Strona główna » dramat historyczny

Osobiste wyznania ostatnich Królów Niebios

Jest rok 1864. Woj­ska cesa­rza Qing z pomo­cą zagra­nicz­nych sił kolo­nial­nych miaż­dżą chiń­skie powsta­nie. Teraz na pole­ce­nie cesa­rza, macie prze­pro­wa­dzić prze­słu­cha­nie trzech, ostat­nio schwy­ta­nych przy­wód­ców Rebe­lii Taiping w dzie­więt­na­sto­wiecz­nych Chi­nach. Larp został nagro­dzo­ny w tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su Gol­den Cobra, zdo­by­wa­jąc tytuł  “Gry, któ­ra naj­bar­dziej nas eks­cy­tu­je” (Game We’re Most Exci­ted Abo­ut). Juro­rzy zwró­ci­li uwa­gę na …

Oso­bi­ste wyzna­nia ostat­nich Kró­lów Nie­bios Read More »

Grota I

Gru­pa pre­hi­sto­rycz­ne­go ple­mie­nia prze­mie­rza wąwóz na tere­nie dzi­siej­szych gór Świę­to­krzy­skich. Ucie­ka­ją przed burzą, któ­ra zaczę­ła zale­wać prze­smyk i ich jedy­nym spo­so­bem na oca­le­nie jest wspi­nacz­ka w głąb ciem­nej gro­ty. Gro­ta jest opo­wie­ścią o natu­rze ludz­kich uczuć i emo­cji, oto­czo­na immer­syj­ną ciem­no­ścią i ogrze­wa­na cie­płem ogni­ska domo­we­go. Prze­bieg wyda­rzeń gry ma wpływ na larp Gro­ta II.

Rękopis: Sierra Morena

Ręko­pis: Sier­ra More­na to lar­po­wa adap­ta­cja powie­ści “Ręko­pis zna­le­zio­ny w Sara­gos­sie” Jana Potoc­kie­go. Fabu­lar­na oś gry w luź­ny spo­sób odno­si się do wyda­rzeń opi­sa­nych w utwo­rze, a się­ga­ją­ca po roz­wią­za­nia zna­ne z wol­nych form lar­po­wych i teatral­nych zosta­ły wspar­te mecha­ni­ką, pozwa­la­ją­cą na rów­no­cze­sne eks­plo­ro­wa­nie bie­żą­cej fabu­ły gry i wnik­nię­cie w wła­sne oraz cudze opo­wie­ści. Freeformowe …

Ręko­pis: Sier­ra More­na Read More »

Splugawione Serca

“Splu­ga­wio­ne ser­ca” to 15-oso­­bo­­wy cham­ber larp autor­stwa Mat­thew Kara­ba­che, któ­ry prze­nie­sie was do prze­ło­mu XVI/XVII wie­ku. Akcja roz­gry­wa się na pokła­dzie gale­onu “Czar­ny Kra­ken” zmie­rza­ją­ce­go do por­tu w Tor­tu­dze. Co oczy­wi­ste, gra­cze wcie­la­ją się w but­ną zało­gę owe­go stat­ku.  Pirac­ka brać to spe­cy­ficz­na więź, w któ­rej trwa­łość wie­rzy się tak dłu­go, dopó­ki nie­win­ny dublon nie …

Splu­ga­wio­ne Ser­ca Read More »

Rękawiczki

War­sza­wa, 1939 rok. Gra­cze wcie­lą się w gru­pę histo­ry­ków sztu­ki z Uni­wer­sy­te­tu Drez­deń­skie­go, któ­rzy otrzy­ma­li zada­nie od same­go Füh­re­ra. Mają prze­pro­wa­dzić ope­ra­cję Son­de­rau­ftrag Linz – objąć prze­wod­ni­cze­nie nad komi­sją pozy­sku­ją­cą dzie­ła sztu­ki z pod­bi­tych tery­to­riów. Obra­zy, rzeź­by i anty­ki wszel­kie­go rodza­ju powin­ny zostać ska­ta­lo­go­wa­ne, a następ­nie wywie­zio­ne do Nie­miec, gdzie powsta­nie naj­więk­sze muzeum na świecie. …

Ręka­wicz­ki Read More »

Przewiń do góry