Strona główna » dramat historyczny

Rękopis: Sierra Morena

Rękopis: Sier­ra More­na to lar­powa adap­tac­ja powieś­ci “Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potock­iego. Fab­u­lar­na oś gry w luźny sposób odnosi się do wydarzeń opisanych w utworze, a się­ga­ją­ca po rozwiąza­nia znane z wol­nych form lar­powych i teatral­nych zostały wsparte mechaniką, pozwala­jącą na równoczesne eksplorowanie bieżącej fabuły gry i wniknię­cie w własne oraz cud­ze opowieś­ci. Freeformowe …

Rękopis: Sier­ra More­na Read More »

Splugawione Serca

“Splu­gaw­ione ser­ca” to 15-osobowy cham­ber larp autorstwa Matthew Karabache, który prze­niesie was do przeło­mu XVI/XVII wieku. Akc­ja roz­gry­wa się na pokładzie gale­onu “Czarny Krak­en” zmierza­jącego do por­tu w Tor­tudze. Co oczy­wiste, gracze wciela­ją się w but­ną załogę owego statku.  Pirac­ka brać to specy­ficz­na więź, w której trwałość wierzy się tak dłu­go, dopó­ki niewin­ny dublon nie …

Splu­gaw­ione Ser­ca Read More »

Rękawiczki

Warsza­wa, 1939 rok. Gracze wcielą się w grupę his­to­ryków sztu­ki z Uni­w­er­syte­tu Drezdeńskiego, którzy otrzy­mali zadanie od samego Führera. Mają przeprowadz­ić oper­ację Son­der­auf­trag Linz – objąć prze­wod­nicze­nie nad komisją pozysku­jącą dzieła sztu­ki z pod­bitych tery­toriów. Obrazy, rzeź­by i anty­ki wszelkiego rodza­ju powin­ny zostać skat­a­l­o­gowane, a następ­nie wywiezione do Niemiec, gdzie pow­stanie najwięk­sze muzeum na świecie. …

Rękaw­icz­ki Read More »

Cirque Enigma

„Cirque Enig­ma” jest larpem sku­pi­onym na his­torii i relac­jach pracu­jącej wspól­nie i żyjącej razem małej grupy ludzi odrzu­conych w mniejszym lub więk­szym stop­niu przez społeczeńst­wo – ludzi z trud­ną przeszłoś­cią, sekre­ta­mi, szra­ma­mi cza­sem nie tylko na ciele, ale również na ser­cu. Nikt w końcu nie decy­du­je się porzu­cić wszys­tkiego i dołączyć do trupy cyrkowej ot …

Cirque Enig­ma Read More »

Cyrk, 1920–1950

His­to­rycz­na gra kostiu­mowa, sku­pi­ona na relac­jach pomiędzy posta­ci­a­mi: poważ­na, nar­raty­wisty­cz­na, prowoka­cyj­na. Opowieść o god­noś­ci ludzkiej, innoś­ci w obliczu przemi­an społecznych i poczu­ciu wspól­no­ty. Gracze wciela­ją się w postaci cyrkow­ców. Ich rodz­i­na to freak­show, w którym brzy­do­ta oraz wstręt miesza­ją się z fas­cy­nacją i erotyką. Aktowa struk­tu­ra prezen­tu­je kole­jne lata z życia zespołu, a powodze­nie lub …

Cyrk, 1920–1950 Read More »

Przewiń do góry