BlackBox No.117 – Last Train out of Warsaw

Czas: 16.04.2023 r. godz. 16:00

W pol­skiej kine­ma­to­gra­fii zawsze dużą popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się pro­duk­cje na temat Dru­giej Woj­ny Świa­to­wej, czy to kome­die “Jak roz­pę­ta­łem Dru­gą Woj­nę Świa­to­wą”, czy poważ­ne fil­my jak “Mia­sto 44”. Ame­ry­kań­ski twór­ca, Jason Mor­ning­star rów­nież zain­te­re­so­wa­ny naszą naro­do­wą histo­rią, napi­sał grę 

Last Train out of Warsaw

Akcje lar­pu dzie­je się na tle wyda­rzeń z pierw­szych tygo­dni woj­ny, a dokład­nie — oblę­że­nia War­sza­wy. Gra­cze wcie­lą się cywi­li, usi­łu­ją­cych wydo­stać się z ogar­nię­tej kosz­ma­rem woj­ny sto­li­cy. Nie­rzad­ko będą oni musie­li podej­mo­wać decy­zje ważą­ce na ich życiu oraz człowieczeństwie.

Miejsce

W tej chwi­li koń­czy­my poszu­ki­wa­nia miej­sca, któ­re pomo­że nam poczuć wojen­ny kli­mat gry. Szcze­gó­ło­wą infor­ma­cję poda­my wkrót­ce. N

Wakaty

Kar­ty posta­ci zosta­ną przy­dzie­lo­ne na miej­scu przez Pro­wa­dzą­ce­go larp. W tej grze nie obo­wią­zu­je wcze­śniej­sza rezer­wa­cja ról.

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Last Train Out Of Warsaw

16.04.2023 r. godz. 16:00Cena bile­tu 30 zł.