Pustelnia - BlackBox 3City

Pustelnia

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: dra­mat historyczny

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Naj­wspa­nial­sza pamięć jest słab­sza niż naj­słab­szy atrament.”

- przy­sło­wie chińskie

Opis

Pustel­nia to larp kame­ral­ny na 3 oso­by, wyko­rzy­stu­ją­cy w swo­jej sce­no­gra­fii teatr cieni.

Pra­cow­ni­cy Teatru Cie­ni sta­nę­li w obli­czu sza­le­ją­cej rewo­lu­cji kul­tu­ral­nej w Chi­nach w 1966 roku. Ludzie poświę­ce­ni sztu­ce zmu­sze­ni są do pod­ję­cia decy­zji, czy powin­ni wstrzy­mać pre­mie­rę naj­now­sze­go spek­ta­klu, oba­wia­jąc się repre­sji ze stro­ny władzy. 

W tym samym cza­sie toczy się histo­ria pustel­ni­ka, sza­man­ki oraz kobie­ty z Domu Kwia­tów, któ­rych emo­cje, sło­wa i czy­ny zaczy­na­ją prze­ni­kać się z oso­bo­wo­ścia­mi reży­se­ra, pacyn­ka­rza i mala­rza kukie­łek. A prze­cież pró­by przed­sta­wie­nia nie moż­na przerwać…

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na grę w jed­no­li­cie czar­nych stro­jach lub takich, któ­re będą nawią­zy­wać do naszej opowieści.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.