BlackBox Summer Week 2024


Sie­dem dni w lesie nad jezio­rem z kil­ku­na­sto­ma lar­pa­mi
Gli­śno Wiel­kie, k. Byto­wa
24 sierp­nia — 1 września

O Festiwalu


Skąd pomysł?

Kie­dy w 2014 roku powo­ła­li­śmy Black­Box 3City do życia, miał wypeł­nić puste, zimo­we mie­sią­ce lar­pa­mi. Przez 4 lata, od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka nie orga­ni­zo­wa­li­śmy żad­nych spo­tkań. Wyda­wa­ło nam się, że ofer­ta let­nich kon­wen­tów i festi­wa­li lar­po­wych jest na tyle boga­ta, iż uczest­ni­cy naszych spo­tkań na pew­no znaj­dą w niej coś dla siebie.

Tym­cza­sem, wraz z upły­wem lat nasz pro­jekt się zmie­nił. Na począt­ku był po pro­stu miej­scem, gdzie trój­miej­scy mistrzo­wie gry regu­lar­nie pro­wa­dzi­li lar­py. Z cza­sem odna­leź­li­śmy wła­sny styl pra­cy, pro­mo­cji lar­po­wa­nia wśród osób spo­za fan­do­mu oraz pro­duk­cji i orga­ni­za­cji lar­po­wych wydarzeń. 

Pod koniec pią­te­go sezo­nu naszej dzia­łal­no­ści zde­cy­do­wa­li­śmy, że  war­to zapre­zen­to­wać “BB3C sty­le” szer­szej publicz­no­ści. Zachę­cić lar­pow­ców z innych miast do dzia­ła­nia według podob­nej meto­dy. Poka­zać Wam nasze narzę­dzia i warsz­tat pracy.

W tym roku po raz szó­sty posta­no­wi­li­śmy nie robić sobie waka­cji od lar­pów. Korzy­sta­jąc z naszych doświad­czeń w orga­ni­za­cji wie­lo­dnio­wych wyda­rzeń (Festi­wa­le Hard­kon w latach 2007 — 2014 i Dre­am­ha­ven w roku 2016) zapra­sza­my Was na wspól­ne lar­po­wa­nie latem.

8 dni. Las, jezio­ro, przy­ja­zna infra­struk­tu­ra. Kil­ka­na­ście gier. Oka­zja by pograć w gry “zna­ne i lubia­ne” oraz cał­kiem nowe… A tak­że dosko­na­ły pre­tekst by się odwa­żyć i w swo­bod­nej atmos­fe­rze spraw­dzić w nowej roli: jako prowadzący/a, autor/ka, producent/ka gry.

Opo­wie­ści i emo­cje.
Poczuj i prze­żyj.
Bądź kim chcesz.

Sprawdź się w roli:

gra­cza,
twór­cy,
pro­wa­dzą­ce­go
lub pro­du­cen­ta lar­pów.

Odwiedź

Let­ni Festi­wal Lar­po­wa­nia!

Do Black­Box Sum­mer Week pozostało

00DNI
00GODZIN
00MINUT
00SEKUND

Program


W co będzie­my grać?

Har­mo­no­gram nasze­go festi­wa­lu w 100% wypeł­nia­ją gry. Znaj­dziesz wśród nich przede wszyst­kim lar­py kame­ral­ne (tzw. cha­me­be­ry), fre­efor­my i jeep­for­my, ale oprócz nich rów­nież tere­nów­ki i lar­po­we eks­pe­ry­men­ty. Może­my podzie­lić je na trzy kategorie.

Premiery


Black­Box kocha nowo­ści! Zapra­sza­my i wspie­ra­my debiu­tu­ją­cych twór­ców i twór­czy­nie. Testu­je­my naj­now­sze sce­na­riu­sze uzna­nych auto­rów i auto­rek. “Impor­tu­je­my” i tłu­ma­czy­my zagra­nicz­ne lar­py dotąd nie­roz­gry­wa­ne w Polsce.

Nagradzane


Pre­zen­tu­je­my sce­na­riu­sze nagra­dza­ne i wyróż­nia­ne na innych festi­wa­lach i w lar­po­wych kon­kur­sach. Zło­te Maski, Zło­ta Bra­ma, Lar­po­we Lau­ry, Lar­py Naj­wyż­szych, Cza­ry czy Gol­den Cobra to nasze spraw­dzo­ne źró­dła gier.

Klasyki


Lar­py zna­ne i lubia­ne. Gry, w któ­re gra­li już “pra­wie wszy­scy”. Sce­na­riu­sze, któ­re ostat­nie odsło­ny mia­ły lata temu, ale pięk­nie się zesta­rza­ły. Design war­ty przy­po­mnie­nia i opo­wie­ści, któ­re miło jest prze­żyć jesz­cze raz.

