Strona główna » cyberpunk

Duży John

Duży John to nar­ra­ty­wi­stycz­ny larp kry­­mi­­na­l­no-cybe­r­pu­n­ko­­wy, któ­re­go akcja ma miej­sce w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści.  2 oso­by bio­rą­ce udział w grze wcie­lą się w role detek­ty­wów pro­wa­dzą­cych śledz­two i otrzy­ma­ją moż­li­wość czę­ścio­we­go reży­se­ro­wa­nia lar­pa. 8 osób wcie­li się w boty śled­cze o począt­ko­wo ogra­ni­czo­nych zdol­no­ściach i decy­zyj­no­ści. Ich zada­niem będzie odtwo­rze­nie praw­do­po­dob­ne­go prze­bie­gu będą­cych przed­mio­tem śledz­twa wyda­rzeń na …

Duży John Read More »

Agenci Systemu

Agen­ci Sys­te­mu to gami­­sty­cz­no-nar­ra­­ty­­wi­­sty­cz­na gra inspi­ro­wa­na fil­mem Matrix. Oso­by uczest­ni­czą­ce w lar­pie wcie­lą się w role tytu­ło­wych AGENTÓW SYSTEMU. To pro­gra­my kon­tro­lu­ją­ce ludzi w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Ich połą­cze­nie z SYSTEMEM zosta­ło zerwa­ne. W celu ana­li­zy pro­ble­mu dzie­sięć jed­no­stek spo­tka się wewnątrz symu­la­cji świa­ta w 2018 roku. Dla każ­dej z nich będzie to pierw­sze doświad­cze­nie poza wpły­wem centralnego …

Agen­ci Sys­te­mu Read More »

Gwiezdne Wojny: Stacja FH‑8

Czy to jest larp o bez­myśl­nym strze­la­niu z bla­ste­rów i cia­cha­niu się mie­cza­mi świetl­ny­mi? Nie. Czy kie­dy wszyst­kie, lub cho­ciaż­by więk­szość wąt­ków posta­ci zosta­nie wyeks­plo­ato­wa­na, moż­na zacząć do niej strze­lać? Tak. Sta­cja FH‑8 jest nasta­wio­na na kon­flik­ty i two­rze­nie wyra­zi­stych scen mię­dzy posta­cia­mi oraz odkry­wa­nie ich histo­rii. Mimo, że wal­ka i ele­men­ty gami­stycz­ne scho­dzą tu …

Gwiezd­ne Woj­ny: Sta­cja FH‑8 Read More »

GLiTCH

Par­lor larp z gatun­ku soft sci-fi, sku­pia­ją­cy się na pro­ble­mach dys­to­pij­ne­go spo­łe­czeń­stwa, któ­re sprze­ci­wia się wszech­obec­nej cen­zu­rze oraz tyra­nii władz. Nowy, wspa­nia­ły świat ze sta­li i szkła dla wie­lu oka­zu­je się być wię­zie­niem. Żyją w zło­tych klat­kach, szu­ka­jąc wyba­wie­nia w świe­tle neo­nów. Pra­wo sta­no­wią Mode­ra­to­rzy, któ­rzy moni­to­ru­ją każ­dy ruch jed­no­stek podej­rze­wa­nych o zdra­dę jedy­nej słusz­nej władzy, …

GLiTCH Read More »

Degree of Apocalypse

Larp przed­sta­wia wizję Świa­ta Jutra, w któ­rym nasze Dzi­siej­sze “ja” mia­ło­by pra­wo się odna­leźć. Czas, gdy Maszy­na jest bytem dopro­wa­dzo­nym do per­fek­cji, nie­by­wa­le prze­ra­sta­ją­cym swo­imi moż­li­wo­ścia­mi ludz­kość, a jed­no­cze­śnie nie będą­cym w sta­nie się jej pozbyć. Ludzie żyją w dwóch obo­zach: Ede­nie — świe­cie ide­ałów, peł­nym bez­tro­ski i ucie­chy, przy bra­ku jakich­kol­wiek pro­ble­mów czy wyzwań; …

Degree of Apo­ca­lyp­se Read More »

Przewiń do góry