Last Train Out Of Warsaw - BlackBox 3City

Last Train Out Of Warsaw

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2 — 8

W tym

4
2
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Pociąg zbu­do­wa­no nocą, w pośpie­chu, na tyłach sta­cji kole­jo­wej w Wil­nie. Do loko­mo­ty­wy paro­wej OKl27 przy­cze­pio­no 6 czer­wo­no-żół­tych wago­nów. Wago­nów zapro­jek­to­wa­nych do woja­ży waka­cyj­nych, miesz­czą­cych po 40 pasa­że­rów każ­dy. Dziś w każ­dym z nich będzie ich 60. W środ­ku widać nie­uchron­ny upływ cza­su, wygię­te deski drew­nia­nych pod­łóg, postrzę­pio­ne wikli­no­we sie­dzi­ska i wiru­ją­ce kurze pió­ra w rogach. Kie­dyś mia­ły lep­sze dni.

17 wrze­śnia o godzi­nie 6:48 na sta­cję War­sza­wa Gdań­ska wjeż­dża ostat­ni pociąg wol­nej War­sza­wy. W odda­li dud­ni ogień arty­le­ryj­ski, a w powie­trzu czuć gry­zą­cy dym. Armia nie­miec­ka już nie­mal cał­ko­wi­cie okrą­ży­ła miasto. 

Wyjeż­dża­ją­cy z War­sza­wy pociąg ma do poko­na­nia tyl­ko 720 kilo­me­trów. War­sza­wa-Pila­wa-Dęblin-Rejo­wiec-Zwie­rzy­niec-Rawa Ruska-Lwów-Stryj-Dolina-Stanisławów-Syhot.
Przy pręd­ko­ści 50 km/h. skład powi­nien poko­nać ją w 14 godzin…

Opis

Akcja gry toczy się w samym środ­ku oblę­że­nia War­sza­wy w 1939 roku, w dniu, w któ­rym Niem­cy ostrze­la­li Zamek Kró­lew­ski, a Armia Czer­wo­na prze­kro­czy­ła pol­ską gra­ni­cę. Gra­cze wcie­la­ją się w kil­ko­ro pasa­że­rów ostat­nie­go pocią­gu wyjeż­dża­ją­ce­go ze sto­li­cy ska­za­nej przez oku­pan­tów na zagładę. 

Larp jest podzie­lo­ny na sce­ny. Każ­da sta­cja to jeden punkt na mapie: dalej od okrop­no­ści woj­ny i bli­żej do bez­piecz­ne­go celu, do Rumu­nii. Podróż pocią­giem obfi­tu­je w incy­den­ty zarów­no “zewnętrz­ne” (np. nie­miec­ki atak powietrz­ny, nalot ban­dy­tów, sta­cja peł­na ludzi despe­rac­ko pra­gną­cych dostać się do pocią­gu) jak i “wewnętrz­ne”. Każ­dy pasa­żer ma wła­sne pro­ble­my i tajem­ni­ce, któ­re zosta­ną ujaw­nio­ne pod­czas gry i któ­re mogą dość dosłow­nie wyko­le­ić całą ucieczkę.

Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia sce­na­riu­sza był począt­ko­wy roz­dział książ­ki Ala­na Fru­sta “The Polish Offi­cer”, a roz­wią­za­nia mecha­nicz­ne autor zaczerp­nął z gry Mat­thij­sa Hol­te­ra “Archi­pe­la­go II”.

Wymagania

Pro­si­my i przy­by­cie na larp w stro­ju podróż­nym z lat 30tych XX wieku.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.