W programie między innymi

Fallout Vault BB3C

Wstęp wolny.

Zaświaty

Wstęp wolny.

Burza

Wstęp wolny.

Transcendence

Wstęp wolny.

Karczma Halloween

Wstęp wolny.

Błogosławieni głupcy

Wstęp wolny.

Here Is My Power Button

Wstęp wolny.

Za ostateczną granicą

Wstęp wolny.

The Great After-Party

Wstęp wolny.

Powiew zmian 1918

Wstęp wolny.

Slam

Wstęp wolny.

Mężowie

Wstęp wolny.

MindWeeb

Wstęp wolny.

Silence: the experiment

Wstęp wolny.

Veil of Shadows

Wstęp wolny.

God morgon, spöken

Wstęp wolny.

Reakcja łańcuchowa

Wstęp wolny.

Postępki Huncwota

Wstęp wolny.

Glamourous Night

Wstęp wolny.

Play the Cards

Wstęp wolny.

Cyrk, 1920–1950

Wstęp wolny.

Poprzedni lokatorzy

Wstęp wolny.

Miskatonic Madness

Wstęp wolny.

Our Moonlight Drama

Wstęp wolny.

Tajemnica Klanu Brokvar

Wstęp wolny.

Urodzinowa Biba Boffo

Wstęp wolny.

Mansfield with Monsters

Wstęp wolny.

Aż do końca linii

Wstęp wolny.

Hotel California

Wstęp wolny.

Moon

Wstęp wolny.

Ciałko

Wstęp wolny.

Klony

Wstęp wolny.

Łaźnia

Wstęp wolny.

Noc Komety

Wstęp wolny.

Babcia

Wstęp wolny.

Złe Omeny

Wstęp wolny.

Patodeweloperka

Wstęp wolny.

Day CAre(a) 51

Wstęp wolny.

Are you like Ok?

Wstęp wolny.

Beastfucker

Wstęp wolny.

Jeep Night

Wstęp wolny.

Lar­po­wa­nie to 

wcie­la­nie się w nowe role
two­rze­nie opo­wie­ści
pisa­nie sce­na­riu­szy
pro­wa­dze­nie gier
pro­duk­cja i logistyka

Co jeszcze będziemy robić


Kie­dyś lar­pow­cy mie­li dwie role do wybo­ru: gra­cza lub Mistrza Gry.

Zada­niem gra­czy było przyjść na larp. Było miło, jeśli mie­li stro­je pasu­ją­ce do realiów pre­zen­to­wa­nej w sce­na­riu­szu opowieści.

Mistrz Gry odpo­wia­dał za całą resz­tę. Pisał sce­na­riusz, szu­kał miej­sca, szy­ko­wał sce­no­gra­fię, rekwi­zy­ty, pro­wa­dził grę i robił zdję­cia. Mało komu wyko­ny­wa­nie wszyst­kich tych aktyw­no­ści na raz wycho­dzi­ło dobrze.

Kie­dy w 2014 roku powo­ła­li­śmy do życia Black­Box 3City posta­no­wi­li­śmy zerwać z tą tra­dy­cją. Zde­cy­do­wa­li­śmy, że będzie­my pra­co­wać ina­czej. Zale­ża­ło nam na tym, by każ­de z nas mogło roz­wi­jać te umie­jęt­no­ści, któ­re ceni sobie naj­bar­dziej. Jed­no­cze­śnie taki styl pra­cy pozwa­lał od cza­su do cza­su zmie­rzyć się z czymś innym.

Pisanie


Masz pomysł na grę, albo nawet goto­wy sce­na­riusz? Świet­nie! Zgłoś go do pro­gra­mu nasze­go festi­wa­lu. Pomo­że­my ci ją przy­go­to­wać i popro­wa­dzić. Jeśli chcesz — zer­k­nie­my wcze­śniej na Twój sce­na­riusz i podzie­li­my się feedbakiem.

Prowadzenie


Dołącz do gro­na pro­wa­dzą­cych lar­py! Nie bój się, jeśli jesz­cze nigdy tego nie robiłeś/aś lub nie masz swo­je­go wła­sne­go sce­na­riu­sza! Wpro­wa­dzi­my cię w temat i pomo­że­my wybrać goto­wy larp, w któ­rym zade­biu­tu­jesz w roli Mistrza Gry. 

Produkcja


Intry­gu­je cię pro­ces przy­go­to­wy­wa­nia gry? Festi­wal to dosko­na­ła oka­zja żeby zaj­rzeć za kuli­sy i  “wkrę­cić się” w pro­ces pro­duk­cji lar­pów. Poznaj sekre­ty lar­po­wych logi­sty­ków i sce­no­gra­fów. Buduj nastrój, twórz ilu­zje, świa­tłem i dźwię­kiem wycza­ruj całe światy.

