Strona główna » Larpy » W Topolach Smok

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: II woj­na światowa

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12 — 15

Larp poprowad­zono na:

BEN SELLERS: Wszys­tkie odczy­ty są w normie.
LEE MARKS: Wszys­tko w porząd­ku? Kay?
KAY MARKS: Poziomy promieniowa­nia zgod­nie z oczeki­wa­ni­a­mi. Jak powiedzi­ał Ben, wszys­tko wyglą­da normalnie.
PETER BERGEN: Uwa­ga, zaraz zaczniemy łasko­tać naszego smoka…
WINSTON RAMSEY: Stała się utrzy­mu­je, Peter. Zaraz wszyscy będziemy mogli wró­cić do domu i otworzyć piwo.

Opis

1943: Los Alam­os Ranch School, Góry Jemez, Nowy Meksyk

Code Name: Man­hat­tan Project

Na całym świecie teatr okru­cieństw II wojny świa­towej rozwi­ja się w najlep­sze. Ale tutaj, w Los Alam­os, spoko­jne lasy i puste niebo wyda­ją się należeć do innej rzeczy­wis­toś­ci. Jeśli pom­inąć kilo­m­e­try obwodowego ogrodzenia i żołnierzy, którzy go pil­nu­ją. Za płotem rodzi się Smok. Broń straszniejsza, niż wszys­tko co do tej pory widzi­ał świat. Gru­pa naukow­ców stara się okiełz­nać ato­m­ową bestię, swo­je ambic­je i nieopisany, pier­wot­ny strach.

Wymagania

Dla wszys­t­kich graczy postaramy się przy­go­tować pod­sta­wowe stro­je, które pomogą wam zbu­dować atmos­ferę lab­o­ra­to­ri­um. Postara­j­cie się ubrać neu­tral­nie (gol­fy, swetry bez napisów i kap­turów), bez krzyk­li­wych kolorów.
Gra opisu­je świat naukow­ców w lat­ach 40tych — znakomi­ta więk­szość ról to posta­cie mężczyzn. Przy­go­tu­j­cie się więc na cross-play, czyli odgry­wanie męs­kich ról przez kobiety.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Przewiń do góry