Strona główna » dramat historyczny

Cyrk, 1920–1950

His­to­rycz­na gra kostiu­mowa, sku­pi­ona na relac­jach pomiędzy posta­ci­a­mi: poważ­na, nar­raty­wisty­cz­na, prowoka­cyj­na. Opowieść o god­noś­ci ludzkiej, innoś­ci w obliczu przemi­an społecznych i poczu­ciu wspól­no­ty. Gracze wciela­ją się w postaci cyrkow­ców. Ich rodz­i­na to freak­show, w którym brzy­do­ta oraz wstręt miesza­ją się z fas­cy­nacją i erotyką. Aktowa struk­tu­ra prezen­tu­je kole­jne lata z życia zespołu, a powodze­nie lub …

Cyrk, 1920–1950 Read More »

Amazonki

Ama­zon­ki to gra o roli i postrze­ga­niu kobi­et w his­torii. Gracze ode­gra­ją rolę Scy­tyjskiej rodziny, po czym prze­jdą przez kole­jne wcie­le­nia swoich postaci, w różnych epokach i stronach świa­ta. W każdym ze wcieleń będą musieli odnaleźć się w innej kul­turze, która na swój sposób określa role płciowe.

Wszyscy mężczyźni Imperatorowej

Po bolesnym rozs­ta­niu z przys­to­jnym, acz nies­tałym w uczu­ci­ach Rim­skim-Kor­sakowym przez syp­i­al­nię Katarzyny II przewinęło się wielu ambit­nych młodych ludzi. Żaden jed­nak nie zagrzał tam miejs­ca na dłużej. Wybór nowego kochanka wyda­je się kwest­ią cza­su; tym bardziej, że wielu możnych ma swo­jego fawory­ta w tym wyś­cigu o miejsce w ser­cu i łożu Jej Imper­a­torskiego Wieliczest­wa. …

Wszyscy mężczyźni Imper­a­torowej Read More »

44 Roninów

44 Ron­inów to opowieść o hon­orze, lojal­noś­ci i zemś­cie. Inspiracją do pow­sta­nia tej gry jest his­to­ria jed­nej z najsłyn­niejszych wen­det z cza­sów feu­dal­nej Japonii, znana jako Incy­dent w Akō ery Gen­roku. Gracze wcielą się w role podróżnych, których dro­gi skrzyżowały się w małej gospodzie. Przed nimi dłu­gi wieczór, pod­czas którego niez­na­jomy może stać się sojusznikiem, a …

44 Ron­inów Read More »

Lewiatan

Lewiatan jest osad­zoną w reali­ach Wojen Napoleońs­kich opowieś­cią o bry­tyjskim okrę­cie wojen­nym, którego zało­ga w przed­ed­niu Bitwy pod Trafal­gar­em zosta­je postaw­iona przed sądem wojskowym. Jest to opowieść o obow­iązku, posłuszeńst­wie, miłoś­ci do ojczyzny, okru­cieńst­wie i dumie. Gra zaw­iera obsz­erne ele­men­ty freefor­mu i będzie wyma­gała od graczy sporej dozy improw­iz­a­cji. Dostęp­ne tylko i wyłącznie posta­cie męskie. …

Lewiatan Read More »

Przewiń do góry