Włącz się w przy­go­to­wa­nia Festiwalu 

Chcesz współ­two­rzyć Black­Box Sum­mer Week?
Zgłoś swo­ją grę, zgłoś się jako pro­wa­dzą­cy lub pomóż nam z pro­duk­cją i logistyką.

Gdzie, kiedy i za ile


czy­li co mam wbić do GPSa i na ile zro­bić przelew 

Gdzie


Przy­sta­nek Ala­ska,
Gli­śno Wiel­kie 3,
77–130 Lip­ni­ca.

Kiedy


Szó­sta edy­cja Festi­wa­lu Black­Box Sum­mer Week odbę­dzie się

24 sierp­nia — 1 wrze­śnia 2024 roku.

Ważne daty


1 mar­ca — roz­po­czę­cie zapi­sów na festiwal

31 maja — koniec przyj­mo­wa­nia punk­tów programu

17 czerw­ca — publi­ka­cja peł­nej wer­sji programu

Za ile

CzasNoc­legBilet nor­mal­nyBilet ulgo­wy
Całość wyda­rze­niaw dom­ku traperskim630 zł504 zł
Całość wyda­rze­niaw dom­ku larpowym*570 zł456 zł
Całość wyda­rze­niana polu namiotowym385 zł308 zł
Poje­dyn­cze dnina polu namiotowym 115 zł / dzień92 zł / dzień

Do bile­tów ulgo­wych upraw­nie­ni są:

  • ucznio­wie i stu­den­ci, któ­rzy nie ukoń­czy­li 26 roku życia;
  • eme­ry­ci i renciści;

Oso­by nie­peł­no­let­nie, któ­re ukoń­czy­ły 16 lat, mogą wziąć udział tyl­ko pod opie­ką oso­by peł­no­let­niej. Szcze­gó­ły w Regu­la­mi­nie.

Każ­da z opcji akre­dy­ta­cji obej­mu­je udział we wszyst­kich punk­tach pro­gra­mu, oraz dostęp do Ala­skań­skiej infrastuktury. 

Dla Waszej wygo­dy ilość uczest­ni­ków impre­zy jest ogra­ni­czo­na do 80 miejsc. Decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

* Domek lar­po­wy — Wszyst­kie dom­ki tra­per­skie na Przy­stan­ku Ala­ska skła­da­ją się z dwóch nie­za­leż­nych pomiesz­czeń. Dwa z takich pomiesz­czeń w dwóch dom­kach codzien­nie wyko­rzy­stu­je­my do pro­wa­dze­nia gier, rów­nież noc­nych. Bywa to aku­stycz­nie uciąż­li­wym sąsiedz­twem, dla­te­go od tego roku noc­leg w sąsia­du­ją­cych pomiesz­cze­niach jest tańszy. 

Decy­zja podjęta? 

Już wiesz, że chcesz do nas dołączyć?

O Alasce


co daje­my i jak do nas dotrzeć 

Logistyka


W ramach akre­dy­ta­cji, do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków jest:

  • wspól­na kuch­nia z kuchen­ką gazo­wą, lodów­ką, szaf­ka­mi i pod­sta­wo­wym zesta­wem naczyń;
  • umy­wal­nie z zim­ną wodą;
  • cie­płe prysznice;
  • par­king;
  • szcząt­ko­wy dostęp do internetu.

Na miej­scu znaj­du­je się rów­nież skle­pik z pod­sta­wo­wy­mi arty­ku­ła­mi spo­żyw­czy­mi. Moż­na w nim zamó­wić chleb na następ­ny dzień.

Jak dotrzeć?


Naj­ła­twiej i pew­nie naj­wy­god­niej moż­na doje­chać wła­snym samochodem.

Jeśli nie dys­po­nu­je­cie swo­imi czte­re­ma kół­ka­mi może­cie zabrać się z inny­mi. Ist­nie­je kil­ka grup na face­bo­oku (Jadę na kon­wentGdańsk-Bytów i Gdy­nia-Bytów), gdzie moż­na zna­leźć oso­by podró­żu­ją­ce samo­cho­dem z wol­nym miej­scem siedzącym.

Tym, któ­rym pozo­sta­ją publicz­ne środ­ki loko­mo­cji (PKP i PKS), przy­da­dzą się stro­ny Roz­kład PKPe‑podróżnik.pl. W pobli­żu „Przy­stan­ku Ala­ska” znaj­du­ją się loka­cje Gli­śno, Lip­ni­ca, Tucho­mie, Miast­ko i Bytów. Z Byto­wa do Tucho­mia i Lip­ni­cy jeż­dżą auto­bu­sy. Z nich na „Ala­skę” moż­na się prze­spa­ce­ro­wać (to tyl­ko 3–9 km), lub sko­rzy­stać z tele­fo­nu do przyjaciela.

