Pięciu gniewnych nauczycieli

Pię­ciu nauczy­cieli dosta­je polece­nie od dyrek­to­ra aby zade­cy­dowali czy prob­lematy­czny uczeń ma zostać wydalony ze szkoły czy też nie. Funkc­ja sędziego kap­tur­owego niko­mu nie jest na rękę, ale dyrek­torowi się nie odmaw­ia. Sprawy nie ułatwia fakt, że nauczy­ciele mają między sobą szereg spraw do wyjaśnienia. Każdy kto wejdzie tego dnia do poko­ju nauczy­ciel­skiego będzie miał …

Pię­ciu gniewnych nauczy­cieli Read More »

Efekt Lucyfera

“Efekt Lucyfera” to larp o ludzi­ach którzy zgu­bili swo­ją drogę w życiu. Każdy z nich wylą­dował nie bez powodu, każ­da oso­ba ma swo­ją his­torię i bagaż który musi nosić. Czy jed­nak więd­nię­cie w tej karykaturze szpi­ta­la jest odpowied­nim dla Was losem? Czy otępi­a­jące leki i nie­ludzkie trak­towanie w tym onirycznym miejs­cu są rzeczy­wiś­cie tym na …

Efekt Lucyfera Read More »

Limbo 2.0

Gra opar­ta o kon­wencję larpu “Lim­bo”, którego autorem jest Tor Kjetil Edland. Kładzie nacisk na immer­sję, przeży­wanie do wewnątrz. Jako źródło przeżyć gracze mogą wybier­ać dynam­icznie angażowanie się w poz­nawanie innych postaci, poz­nawanie miejs­ca, lub snu­cie przy­puszczeń na tem­at sytu­acji, w której się znaleźli.  Dużą rolę odgry­wać będzie zna­jo­mość języków, zakazane będzie uży­cie języ­ka angielskiego. …

Lim­bo 2.0 Read More »

Krok za boskością

Nieodległa przyszłość, która jed­nak nie jest świ­et­lana. Wręcz prze­ci­wnie…Ludzkość została wyniszc­zona przez brak wody, wojny o wodę pit­ną w prze­ciągu kilku lat zdziesiątkowały całą pop­u­lację. Wielu ludzi wini kor­po­rac­je, rządy… inni winią Boga lub samych siebie. To nieis­totne. Świat musi pod­nieść się z kolan. Sko­ro Świat nastaw­iony na kon­sumpcjonizm i zysk nie zdał egza­minu, w …

Krok za boskoś­cią Read More »

Co począć z Tam Linem?

W ruinach Carter­haugh na szkoc­kich pograniczach niedaleko Anglii zna­j­du­je się skrzyżowanie, na którym spo­tyka­ją się trak­ty wielu Światów. Tutaj, w Samhain, Fae and Śmiertel­ni zbier­a­ją się na corocznym Sądzie, którego gospo­darzem są Fae. Tego dnia zasłony pomiędzy świata­mi ustępu­ją, a isto­ty ze Królestw Śmiertel­ników, Faery i innych Miejsc prze­chodzącą z jed­nego świa­ta do drugiego. W …

Co począć z Tam Linem? Read More »

Przewiń do góry