W Topolach Smok - BlackBox 3City

W Topolach Smok

Autor/zy:

Kon­wen­cja: II woj­na światowa

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12 — 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

BEN SELLERS: Wszyst­kie odczy­ty są w normie.
LEE MARKS: Wszyst­ko w porząd­ku? Kay?
KAY MARKS: Pozio­my pro­mie­nio­wa­nia zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi. Jak powie­dział Ben, wszyst­ko wyglą­da normalnie.
PETER BERGEN: Uwa­ga, zaraz zacznie­my łasko­tać nasze­go smoka…
WINSTON RAMSEY: Sta­ła się utrzy­mu­je, Peter. Zaraz wszy­scy będzie­my mogli wró­cić do domu i otwo­rzyć piwo.

Opis

1943: Los Ala­mos Ranch Scho­ol, Góry Jemez, Nowy Mek­syk Code Name: Man­hat­tan Pro­ject Na całym świe­cie teatr okru­cieństw II woj­ny świa­to­wej roz­wi­ja się w naj­lep­sze. Ale tutaj, w Los Ala­mos, spo­koj­ne lasy i puste nie­bo wyda­ją się nale­żeć do innej rze­czy­wi­sto­ści. Jeśli pomi­nąć kilo­me­try obwo­do­we­go ogro­dze­nia i żoł­nie­rzy, któ­rzy go pil­nu­ją. Za pło­tem rodzi się Smok. Broń strasz­niej­sza, niż wszyst­ko co do tej pory widział świat. Gru­pa naukow­ców sta­ra się okieł­znać ato­mo­wą bestię, swo­je ambi­cje i nie­opi­sa­ny, pier­wot­ny strach.

Wymagania

Dla wszyst­kich gra­czy posta­ra­my się przy­go­to­wać pod­sta­wo­we stro­je, któ­re pomo­gą wam zbu­do­wać atmos­fe­rę labo­ra­to­rium. Posta­raj­cie się ubrać neu­tral­nie (gol­fy, swe­try bez napi­sów i kap­tu­rów), bez krzy­kli­wych kolorów.
Gra opi­su­je świat naukow­ców w latach 40tych — zna­ko­mi­ta więk­szość ról to posta­cie męż­czyzn. Przy­go­tuj­cie się więc na cross-play, czy­li odgry­wa­nie męskich ról przez kobiety.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.