Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.43 – W Topolach Smok

Miejsce: Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych

Czas: 07.01.2018 r. godz. 18:00

Pier­wsza połowa czwartego sezonu naszej dzi­ałal­noś­ci już za nami. Drugą otworzymy klasy­cznym cham­ber larpem. Jeśli tęsknil­iś­cie za grą pełną sekretów, spisków pomiędzy frakc­ja­mi i ros­ną­cym napię­ciem pomiędzy bohat­era­mi (mamy nadzieję, że nie dojdzie do eksplozji) — ta gra powin­na spełnić wasze oczeki­wa­nia. Sce­nar­iusz pochodzi zza oceanu, a jego autorką jest Meg Hilko. Pre­mierę miał równo dekadę temu, ale wyda­je się, że dobrze zniósł próbę cza­su i dostar­czy wam wiele moc­nych wrażeń. Prze­niesiemy się razem z wami do roku 1943; do Los Alam­os, do najbardziej tajnego z tajnych lab­o­ra­toriów amerykańskiej armii, do miejs­ca, gdzie stwor­zono bom­bę ato­m­ową. Dla nas te cza­sy to his­torią. Dla bohaterów naszej gry był to moment, w którym fan­tasty­ka stawała się rzeczy­wis­toś­cią. Nasz larp odbędzie się w Lab­o­ra­to­ri­um Innowacji Społecznych w gdyńskim Parku Naukowo Tech­no­log­icznym. Zapew­ni­amy pod­sta­wowe kostiumy, moż­na przynieść swo­je napo­je i przekąs­ki. Wstęp jest dar­mowy, ale bard­zo prosimy o wcześniejszą rejes­trację za pośred­nictwem naszego for­mu­la­rza zgłoszeniowego. Do zobaczenia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

W Topolach Smok

Wstęp wol­ny.

Przewiń do góry