Konwencja: II wojna światowa

 • Last Train Out Of Warsaw

  Last Train Out Of Warsaw

  Akcja gry toczy się w samym środ­ku oblę­że­nia War­sza­wy w 1939 roku, w dniu, w któ­rym Niem­cy ostrze­la­li Zamek Kró­lew­ski, a Armia Czer­wo­na prze­kro­czy­ła pol­ską gra­ni­cę. Gra­cze wcie­la­ją się w kil­ko­ro pasa­że­rów ostat­nie­go pocią­gu wyjeż­dża­ją­ce­go ze sto­li­cy ska­za­nej przez oku­pan­tów na zagładę.  Larp jest podzie­lo­ny na sce­ny. Każ­da sta­cja to jeden punkt na mapie: dalej…

 • Café Réné

  Café Réné

  Cafe Rene to humo­ry­stycz­ny larp, pastisz opar­ty na seria­lu Allo Allo. Jego auto­ra­mi są Even Tøm­te i Mar­cus Irgen. II Woj­na Świa­to­wa szaleje.  Gra prze­no­si nas do małe­go mia­stecz­ka w oku­po­wa­nej Fran­cji. Spo­łecz­nym cen­trum Nouvion jest tytu­ło­we Café René. Kawiar­nia i jej pra­cow­ni­cy bez­u­stan­nie są wcią­ga­ni w intry­gi, doty­czą­ce — mię­dzy inny­mi- obra­zu Upa­dłej Madon­ny…

 • Pewnego razu w Ombreville

  Pewnego razu w Ombreville

  Pew­ne­go razu… to opo­wieść o ludz­kiej natu­rze. Opo­wieść o stra­chu, zawi­ści, plot­kach pro­wa­dzą­cych do nieszczęść. Tro­chę tu patrio­ty­zmu, tro­chę obmier­z­łej kola­bo­ra­cji. Tro­chę tu lojal­no­ści i tro­chę zdra­dy. Tro­chę tu mało­mia­stecz­ko­wo­ści, tro­chę otwar­to­ści. Naj­waż­niej­sze jed­nak, że bar­dzo dużo tu czło­wie­ka. O tym, czy w pozy­tyw­nym, czy nega­tyw­nym, obrzy­dli­wym tego sło­wa zna­cze­niu sami zde­cy­du­je­cie w cią­gu kil­ku…

 • Rękawiczki

  Rękawiczki

  War­sza­wa, 1939 rok. Gra­cze wcie­lą się w gru­pę histo­ry­ków sztu­ki z Uni­wer­sy­te­tu Drez­deń­skie­go, któ­rzy otrzy­ma­li zada­nie od same­go Füh­re­ra. Mają prze­pro­wa­dzić ope­ra­cję Son­de­rau­ftrag Linz – objąć prze­wod­ni­cze­nie nad komi­sją pozy­sku­ją­cą dzie­ła sztu­ki z pod­bi­tych tery­to­riów. Obra­zy, rzeź­by i anty­ki wszel­kie­go rodza­ju powin­ny zostać ska­ta­lo­go­wa­ne, a następ­nie wywie­zio­ne do Nie­miec, gdzie powsta­nie naj­więk­sze muzeum na świe­cie.…

 • Złote Rendez-Vous

  Złote Rendez-Vous

  Jest wrze­sień roku 1945. Mie­siąc temu Ame­ry­ka­nie zrzu­ci­li dwie bom­by ato­mo­we na japoń­skie mia­sta: Hiro­szi­mę i Naga­sa­ki. Po tych ata­kach Cesar­stwo pod­pi­sa­ło kapi­tu­la­cję i wyco­fa­ło się z dzia­łań wojen­nych. Jed­nak w Euro­pie woj­na jest dale­ka od zakoń­cze­nia. Niem­cy zdo­ła­li prze­chwy­cić rapor­ty alianc­kie­go wywia­du, przez co ope­ra­cja D‑Day nigdy nie roz­po­czę­ła się w Nor­man­dii. Siły ame­ry­kań­skie…