Forma: larp kameralny

 • Zoolarper

  Zoolarper

  Witaj­cie na dorocz­nej gali roz­da­nia sta­tu­et­ki Mode­la i Model­ki Roku. Zazwy­czaj mia­ły miej­sce dwa takie wyda­rze­nia: oddziel­nie dla mode­li pra­we­go i lewe­go pro­fi­lu. Wyni­ka to z obu­pól­nej nie­chę­ci do sie­bie nawza­jem i fak­tu, że zaj­mu­ją dwie abso­lut­nie prze­ciw­ne nisze. Nie­mniej, nie­daw­no lokum, gdzie odby­wa­ła się cere­mo­nia mode­li lewe­go pro­fi­lu uległ dziw­ne­mu wypad­ko­wi. Ze wzglę­du na…

 • Namiot

  Namiot

  Gru­pa przy­ja­ciół wyjeż­dża pod namiot, aby choć na chwi­lę uciec od pro­ble­mów, sekre­tów, nudy… Czy im się to uda? Czy to, co pró­bo­wa­li zagłu­szyć, doj­dzie do gło­su tym wyraź­niej, tam, gdzie spo­dzie­wa­li się usły­szeć tyl­ko szum drzew i śpiew ptaków…? To larp oby­cza­jo­wy, w któ­rym gra­cze wcie­la­ją się w role przy­ja­ciół, part­ne­rów, kochan­ków, któ­rzy posta­na­wia­ją…

 • Praczki

  Praczki

  Larp Pracz­ki to histo­ria o sze­ściu kobie­tach wal­czą­cych o rów­no­upraw­nie­nie na począt­ku pol­skie­go ruchu eman­cy­pa­cyj­ne­go w XIX w.Mie­siąc temu ich lider­ka, Maria Caba­ła, zosta­ła aresz­to­wa­na. Jej rolę prze­ję­ła Józe­fa Żmu­da. Kobie­ty zbie­ra­ją się w cza­sie pra­cy, by zapla­no­wać uwol­nie­nie Marii. W fabry­ce obser­wu­je je jed­nak nad­zor­ca – Mści­sław Rosik – męż­czy­zna, któ­ry wyda­je się czer­pać…

 • Przesłuchanie w areszcie Sipo

  Przesłuchanie w areszcie Sipo

  Jest rok 1950. Dru­ga woj­na świa­to­wa zakoń­czy­ła się zwy­cię­stwem państw Osi- Nie­miec, Japo­nii i Włoch. Sta­ny Zjed­no­czo­ne Ame­ry­ki zosta­ły podzie­lo­ne na stre­fę nie­miec­ką, japoń­ską i bufo­ro­wy obszar neu­tral­ny. Znaj­du­je­my się w Nowym Jor­ku w nie­miec­kiej stre­fie oku­pa­cyj­nej. Szóst­ka stu­den­tów nowo­jor­skie­go Bismarck Uni­ver­si­tat (daw­niej Colum­bia Uni­ver­si­ty) posta­na­wia dołą­czyć do nie­pod­le­gło­ścio­we­go ruchu opo­ru. Cze­ka ich nie­bez­piecz­na misja.…

 • Dread the Larp 1 — Paranormal TV Show

  Dread the Larp 1 — Paranormal TV Show

  Dom owia­ny jest tajem­ni­cą, a pogło­ski o bra­ku­ją­cych twa­rzach i nie­wy­ja­śnio­nych mor­der­stwach wciąż nawie­dza­ją jego sta­re ścia­ny. Gdy fil­mow­cy mon­tu­ją sprzęt i przy­go­to­wu­ją się do nagrań, szyb­ko zda­ją sobie spra­wę, że nie są sami. Nie ma tu zasię­gu, co pozo­sta­wia nasz zespół bez moż­li­wo­ści pro­sze­nia o pomoc. Sprzęt ule­ga awa­rii, a dziw­ne zja­wi­ska każą im…