Konwencja: dramat historyczny

 • Pustelnia

  Pustelnia

  Pustel­nia to larp kame­ral­ny na 3 oso­by, wyko­rzy­stu­ją­cy w swo­jej sce­no­gra­fii teatr cieni. Pra­cow­ni­cy Teatru Cie­ni sta­nę­li w obli­czu sza­le­ją­cej rewo­lu­cji kul­tu­ral­nej w Chi­nach w 1966 roku. Ludzie poświę­ce­ni sztu­ce zmu­sze­ni są do pod­ję­cia decy­zji, czy powin­ni wstrzy­mać pre­mie­rę naj­now­sze­go spek­ta­klu, oba­wia­jąc się repre­sji ze stro­ny władzy.  W tym samym cza­sie toczy się histo­ria pustel­ni­ka, sza­man­ki…

 • Seishi no Sakai

  Seishi no Sakai

  ‘Seishi no sakai’ jest oni­rycz­ną histo­rią osa­dzo­ną w kon­wen­cji reali­zmu magicz­ne­go. Gra­cze prze­nio­są się do mitycz­nej Japo­nii, w któ­rej histo­rie z legend i wie­rzeń sta­ją się real­no­ścią, a ska­la­ni krwią i śmier­cią ludzie są wyga­nia­ni ze spo­łe­czeń­stwa, by żyć na jego mar­gi­ne­sie. Rze­czy­wi­stość nie jest tak pro­sto­li­nij­na i oczy­wi­sta, gdyż czas i miej­sca prze­pla­ta­ją się…

 • Last Train Out Of Warsaw

  Last Train Out Of Warsaw

  Akcja gry toczy się w samym środ­ku oblę­że­nia War­sza­wy w 1939 roku, w dniu, w któ­rym Niem­cy ostrze­la­li Zamek Kró­lew­ski, a Armia Czer­wo­na prze­kro­czy­ła pol­ską gra­ni­cę. Gra­cze wcie­la­ją się w kil­ko­ro pasa­że­rów ostat­nie­go pocią­gu wyjeż­dża­ją­ce­go ze sto­li­cy ska­za­nej przez oku­pan­tów na zagładę.  Larp jest podzie­lo­ny na sce­ny. Każ­da sta­cja to jeden punkt na mapie: dalej…

 • 12 Gniewnych Ludzi

  12 Gniewnych Ludzi

  Uro­dzi­li­ście się w Kró­le­stwie. Wal­czy­li­ście o Repu­bli­kę. Żyli­ście w Cesar­stwie. Teraz wąż pożarł wła­sny ogon. Umrze­cie w odre­stau­ro­wa­nym Kró­le­stwie. Jest tyl­ko jed­no pyta­nie: Kie­dy was roz­strze­la­ją? I czy zro­bią to wasi wła­śni żoł­nie­rze, czy za spust pocią­gną sprzy­mie­rze­ni? Część z was już upa­da­ła na twarz przed Bur­bo­nem, któ­ry powró­cił na tron. Resz­ta nadal ma swój…

 • Osobiste wyznania ostatnich Królów Niebios

  Osobiste wyznania ostatnich Królów Niebios

  Jest rok 1864. Woj­ska cesa­rza Qing z pomo­cą zagra­nicz­nych sił kolo­nial­nych miaż­dżą chiń­skie powsta­nie. Teraz na pole­ce­nie cesa­rza, macie prze­pro­wa­dzić prze­słu­cha­nie trzech, ostat­nio schwy­ta­nych przy­wód­ców Rebe­lii Taiping w dzie­więt­na­sto­wiecz­nych Chinach. Larp został nagro­dzo­ny w tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su Gol­den Cobra, zdo­by­wa­jąc tytuł  “Gry, któ­ra naj­bar­dziej nas eks­cy­tu­je” (Game We’re Most Exci­ted Abo­ut). Juro­rzy zwró­ci­li uwa­gę na…