Strona główna » larp » larp kameralny

Ciemność czasem wygrywa

Ta gra to opowieść o kryzysie w trak­cie akcji ratunkowej w kopal­ni węgla na Śląsku i ludzi­ach, których decyz­je mogą mieć znacze­nie. Kopal­nia ma być wkrótce zamknię­ta. Brak fun­duszy spraw­ił, że dzisiejsza szy­ch­ta miała być jed­ną z ostat­nich. Wszyscy gór­ni­cy mieli zjechać na dół i wyjechać na górę. Jed­nak z powodu tąp­nię­cia jeden z nich …

Ciem­ność cza­sem wygry­wa Read More »

Duży John

Duży John to nar­raty­wisty­czny larp krymi­­nal­no-cyber­punkowy, którego akc­ja ma miejsce w wirtu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci.  2 oso­by biorące udzi­ał w grze wcielą się w role detek­ty­wów prowadzą­cych śledzt­wo i otrzy­ma­ją możli­wość częś­ciowego reży­serowa­nia larpa. 8 osób wcieli się w boty śled­cze o początkowo ogranic­zonych zdol­noś­ci­ach i decyzyjnoś­ci. Ich zadaniem będzie odt­worze­nie praw­dopodob­ne­go prze­biegu będą­cych przed­miotem śledzt­wa wydarzeń na …

Duży John Read More »

Agenci Systemu

Agen­ci Sys­te­mu to gamisty­czno-nar­raty­wisty­cz­­na gra inspirowana filmem Matrix. Oso­by uczest­niczące w larpie wcielą się w role tytułowych AGENTÓW SYSTEMU. To pro­gramy kon­trolu­jące ludzi w wirtu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci. Ich połącze­nie z SYSTEMEM zostało zer­wane. W celu anal­izy prob­le­mu dziesięć jed­nos­tek spot­ka się wewnątrz symu­lacji świa­ta w 2018 roku. Dla każdej z nich będzie to pier­wsze doświad­cze­nie poza wpły­wem centralnego …

Agen­ci Sys­te­mu Read More »

Limbo

W efek­cie nagłego wypad­ku, aktu prze­mo­cy czy też ciężkiej choro­by zna­j­du­jesz się w Lim­bo – gdzieś pomiędzy życiem i śmier­cią, poza cza­sem i przestrzenią. Czas oczeki­wa­nia na przekrocze­nie grani­cy śmier­ci lub powrót do żywych możesz wyko­rzys­tać na reflek­sję nad doty­chcza­sowym życiem. Gra autorstwa Tora Kjeti­la Edlan­da pode­j­mu­je tem­aty egzys­tencji, metafizy­ki, tran­scen­dencji. Sce­nar­iusz został przetłu­mac­zony z …

Lim­bo Read More »

Kac Hogwart

Larp w kon­wencji krymi­­nal­no-kome­­diowej o tym, co się dzi­ało w cza­sie balu i po balu bożonar­o­dzeniowym zor­ga­ni­zowanym z okazji Turnieju Trój­mag­icznego. Jak to się stało, że Harr’y Pot­ter zniknął, Dra­co Mal­foy wylą­dował w poko­ju wspól­nym gryfind­oru, Ron Weasly ma malinkę na szyi i co najważniejsze, dlaczego nikt z tego wszys­tkiego nic nie pamię­ta? Inspiracją przy …

Kac Hog­wart Read More »

Przewiń do góry