Strona główna » II wojna światowa

Pewnego razu w Ombreville

Pew­ne­go razu… to opo­wieść o ludz­kiej natu­rze. Opo­wieść o stra­chu, zawi­ści, plot­kach pro­wa­dzą­cych do nie­szczęść. Tro­chę tu patrio­ty­zmu, tro­chę obmier­z­łej kola­bo­ra­cji. Tro­chę tu lojal­no­ści i tro­chę zdra­dy. Tro­chę tu mało­mia­stecz­ko­wo­ści, tro­chę otwar­to­ści. Naj­waż­niej­sze jed­nak, że bar­dzo dużo tu czło­wie­ka. O tym, czy w pozy­tyw­nym, czy nega­tyw­nym, obrzy­dli­wym tego sło­wa zna­cze­niu sami zde­cy­du­je­cie w cią­gu kilku …

Pew­ne­go razu w Ombre­vil­le Read More »

Rękawiczki

War­sza­wa, 1939 rok. Gra­cze wcie­lą się w gru­pę histo­ry­ków sztu­ki z Uni­wer­sy­te­tu Drez­deń­skie­go, któ­rzy otrzy­ma­li zada­nie od same­go Füh­re­ra. Mają prze­pro­wa­dzić ope­ra­cję Son­de­rau­ftrag Linz – objąć prze­wod­ni­cze­nie nad komi­sją pozy­sku­ją­cą dzie­ła sztu­ki z pod­bi­tych tery­to­riów. Obra­zy, rzeź­by i anty­ki wszel­kie­go rodza­ju powin­ny zostać ska­ta­lo­go­wa­ne, a następ­nie wywie­zio­ne do Nie­miec, gdzie powsta­nie naj­więk­sze muzeum na świecie. …

Ręka­wicz­ki Read More »

W Topolach Smok

1943: Los Ala­mos Ranch Scho­ol, Góry Jemez, Nowy Mek­syk Code Name: Man­hat­tan Pro­ject Na całym świe­cie teatr okru­cieństw II woj­ny świa­to­wej roz­wi­ja się w naj­lep­sze. Ale tutaj, w Los Ala­mos, spo­koj­ne lasy i puste nie­bo wyda­ją się nale­żeć do innej rze­czy­wi­sto­ści. Jeśli pomi­nąć kilo­me­try obwo­do­we­go ogro­dze­nia i żoł­nie­rzy, któ­rzy go pil­nu­ją. Za pło­tem rodzi się …

W Topo­lach Smok Read More »

Przewiń do góry