BlackBox No.43 – W Topolach Smok

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Społecznych

Czas: 07.01.2018 r. godz. 18:00

Pierw­sza poło­wa czwar­te­go sezo­nu naszej dzia­łal­no­ści już za nami. Dru­gą otwo­rzy­my kla­sycz­nym cham­ber lar­pem. Jeśli tęsk­ni­li­ście za grą peł­ną sekre­tów, spi­sków pomię­dzy frak­cja­mi i rosną­cym napię­ciem pomię­dzy boha­te­ra­mi (mamy nadzie­ję, że nie doj­dzie do eks­plo­zji) — ta gra powin­na speł­nić wasze ocze­ki­wa­nia. Sce­na­riusz pocho­dzi zza oce­anu, a jego autor­ką jest Meg Hil­ko. Pre­mie­rę miał rów­no deka­dę temu, ale wyda­je się, że dobrze zniósł pró­bę cza­su i dostar­czy wam wie­le moc­nych wra­żeń. Prze­nie­sie­my się razem z wami do roku 1943; do Los Ala­mos, do naj­bar­dziej taj­ne­go z taj­nych labo­ra­to­riów ame­ry­kań­skiej armii, do miej­sca, gdzie stwo­rzo­no bom­bę ato­mo­wą. Dla nas te cza­sy to histo­rią. Dla boha­te­rów naszej gry był to moment, w któ­rym fan­ta­sty­ka sta­wa­ła się rze­czy­wi­sto­ścią. Nasz larp odbę­dzie się w Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych w gdyń­skim Par­ku Nauko­wo Tech­no­lo­gicz­nym. Zapew­nia­my pod­sta­wo­we kostiu­my, moż­na przy­nieść swo­je napo­je i prze­ką­ski. Wstęp jest dar­mo­wy, ale bar­dzo pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję za pośred­nic­twem nasze­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go. Do zobaczenia! 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

W Topolach Smok

Wstęp wolny.