Strona główna » larp » larp kameralny

Gwiezdny horyzont

W nie­da­le­kiej przy­szło­ści, gdzie tech­no­lo­gia pozwa­la na podró­że mię­dzy­gwiezd­ne, przyj­dzie Wam wcie­lić się w człon­ków zało­gi stat­ku LWSS “Ser­pent”. Rzu­ce­ni w wir akcji prze­ży­je­cie przy­go­dę, któ­rą Wasi boha­te­ro­wie zapa­mię­ta­ją do koń­ca życia. Larp osa­dzo­ny jest w autor­skim świe­cie, w któ­rym gra­ni­ce państw roz­my­ły się, rodząc nowe podzia­ły. Po jed­nej stro­nie jest Unia Ziem­ska. Zrze­sza pań­stwa, których …

Gwiezd­ny hory­zont Read More »

Black Legacy

Larp osa­dzo­ny jest w uni­wer­sum zna­nym z gry War­ham­mer 40.000. W jej trak­cie gra­cze wcie­la­ją się w role inkwi­zy­to­rów oraz ich poplecz­ni­ków prze­pro­wa­dza­ją­cych pro­ces… Jed­ne­go spo­śród sie­bie. Spo­dzie­waj się więc licz­nych kon­flik­tów, ujaw­nia­nia sekre­tów, zdra­dy, here­zji… A przede wszyst­kim bru­tal­ne­go star­cia wąskie­go gro­na ludzi o naj­wyż­szym auto­ry­te­cie, któ­rzy za wszel­ką cenę chcą posta­wić na swo­im. Black …

Black Lega­cy Read More »

Dydaktycy

Dal­ton High Scho­ol to nie pierw­sza i nie ostat­nia szko­ła, któ­ra zma­ga się z prze­mo­cąwśród uczniów. Gdy jed­nak jed­na z uczen­nic pró­bu­je popeł­nić samo­bój­stwo, a jej rodzi­cezgła­sza­ją spra­wę na poli­cję, dyrek­cja nie może dłu­żej odwra­cać wzro­ku. Gro­no peda­go­gicz­ne (w oso­bach: dyrek­to­ra szko­ły, psy­cho­log oraz wice­dy­rek­to­ra) zebra­łosię, by obra­do­wać, co zro­bić nie tyl­ko z uczen­ni­ca­mi, ale …

Dydak­ty­cy Read More »

Speakeasy

“Spe­ake­asy” to autor­ski cham­ber­larp, opo­wia­da­ją­cy o jed­nym wie­czo­rze z życia klien­te­li i pra­cow­ni­ków pubu “Spe­ake­asy” zarzą­dza­ją­ce­go przez wło­ską mafię w Nowym Yor­ku.  Jest rok 1928, trwa pro­hi­bi­cja. Wie­czór w pubie ma uświet­nić słyn­ne trio Sióstr Z Louisia­ny. Tym­cza­sem mafio­zo Alfre­do Moret­ti posta­na­wia sprze­dać inte­res biz­nes­ma­no­wi Rober­to­wi Swan­so­no­wi, któ­ry chce wybu­do­wać na jego miej­scu dra­pacz chmur. Współpracownicy …

Spe­ake­asy Read More »

Dom świateł i cieni

Larp opo­wia­da o tajem­ni­cach i rela­cjach rodzi­ny Vass, żyją­cej na Foul­ness Island od zawsze oraz ich zapo­wie­dzia­nych i nie­za­po­wie­dzia­nych gości. Wyspa prze­peł­nio­na jest magicz­ny­mi siła­mi, któ­re nie­ro­ze­rwal­nie prze­pla­ta­ją się z losa­mi boha­te­rów. Jed­nak każ­dy ład musi kie­dyś zostać naru­szo­ny. Wła­śnie w taki spo­sób nie­któ­rzy miesz­kań­cy wyspy trak­to­wa­li poja­wie­nie się wojsk na Foul­ness Island. Miej­sce wydawało …

Dom świa­teł i cie­ni Read More »

Przewiń do góry