Forma: larp kameralny

  • Mansfield with Monsters

    Mansfield with Monsters

    ​Akcja lar­pu roz­gry­wa się w nowo­ze­landz­kim mie­ście Wel­ling­ton, tuż po zakoń­cze­niu I woj­ny świa­to­wej. Nie wszyst­ko jest jed­nak w porząd­ku. Świat pogrą­żo­ny jest w epi­de­mii spe­cy­ficz­nej “gry­py”. Tak zwa­na „haitań­ska gry­pa” nie tyl­ko dzie­siąt­ku­je popu­la­cję, ale ci, któ­rzy umie­ra­ją na tę cho­ro­bę… Jakiś czas potem oży­wa­ją w spo­twor­nia­łej for­mie, gorą­co pra­gnąc ludz­kie­go mię­sa. Rząd wpro­wa­dził…

  • Urodzinowa Biba Boffo

    Urodzinowa Biba Boffo

    Cyril (Bof­fo) Bof­fin­gham świę­tu­je swo­je uro­dzi­ny w wiel­kim sty­lu. Zapro­sił całą śmie­tan­kę z Klu­bu Trut­niów i innych faga­sów, aby pomo­gli mu uczcić tę oka­zję. Nie­ste­ty, na liście gości zawsze uda­je się wśli­zgnąć kil­ku nie­chęt­nie widzia­nym łobu­zom i jed­nej lub dwóm prze­bie­głym ciot­kom. No i jesz­cze ta uciąż­li­wa drob­nost­ka… Cyryl musi w cią­gu naj­bliż­szych 12 mie­się­cy…

  • Tajemnica Klanu Brokvar

    Tajemnica Klanu Brokvar

    Larp opo­wia­da histo­rię dwóch skel­li­gij­skich kla­nów osa­dzo­ną w wiedź­miń­skim świe­cie Andrze­ja Sap­kow­skie­go. To dra­mat rodzin­ny zbu­do­wa­ny wokół tajem­ni­cy, któ­ra nigdy nie powin­na ujrzeć świa­tła dzien­ne­go. Skel­li­ge sły­nie z dziel­nych wojow­ni­ków wykre­owa­nych na wzór wikin­gów. Dla posta­ci naj­waż­niej­sze są 2 rze­czy: reli­gia i tradycja. Pod­czas gdy wojow­ni­cy z kla­nu Bro­kvar świę­tu­ją kolej­ną zwy­cię­ską wal­kę do por­tu…

  • Gdy rozum śpi, budzą się potwory

    Gdy rozum śpi, budzą się potwory

    Opo­wieść o przy­jaź­ni, zaufa­niu, cier­pie­niu. Gru­pa lice­ali­stek wybie­ra się w oko­li­ce sta­re­go, porzu­co­ne­go drze­wa, któ­re ma sym­bo­li­zo­wać (według Ame­lii, jed­nej z nich) jej zmar­łą mat­kę. Dziew­czę­ta, choć z cha­rak­te­ru róż­ne, po jej namo­wach zga­dza­ją się na odpra­wie­nie leśne­go rytu­ału. Po jego zakoń­cze­niu już nic nie będzie takie samo… Przy­go­tuj się na mro­żą­cą krew w żyłach opo­wieść,…

  • Łaźnia

    Łaźnia

    Gru­pa sta­rych przy­ja­ciół wybie­ra się razem do łaź­ni, aby powspo­mi­nać i podzie­lić się histo­ria­mi. Kim się sta­ną w intym­nym sank­tu­arium łaź­ni, gdy woda zmy­je war­stwy ochron­ne, dłu­go skry­wa­ne uczu­cia zosta­ną usu­nię­te, a zaschnię­ty brud zosta­nie zmy­ty? Czy bogo­wie się obudzą? Larp dla osób pra­gną­cych zro­zu­mieć, czym jest oczysz­cze­nie — kathar­sis. Opo­wia­da o gru­pie przy­ja­ciół, sil­nych…