Strona główna » dramat historyczny

Grota I

Gru­pa pre­hi­sto­rycz­ne­go ple­mie­nia prze­mie­rza wąwóz na tere­nie dzi­siej­szych gór Świę­to­krzy­skich. Ucie­ka­ją przed burzą, któ­ra zaczę­ła zale­wać prze­smyk i ich jedy­nym spo­so­bem na oca­le­nie jest wspi­nacz­ka w głąb ciem­nej gro­ty. Gro­ta jest opo­wie­ścią o natu­rze ludz­kich uczuć i emo­cji, oto­czo­na immer­syj­ną ciem­no­ścią i ogrze­wa­na cie­płem ogni­ska domo­we­go. Prze­bieg wyda­rzeń gry ma wpływ na larp Gro­ta II.

Rękopis: Sierra Morena

Ręko­pis: Sier­ra More­na to lar­po­wa adap­ta­cja powie­ści “Ręko­pis zna­le­zio­ny w Sara­gos­sie” Jana Potoc­kie­go. Fabu­lar­na oś gry w luź­ny spo­sób odno­si się do wyda­rzeń opi­sa­nych w utwo­rze, a się­ga­ją­ca po roz­wią­za­nia zna­ne z wol­nych form lar­po­wych i teatral­nych zosta­ły wspar­te mecha­ni­ką, pozwa­la­ją­cą na rów­no­cze­sne eks­plo­ro­wa­nie bie­żą­cej fabu­ły gry i wnik­nię­cie w wła­sne oraz cudze opo­wie­ści. Freeformowe …

Ręko­pis: Sier­ra More­na Read More »

Splugawione Serca

“Splu­ga­wio­ne ser­ca” to 15-oso­­bo­­wy cham­ber larp autor­stwa Mat­thew Kara­ba­che, któ­ry prze­nie­sie was do prze­ło­mu XVI/XVII wie­ku. Akcja roz­gry­wa się na pokła­dzie gale­onu “Czar­ny Kra­ken” zmie­rza­ją­ce­go do por­tu w Tor­tu­dze. Co oczy­wi­ste, gra­cze wcie­la­ją się w but­ną zało­gę owe­go stat­ku.  Pirac­ka brać to spe­cy­ficz­na więź, w któ­rej trwa­łość wie­rzy się tak dłu­go, dopó­ki nie­win­ny dublon nie …

Splu­ga­wio­ne Ser­ca Read More »

Rękawiczki

War­sza­wa, 1939 rok. Gra­cze wcie­lą się w gru­pę histo­ry­ków sztu­ki z Uni­wer­sy­te­tu Drez­deń­skie­go, któ­rzy otrzy­ma­li zada­nie od same­go Füh­re­ra. Mają prze­pro­wa­dzić ope­ra­cję Son­de­rau­ftrag Linz – objąć prze­wod­ni­cze­nie nad komi­sją pozy­sku­ją­cą dzie­ła sztu­ki z pod­bi­tych tery­to­riów. Obra­zy, rzeź­by i anty­ki wszel­kie­go rodza­ju powin­ny zostać ska­ta­lo­go­wa­ne, a następ­nie wywie­zio­ne do Nie­miec, gdzie powsta­nie naj­więk­sze muzeum na świecie. …

Ręka­wicz­ki Read More »

Cirque Enigma

„Cirque Enig­ma” jest lar­pem sku­pio­nym na histo­rii i rela­cjach pra­cu­ją­cej wspól­nie i żyją­cej razem małej gru­py ludzi odrzu­co­nych w mniej­szym lub więk­szym stop­niu przez spo­łe­czeń­stwo – ludzi z trud­ną prze­szło­ścią, sekre­ta­mi, szra­ma­mi cza­sem nie tyl­ko na cie­le, ale rów­nież na ser­cu. Nikt w koń­cu nie decy­du­je się porzu­cić wszyst­kie­go i dołą­czyć do tru­py cyr­ko­wej ot …

Cirque Enig­ma Read More »

Przewiń do góry