Strona główna » larp » larp kameralny

Wola Diuny

Akcja gry dzie­je się pół roku po przy­by­ciu Pau­la Atry­dy do fre­meń­skiej siczy. Wła­dzę nad Arra­kis ponow­nie prze­ję­li Har­ko­nen­no­wie. W związ­ku z tym sytu­acja miesz­kań­ców Diu­ny wyraź­nie się pogor­szy­ła. Wyso­ka pozy­cja Har­ko­nen­nów sta­ła się też pro­ble­mem, któ­ry dotknął rów­nież wyso­kie rody. Jako dowód swo­jej lojal­no­ści wobec Har­ko­nen­nów win­ne są oddać naj­młod­sze dziec­ko rodzi­ny w ich ręce. …

Wola Diu­ny Read More »

Syberyjska Gorączka

Więź­nio­wie łagrów dzie­li­li się na trzy kate­go­rie. Pospo­li­tia­cy albo byto­wy­je, czy­li ska­za­ni za drob­ne prze­stęp­stwa.Kontr­i­ki, czy­li poli­tycz­ni ska­za­ni z art. 58.Ostat­ni to urki, ina­czej błat­ny­je i ich eli­ta – wory w zako­nie – zde­kla­ro­wa­ni kry­mi­na­li­ści. Żyli według wła­sne­go kodek­su. Przez więk­szość okre­su ist­nie­nia Guła­gu cie­szy­li się spe­cjal­ny­mi wzglę­da­mi admi­ni­stra­cji i za jej pozwo­le­niem ter­ro­ry­zo­wa­li resztę …

Sybe­ryj­ska Gorącz­ka Read More »

Doping

Alex od zawsze miał/a talent. Wie­dział to każ­dy we wsi. Ska­kać na łyż­wach zacz*ł/a w wie­ku 5 lat. Jego/jej karie­ra roz­wi­ja­ła się pręż­nie aż do ostat­nie­go tygo­dnia. Za mie­siąc ma się odbyć wylot na igrzy­ska, przy­go­to­wa­nia trwa­ją w peł­ni, a Alex naj­wy­raź­niej bie­rze doping. Media jesz­cze o tym nie wie­dzą, może jest szan­sa, aby to …

Doping Read More »

Elfi Proces

Mała wieś w Kaedwen, Bia­ły Jar, spo­koj­ne miej­sce, peł­ne pra­cu­ją­cych ludzi, sta­ra­ją­cych się zaro­bić na utrzy­ma­nie. Wsią wstrzą­sa infor­ma­cja o zabój­stwie miej­sco­wej kobie­ty, Brid­get. Wczo­raj wie­czo­rem Brid­get znik­nę­ła. Dziś rano odna­le­zio­no jej cia­ło na bagnach, zagrze­ba­ne w zie­mi. Nosi­ło śla­dy pobi­cia i tor­tur, oraz licz­nych popa­rzeń. Podej­rze­nie od razu pada na dwój­kę elfów prze­by­wa­ją­cych w …

Elfi Pro­ces Read More »

La Famiglia

Wło­chy, Sycy­lia, Mar­chi­na, sier­pień 1946. Po upad­ku Mus­so­li­nie­go mafio­si wycho­dzą z ukry­cia i posze­rza­ją daw­ne wpły­wy. W nie­wiel­kiej Mar­chi­nie poło­żo­nej kom­for­to­wo bli­sko Kata­nii odra­dza się La Fami­glia. To gru­pa gang­ste­rów, któ­ra chce kon­tro­lo­wać oko­li­ce mię­dzy mia­stecz­kiem a wul­ka­nem Etna.  W trak­cie lar­pu uczest­ni­cy wcie­la­ją się w role człon­ków tytu­ło­wej “rodzi­ny”. Pod prze­wod­nic­twem Don Sor­die­go oraz jego …

La Fami­glia Read More »

Przewiń do góry