Konwencja: cyberpunk

 • Jay Piper zaprasza Cię do wideorozmowy

  Jay Piper zaprasza Cię do wideorozmowy

  Jay Piper to mały larp w kon­wen­cji cyber­punk, któ­re­go akcja dzie­je się pod­czas inter­ne­to­wej roz­mo­wy mat­ki oraz jej dziec­ka, któ­rzy nie widzie­li się od wie­lu lat. Gra powsta­ła jako larp onli­ne, jed­nak obec­nie jest pro­wa­dzo­na rów­nież w for­mu­le stacjonarnej. Lista Postaci ♱ Mat­ka (Sha­ron Piper) – samot­na wdo­wa wynaj­mu­ją­ca nie­wiel­kie miesz­ka­nie na przed­mie­ściach Nowe­go Jor­ku.♱…

 • Sanktuarium

  Sanktuarium

  Miej­scem akcji lar­pa jest symu­la­cja VR w miej­scu zwa­nym Sank­tu­arium, czy­li swo­istym archi­wum… Takich symu­la­cji. Sank­tu­arium zosta­ło zabez­pie­czo­ne przed pró­ba­mi cen­zu­ry i sia­nia pro­pa­gan­dy ze stro­ny rzą­du, któ­ry od dekad kon­tro­lu­je wszyst­ko, co znaj­du­je się w Inter­ne­cie. Każ­dy, kto ma do prze­ka­za­nia bar­dzo oso­bi­stą lub po pro­stu taj­ną wia­do­mość, zosta­wia ją wła­śnie tam. Sank­tu­arium jest…

 • Hotel California

  Hotel California

  Larp to cyber­pun­ko­wy kry­mi­nał inspi­ro­wa­ny powie­ścia­mi i fil­ma­mi spod szyl­du „Mody­fi­ko­wa­ny Węgiel”, wybra­ny­mi odcin­ka­mi seria­lu „Black Mir­ror” oraz grą RPG i video „Cyber­punk 2077”. Gra­cze wcie­lą się w role osób, któ­rych oso­bo­wo­ści z róż­nych powo­dów zosta­ły sko­pio­wa­ne do innych ciał. Wspo­mnie­nia ostat­nich wyda­rzeń zawie­ra­ją potęż­ne luki, któ­re w trak­cie gry stop­nio­wo będą wypeł­niać się tre­ścią.…

 • Duży John

  Duży John

  Duży John to nar­ra­ty­wi­stycz­ny larp kry­mi­nal­no-cyber­pun­ko­wy, któ­re­go akcja ma miej­sce w wir­tu­al­nej rzeczywistości.  2 oso­by bio­rą­ce udział w grze wcie­lą się w role detek­ty­wów pro­wa­dzą­cych śledz­two i otrzy­ma­ją moż­li­wość czę­ścio­we­go reży­se­ro­wa­nia lar­pa. 8 osób wcie­li się w boty śled­cze o począt­ko­wo ogra­ni­czo­nych zdol­no­ściach i decy­zyj­no­ści. Ich zada­niem będzie odtwo­rze­nie praw­do­po­dob­ne­go prze­bie­gu będą­cych przed­mio­tem śledz­twa wyda­rzeń na…

 • Agenci Systemu

  Agenci Systemu

  Agen­ci Sys­te­mu to gami­stycz­no-nar­ra­ty­wi­stycz­na gra inspi­ro­wa­na fil­mem Matrix. Oso­by uczest­ni­czą­ce w lar­pie wcie­lą się w role tytu­ło­wych AGENTÓW SYSTEMU. To pro­gra­my kon­tro­lu­ją­ce ludzi w wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści. Ich połą­cze­nie z SYSTEMEM zosta­ło zerwa­ne. W celu ana­li­zy pro­ble­mu dzie­sięć jed­no­stek spo­tka się wewnątrz symu­la­cji świa­ta w 2018 roku. Dla każ­dej z nich będzie to pierw­sze doświad­cze­nie poza wpły­wem cen­tral­ne­go…