Strona główna » larp » larp kameralny

The Sacred Secrets

Sekre­ty to gra w steam­punkowym set­tin­gu, inspirowanym uni­w­er­sum gry RPG Wol­sung. Gracze wciela­ją się w promi­nentne per­sony na pros­zonym bankiecie u najważniejszego w kra­ju pro­du­cen­ta paro­mo­bili. W trak­cie wiec­zoru dochodzi do przestępst­wa, które wkrótce wkrótce wstrząśnie całym kon­ty­nen­tem… Każdy z obec­nych chci­ał­by poz­nać prawdę doty­czącą tej śmier­ci. Ale przede wszys­tkim trze­ba zad­bać o wyjś­cie z …

The Sacred Secrets Read More »

Fiolet

“Jesteśmy eduka­cyjną placówką państ­wową, przez­nac­zoną dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. Podopieczni trafi­a­ją tu na mocy postanowień Sądów Społecznych. Obec­nie wychowankowie mają zapewnione odpowied­nie warun­ki soc­­jal­no-bytowe. Zak­wa­terowani są w inter­na­cie, gdzie opiekę sprawu­je wysoko wyk­wal­i­fikowana kadra wychowaw­cza. Wszelkie odd­zi­ały­wa­nia resoc­jal­iza­cyjne przeprowad­zone są na kilku płaszczyz­nach. Mają one, nie tylko zaspokoić potrze­by emocjon­alne …

Fio­let Read More »

Chłopiec, który wrzasnął: Wilkołak!

Wios­ka Beverdale położona na obrzeżach Królest­wa, jest sen­na, spoko­j­na. Nietknię­ta plaga­mi i hor­ro­ra­mi z zewnątrz… Aż do ter­az.  O poranku odnaleziono ciało Shep­par­da God­dar­da, okrop­nie okalec­zone przez jakąś niez­naną bestię. Syn God­dar­da zez­nał, że widzi­ał pot­worę: wil­ka, który w pełnię księży­ca chodz­ił na dwóch nogach jak mężczyz­na, jego zęby kapały zaś krwią. Jego słowa wywołały …

Chło­piec, który wrza­s­nął: Wilkołak! Read More »

Contact 2.0

Larp opowia­da his­torię decyzji. Gru­pa osób musi dogadać się w spraw­ie przekaza­nia na Ziemię infor­ma­cji o naw­iązanym kon­tak­cie z pozaziem­ski­mi isto­ta­mi. Czy jed­nak zdoła­ją to zro­bić bom­bar­dowani groźbą wyka­sowa­nia pamię­ci i rozpoczę­cia “cyk­lu obrad” od nowa? Czym jest ta tajem­nicza ‘kon­fer­enc­ja’ i dlaczego dobra­no aku­rat ich? Tem­aty­ka larpa krę­ci się wokół znaczenia infor­ma­cji oraz formy …

Con­tact 2.0 Read More »

Złote Rendez-Vous

Larp jest osad­zony w alter­naty­wnej wer­sji his­torii, w której mimo poraż­ki państw Osi, Aliantom nie udało się ostate­cznie pokon­ać wro­ga, a między ZSRR a niedo­bitka­mi Rzeszy trwa woj­na wywiadów. Jest to lekko diesel-punkowy krymi­nał noir, z ele­men­ta­mi nad­przy­rod­zony­mi, zain­spirowany­mi Indi­ana Jone­sem i powieś­cią Alis­taira MacLeana Złote Ren­dez-Vous, która też nadała tytuł tej grze.  Gracze wciela­ją …

Złote Ren­dez-Vous Read More »

Przewiń do góry