Strona główna » larp » larp kameralny

Speakeasy

“Speakeasy” to autors­ki cham­ber­larp, opowiada­ją­cy o jed­nym wiec­zorze z życia klien­teli i pra­cown­ików pubu “Speakeasy” zarządza­jącego przez włoską mafię w Nowym Yorku.  Jest rok 1928, trwa pro­hibic­ja. Wieczór w pubie ma uświet­nić słynne trio Sióstr Z Louisiany. Tym­cza­sem mafio­zo Alfre­do Moret­ti postanaw­ia sprzedać interes biz­nes­man­owi Rober­towi Swan­sonowi, który chce wybu­dować na jego miejs­cu dra­pacz chmur. Współpracownicy …

Speakeasy Read More »

Dom świateł i cieni

Larp opowia­da o tajem­ni­cach i relac­jach rodziny Vass, żyjącej na Foul­ness Island od zawsze oraz ich zapowiedzianych i nieza­powiedzianych goś­ci. Wys­pa przepełniona jest mag­iczny­mi siła­mi, które nieroz­er­wal­nie przeplata­ją się z losa­mi bohaterów. Jed­nak każdy ład musi kiedyś zostać narus­zony. Właśnie w taki sposób niek­tórzy mieszkań­cy wyspy trak­towali pojaw­ie­nie się wojsk na Foul­ness Island. Miejsce wydawało …

Dom świateł i cieni Read More »

Klątwa Rodziny Blackwood

Amery­ka się zmienia gwał­town­iej niż kiedykol­wiek wcześniej. Jed­nym się to podo­ba bardziej, innym mniej. Nie­boszczyk Samuel Black­wood z pewnoś­cią przewraca się w gro­bie. Stary Samuel był najwięk­szym właś­ci­cielem niewol­ników w okol­i­cy i wielo­let­nim bur­mistrzem Black­wood. Wkrótce po jego trag­icznej śmier­ci w pożarze bur­mistrzem został jego syn James. Jego trzej syn­owie także trzęśli miastem a najstarszy …

Kląt­wa Rodziny Black­wood Read More »

Grota II

Zespół arche­ologów z Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego pod pieczą Dr. Arka­diusza Bielan­ka prowadzi bada­nia w gro­cie w Górach Świę­tokrzys­kich. Ostat­nie odkrycia ujawniły mal­owidła naskalne, które mogą się­gać okre­su mag­daleńskiego i być przełomem his­to­rycznym na tere­nie Pol­s­ki. Co dokład­nie przed­staw­ia­ją? Jakie arte­fak­ty uda im się znaleźć? Gra jest dra­matem z wątka­mi detek­ty­wisty­czny­mi. Jej wyjątkowość pole­ga na unikalnej więzi …

Gro­ta II Read More »

Still Better Love Story Than Twilight

Gra jest zaprosze­niem do wspól­nego stworzenia wielu równoległych i przeplata­ją­cych się opowieś­ci o miłoś­ci: o miłoś­ci mrocznej, trag­icznej, do bólu melo­dra­maty­cznej. Roman­tyzmie, zaser­wowanym w jakże zuży­tych (acz, cza­sem wsty­dli­wie, lubianych!) kliszach “super­nat­ur­al romance” i świa­ta mroku… podanych jed­nak w nowym sosie i potrak­towanych jako świadome narzędzie kreacji his­torii. Inspiracją dla gry było dziesiąt­ki larpów światomrokowych, …

Still Bet­ter Love Sto­ry Than Twi­light Read More »

Przewiń do góry