czym prze­jdą przez kole­jne wcie­le­nia swoich postaci, w różnych epokach i stronach świa­ta. W każdym ze wcieleń będą musieli odnaleźć się w innej kul­turze, która na swój sposób określa role płciowe.

Przewiń do góry