Hotel California - BlackBox 3City

Hotel California

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Budzisz się miej­scu, któ­re­go nie znasz i w cie­le, któ­re nie jest two­je. Pró­bu­jesz się otrzą­snąć i zebrać myśli. Ktoś cię zabił. Nie wiesz jesz­cze kto, jak ani dla­cze­go. Powo­li, wszyst­ko w swo­im cza­sie. Roz­k­mi­nisz to, musisz się tyl­ko skupić.
Wokół cie­bie nie­zna­ne twa­rze. Kto kry­je się w tych powło­kach? Czy ich znasz? Czy oni zna­ją cie­bie? Czy wśród nich jest twój morderca?
Znów pod­sko­czy­ło ci ser­ce. Pie­przo­na aryt­mia, chy­ba jej nie lubisz naj­bar­dziej. Powo­li. Oddech. Skup się na jed­nym punk­cie i oddy­chaj głęboko.
Zigno­ruj zewnętrz­ne bodź­ce. Za chwi­lę sta­niesz na nogi i zabie­rzesz się do robo­ty. Zaczy­na­ją wra­cać wspo­mnie­nia. Spokojnie.
Wszyst­ko się uło­ży, wszyst­ko się wyjaśni.

Opis

Larp to cyber­pun­ko­wy kry­mi­nał inspi­ro­wa­ny powie­ścia­mi i fil­ma­mi spod szyl­du „Mody­fi­ko­wa­ny Węgiel”, wybra­ny­mi odcin­ka­mi seria­lu „Black Mir­ror” oraz grą RPG i video „Cyber­punk 2077”. Gra­cze wcie­lą się w role osób, któ­rych oso­bo­wo­ści z róż­nych powo­dów zosta­ły sko­pio­wa­ne do innych ciał. Wspo­mnie­nia ostat­nich wyda­rzeń zawie­ra­ją potęż­ne luki, któ­re w trak­cie gry stop­nio­wo będą wypeł­niać się tre­ścią. Gdy pamięć o łączą­cych i rela­cjach i zda­rze­niach osta­tecz­nie powró­ci, odkry­cie tego kto, jak i dla­cze­go teo­re­tycz­nie powin­na być już tyl­ko kwe­stią czasu.

Jak każ­dy kla­sycz­ny kry­mi­nał opo­wia­da o zbrod­ni, za któ­rą nale­ży się kara lub zemsta. Jed­nak kon­wen­cja lar­pa daje nowe narzę­dzia do zaba­wy kla­sycz­nym gatun­kiem, wpro­wa­dza­jąc świe­żość do bez­piecz­nych i czy­tel­nych struk­tur i roz­wią­zań. Nowe moty­wy i meto­dy popeł­nie­nia prze­stęp­stwa oraz spo­so­by jego wykry­cia zosta­ną połą­czo­ne w sce­na­riu­szu opar­tym o 7 Zło­tych Pytań Kryminalistyki.

Larp posia­da kil­ka warstw fabu­lar­nych, któ­re wraz z roz­wo­jem akcji będą zmie­niać kon­tekst wyda­rzeń, rela­cji pomię­dzy posta­cia­mi i posia­da­nych infor­ma­cji. Oso­by uczest­ni­czą­ce mogą spo­dzie­wać się więc fabu­lar­nych plot twi­stów, nie­spo­dzia­nek i sze­ro­kiej pale­ty emo­cji cha­rak­te­ry­stycz­nej dla gatun­ku i kon­wen­cji gry.

Wszyst­kie role są uni­sex (posta­cie gra­czy zosta­ły sko­pio­wa­ne do przy­pad­ko­wych ciał), ale może oka­zać się, że nie­któ­re oso­by będą grać wymu­szo­ny cros­splay (w sce­na­riu­szu ist­nie­ją oso­bo­wo­ści męż­czyzn i kobiet). Jest to celo­wy zabieg wyni­ka­ją­cy z realiów świa­ta przedstawionego.

Wymagania

W mia­rę moli­wo­ści pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach nawią­zu­ją­cych do sty­li­sty­ki cyber­pun­ko­wej lub futu­re noir.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.