Konwencja: cyberpunk

 • Hotel California

  Hotel California

  Larp to cyber­pun­ko­wy kry­mi­nał inspi­ro­wa­ny powie­ścia­mi i fil­ma­mi spod szyl­du „Mody­fi­ko­wa­ny Węgiel”, wybra­ny­mi odcin­ka­mi seria­lu „Black Mir­ror” oraz grą RPG i video „Cyber­punk 2077”. Gra­cze wcie­lą się w role osób, któ­rych oso­bo­wo­ści z róż­nych powo­dów zosta­ły sko­pio­wa­ne do innych ciał. Wspo­mnie­nia ostat­nich wyda­rzeń zawie­ra­ją potęż­ne luki, któ­re w trak­cie gry stop­nio­wo będą wypeł­niać się tre­ścią.…

 • Duży John

  Duży John

  Duży John to nar­ra­ty­wi­stycz­ny larp kry­mi­nal­no-cyber­pun­ko­wy, któ­re­go akcja ma miej­sce w wir­tu­al­nej rzeczywistości.  2 oso­by bio­rą­ce udział w grze wcie­lą się w role detek­ty­wów pro­wa­dzą­cych śledz­two i otrzy­ma­ją moż­li­wość czę­ścio­we­go reży­se­ro­wa­nia lar­pa. 8 osób wcie­li się w boty śled­cze o począt­ko­wo ogra­ni­czo­nych zdol­no­ściach i decy­zyj­no­ści. Ich zada­niem będzie odtwo­rze­nie praw­do­po­dob­ne­go prze­bie­gu będą­cych przed­mio­tem śledz­twa wyda­rzeń na…

 • Agenci Systemu

  Agenci Systemu

  Agen­ci Sys­te­mu to gami­stycz­no-nar­ra­ty­wi­stycz­na gra inspi­ro­wa­na fil­mem Matrix. Oso­by uczest­ni­czą­ce w lar­pie wcie­lą się w role tytu­ło­wych AGENTÓW SYSTEMU. To pro­gra­my kon­tro­lu­ją­ce ludzi w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Ich połą­cze­nie z SYSTEMEM zosta­ło zerwa­ne. W celu ana­li­zy pro­ble­mu dzie­sięć jed­no­stek spo­tka się wewnątrz symu­la­cji świa­ta w 2018 roku. Dla każ­dej z nich będzie to pierw­sze doświad­cze­nie poza wpły­wem cen­tral­ne­go…

 • Gwiezdne Wojny: Stacja FH‑8

  Gwiezdne Wojny: Stacja FH‑8

  Czy to jest larp o bez­myśl­nym strze­la­niu z bla­ste­rów i cia­cha­niu się mie­cza­mi świetlnymi? Nie. Czy kie­dy wszyst­kie, lub cho­ciaż­by więk­szość wąt­ków posta­ci zosta­nie wyeks­plo­ato­wa­na, moż­na zacząć do niej strzelać? Tak. Sta­cja FH‑8 jest nasta­wio­na na kon­flik­ty i two­rze­nie wyra­zi­stych scen mię­dzy posta­cia­mi oraz odkry­wa­nie ich histo­rii. Mimo, że wal­ka i ele­men­ty gami­stycz­ne scho­dzą tu…

 • GLiTCH

  GLiTCH

  Par­lor larp z gatun­ku soft sci-fi, sku­pia­ją­cy się na pro­ble­mach dys­to­pij­ne­go spo­łe­czeń­stwa, któ­re sprze­ci­wia się wszech­obec­nej cen­zu­rze oraz tyra­nii władz. Nowy, wspa­nia­ły świat ze sta­li i szkła dla wie­lu oka­zu­je się być wię­zie­niem. Żyją w zło­tych klat­kach, szu­ka­jąc wyba­wie­nia w świe­tle neonów. Pra­wo sta­no­wią Mode­ra­to­rzy, któ­rzy moni­to­ru­ją każ­dy ruch jed­no­stek podej­rze­wa­nych o zdra­dę jedy­nej słusz­nej wła­dzy,…