Nie byłeś jesz­cze na Alasce? 

Zobacz fot­ki na stro­nie Jacka

Organizatorzy


Pro­duk­cja

Jakub Brzeź­nic­ki

Lar­po­wiec nało­go­wiec. Lubi eks­pe­ry­men­to­wać w lar­pach łącząc nie do koń­ca kom­pa­ty­bil­ne czę­ści w zgrab­ną całość. Wol­ny elek­tron, a tak­że comic relief całe­go skła­du orgowskiego.

Koor­dy­na­tor Festiwalu

Piotr Budzisz

Kaszub z Puc­ka, poto­mek łow­ców fok, fizyk na co dzień zaj­mu­ją­cy się pro­duk­cją gier miej­skich, lar­pów i wyda­rzeń immer­syj­nych w Sirius Game Stu­dio. Ści­sły umysł pozwo­lił mu przez kil­ka lat mie­rzyć się z upio­rem w posta­ci logi­sty­ki Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon i koor­dy­na­cją Festi­wa­lu Dre­am­ha­ven 2016. Współ­za­ło­ży­ciel sce­ny Black­Box 3City.

Pro­duk­cja

Agniesz­ka Filipiak

Twór­czy­ni i gracz­ka lar­po­wa, MG i gracz­ka RPGo­wa, od lat w fan­do­mie, koor­dy­na­tor­ka pro­gra­mu Imla­dris 2016 i 2017, współ­or­ga­ni­za­tor­ka Laj­co­ni­ka 2017 i kra­kow­skich Cthul­hu­fe­stów. Lar­po­wać na poważ­nie zaczę­ła w 2022, ale od razu z przy­tu­pem — gra­jąc i pro­wa­dząc 50 lar­pów. Pry­wat­nie fan­ka pro­zy Love­cra­fta, wędró­wek po górach i żeglarstwa.

Pro­duk­cja

Kse­nia Golińska

Twór­czy­ni oni­rycz­nych lar­pów, bo jej imie­nia nie da się wypo­wie­dzieć bez sło­wa „sen”. Lau­re­at­ka kon­kur­su Car­bon 2023. W wol­nym cza­sie lepi z gli­ny, robi na dru­tach, zaj­mu­je się kul­tu­rą i języ­ka­mi wscho­du oraz popi­ja dobrej jako­ści herbatkę.

Pro­duk­cja

Igna­cy Kitlowski

Rocz­nik 98. Przy­go­dę z gra­mi fabu­lar­ny­mi zaczął w wie­ku 12 lat. Wycho­wa­ny na dru­giej edy­cji War­ham­me­ra. Pierw­szy raz z lar­pem spo­tkał się w 2012 roku. Z wykształ­ce­nia skan­dy­na­wi­sta. Entu­zja­sta wie­lu rze­czy, znaw­ca nie­wie­lu. Gdy­by mógł, to żył­by w Khorinis.

Krystian Kujawski

Pro­duk­cja

Kry­stian Kujawski

Wycho­waw­ca har­cer­ski, dobrze czu­ją­cy się w pro­jek­to­wa­niu i pro­wa­dze­niu gier tere­no­wych i miej­skich. Jest fanem kli­ma­tów posta­po­ka­lip­tycz­nych: na OT nie ma ludzi, któ­rzy by nie sły­sze­li o “Zom­bim”!

Pro­duk­cja

Grze­gorz Lewandowski

Przed­sta­wi­ciel pod­la­skich ple­mion, gra­ją­cy w lar­py przy każ­dej oka­zji. Zahar­to­wa­ny przez suro­wy kli­mat dzi­kiej kra­iny może prze­trwać w każ­dych warun­kach. Man of focus, com­mit­ment and she­er will!

Paulina Michałowska

Pro­gram i Produkcja

Pau­li­na Michałowska

Geek, game­dec, foodie. Zawo­do­wo zwią­za­na z bran­żą gier plan­szo­wych, absol­went­ka spe­cjal­no­ści “Game­dec: bada­nie i pro­jek­to­wa­nie gier”. W wol­nych chwi­lach zwie­dza fik­cyj­ne świa­ty z ręcz­ni­kiem na ramie­niu. Gdy­by mogła, była­by Jedi. Pro­wa­dzą­ca i Pro­du­cent­ka lar­pów sce­ny Black­Box 3City.

Mar­ke­ting i Program

Piotr Milew­ski

Wie­lo­let­ni orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon i warsz­ta­tów Hard­kon: Lar­pers’ Retre­at. Sędzia w kon­kur­sach lar­po­wych, współ­re­dak­tor pol­skiej anto­lo­gii lar­pów “Prism”. Autor kil­ku­dzie­się­ciu gier bez prą­du, od lar­pów po plan­szów­ki i kar­cian­ki. Współ­za­ło­ży­ciel sce­ny Black­Box 3City.