Strona główna » larp » freeform

Mali Bogowie

Mali Bogowie to bogowie- dzieci, postaw­ieni przed egza­minem na wład­cę przyszłego Pan­teonu. Żeby się wykazać, muszą ulepić najwięcej/najciekawszych swoich wyz­naw­ców z plas­teliny, potem przekon­ać ule­pi­onych wyz­naw­ców do tego, żeby ich czcili i nauczyć ich odpraw­ia­nia zac­nych rytu­ałów ku włas­nej czci, a potem wspól­nie z inny­mi mały­mi boga­mi (co nie znaczy zgod­nie) ulepić przyszły wspani­ały świat. …

Mali Bogowie Read More »

Słony karmel

Słony karmel albo hedo­nicz­na eskalac­ja to his­to­ria zwar­i­owanej rywal­iza­cji dwóch lodziarni, których pra­cown­i­cy zma­ga­ją się zarówno z typowy­mi prob­le­ma­mi wynika­ją­cy­mi z obsłu­gi „trud­nych” klien­tów, próbu­ją rozpoz­nać kry­ty­ka kuli­narnego dzi­ała­jącego pod przykry­wką, szuka­ją recep­tu­ry leg­en­darnych lodów o smaku słonego karmelu z dworu cesar­zowej Sis­si*, kom­ponu­ją wymyślne desery lodowe, rozstrzy­ga­ją ety­czne i egzys­tenc­jalne dylematy związane z branżą …

Słony karmel Read More »

Dinner for Amateur Mind Readers

Dwie rodziny, które zaraz staną się sobie bliskie dzię­ki małżeńst­wo dwo­j­ga młodych ludzi, spo­tyka­ją się po raz pier­wszy. Atmos­fera szy­bko sta­je się niezręcz­na, ponieważ każ­da z zapros­zonych osób pota­jem­nie czy­ta w myślach. Cho­ci­aż wszyscy potrafią zablokować swo­je umysły przed całkow­itym odd­czy­taniem, zaw­sty­dza­jące fak­ty doty­czące każdego z goś­ci nieuchron­nie ujrzą od cza­su do cza­su światło dzienne. …

Din­ner for Ama­teur Mind Read­ers Read More »

Nightclub

Zno­je ciężkiego tygod­nia zostaw­iasz w sobot­ni wieczór za drzwia­mi klubu noc­nego. Siadasz przy barze, zamaw­iasz drin­ka i wodzisz wzrok­iem za ludź­mi, którzy co tydzień przy­chodzą tu w tym samym celu. Może tym razem nie skończy się na jed­nym tańcu, może wymieni­cie się numera­mi, może spotkasz kogoś na resztę życia. Night­club to roman­ty­czny larp o podry­wa­niu, flirtowaniu, …

Night­club Read More »

Rękopis: Sierra Morena

Rękopis: Sier­ra More­na to lar­powa adap­tac­ja powieś­ci “Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potock­iego. Fab­u­lar­na oś gry w luźny sposób odnosi się do wydarzeń opisanych w utworze, a się­ga­ją­ca po rozwiąza­nia znane z wol­nych form lar­powych i teatral­nych zostały wsparte mechaniką, pozwala­jącą na równoczesne eksplorowanie bieżącej fabuły gry i wniknię­cie w własne oraz cud­ze opowieś­ci. Freeformowe …

Rękopis: Sier­ra More­na Read More »

Przewiń do góry