Strona główna » larp » larp kameralny

Hotel California

Larp to cyber­pun­ko­wy kry­mi­nał inspi­ro­wa­ny powie­ścia­mi i fil­ma­mi spod szyl­du „Mody­fi­ko­wa­ny Węgiel”, wybra­ny­mi odcin­ka­mi seria­lu „Black Mir­ror” oraz grą RPG i video „Cyber­punk 2077”. Gra­cze wcie­lą się w role osób, któ­rych oso­bo­wo­ści z róż­nych powo­dów zosta­ły sko­pio­wa­ne do innych ciał. Wspo­mnie­nia ostat­nich wyda­rzeń zawie­ra­ją potęż­ne luki, któ­re w trak­cie gry stop­nio­wo będą wypeł­niać się treścią. …

Hotel Cali­for­nia Read More »

Drabina i Korona

Bliż­nia­czo podob­na do Zie­mi pla­ne­ta Wburg prze­ży­wa kry­zys kli­ma­tycz­ny wywo­ła­ny prze­lud­nie­niem. Wyso­ki roz­wój tech­ni­ki nie poszedł w parze z roz­wo­jem spo­łecz­nym. Co praw­da na pla­ne­cie Wubrg uda­ło się zakoń­czyć epo­kę wojen, ale ludz­kość wciąż pochła­nia eko­sys­tem swo­jej pla­ne­ty w zastra­sza­ją­cym tem­pie. Ludzi na Wubrg jest po pro­stu zbyt wie­lu. Lide­rzy pię­ciu naj­waż­niej­szych państw orga­ni­zu­ją cykl …

Dra­bi­na i Koro­na Read More »

Zew z Otchłani

Akcja gry dzie­je się pod koniec roku 1995, w przy­droż­nym zajeź­dzie, gdzieś mię­dzy Pozna­niem a Wro­cła­wiem, gdzie spo­tka­li się “Spi­ry­tu­ali­ści prze­ciw sek­tom” i ich goście, ludzie zafa­scy­no­wa­ni ezo­te­ry­ką i spi­ry­tu­ali­zmem, ale prze­ciw­dzia­ła­ją­cy sek­tom. Sce­na­riusz gry skon­stru­owa­ny jest wokół opo­wie­ści i ele­men­tów symu­la­cji świa­ta przed­sta­wio­ne­go. Posta­cie nie będą hero­sa­mi, a mniej lub bar­dziej zwy­kły­mi oby­wa­te­la­mi, starającymi …

Zew z Otchła­ni Read More »

Seishi no Sakai

‘Seishi no sakai’ jest oni­rycz­ną histo­rią osa­dzo­ną w kon­wen­cji reali­zmu magicz­ne­go. Gra­cze prze­nio­są się do mitycz­nej Japo­nii, w któ­rej histo­rie z legend i wie­rzeń sta­ją się real­no­ścią, a ska­la­ni krwią i śmier­cią ludzie są wyga­nia­ni ze spo­łe­czeń­stwa, by żyć na jego mar­gi­ne­sie. Rze­czy­wi­stość nie jest tak pro­sto­li­nij­na i oczy­wi­sta, gdyż czas i miej­sca prze­pla­ta­ją się …

Seishi no Sakai Read More »

12 Gniewnych Ludzi

Uro­dzi­li­ście się w Kró­le­stwie. Wal­czy­li­ście o Repu­bli­kę. Żyli­ście w Cesar­stwie. Teraz wąż pożarł wła­sny ogon. Umrze­cie w odre­stau­ro­wa­nym Kró­le­stwie. Jest tyl­ko jed­no pyta­nie: Kie­dy was roz­strze­la­ją? I czy zro­bią to wasi wła­śni żoł­nie­rze, czy za spust pocią­gną sprzy­mie­rze­ni? Część z was już upa­da­ła na twarz przed Bur­bo­nem, któ­ry powró­cił na tron. Resz­ta nadal ma swój …

12 Gniew­nych Ludzi Read More »

Przewiń do góry