Sanktuarium - BlackBox 3City

Sanktuarium

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Sha­ron… Prze­pra­szam cię, że tak dłu­go się nie odzy­wa­łem. Że cie­bie zosta­wi­łem na te wszyst­kie lata. To nie tak, że tego chcia­łem. Mam nadzie­ję, że po latach zda­łaś sobie z tego spra­wę. Chciał­bym spo­tkać cię zno­wu – i nasze dziec­ko, nasze­go syna, rów­nież. Zosta­wi­łem ci infor­ma­cję w Sank­tu­arium. Pro­szę, pójdź tam. Poznasz praw­dę. Kocham cię, Sharon.
Zawsze Twój,
Jacob”

Sha­ron zamar­ła słu­cha­jąc wia­do­mo­ści. Głos rze­czy­wi­ście brzmiał jak Jacob. Jakim cudem on w ogó­le żyje?! Przez te wszyst­kie lata się nie odzy­wał. Zosta­wił ją samą, na pastwę losu! Prze­ko­na­nie o tym, że dostał kul­kę w łeb pod­czas jed­ne­go ze zle­ceń poma­ga­ło jej wie­rzyć, że ją kochał. Że chciał dobrze. A to? To nisz­czy wszyst­ko. WSZYSTKO! W takim wypad­ku chcia­ła­by w ogó­le z nim nie roz­ma­wiać. Ale musi to zro­bić, prze­cież jej syn zasłu­gu­je na to, by poznać prawdę.
Cho­ciaż tyle może dla nie­go zrobić.

Opis

Miej­scem akcji lar­pa jest symu­la­cja VR w miej­scu zwa­nym Sank­tu­arium, czy­li swo­istym archi­wum… Takich symu­la­cji. Sank­tu­arium zosta­ło zabez­pie­czo­ne przed pró­ba­mi cen­zu­ry i sia­nia pro­pa­gan­dy ze stro­ny rzą­du, któ­ry od dekad kon­tro­lu­je wszyst­ko, co znaj­du­je się w Inter­ne­cie. Każ­dy, kto ma do prze­ka­za­nia bar­dzo oso­bi­stą lub po pro­stu taj­ną wia­do­mość, zosta­wia ją wła­śnie tam. Sank­tu­arium jest bez­po­śred­nią kon­ty­nu­acją lar­pu Jay Piper zapra­sza Cię do wide­oro­zmo­wy.

Lista postaci

1. [K] Sha­ron Piper – cięż­ko doświad­czo­na w życiu kobie­ta oko­ło pięć­dzie­siąt­ki. Samot­nie i suro­wo wycho­wy­wa­ła Jay’a, gdy jej part­ner znik­nął. Musia­ła zaj­mo­wać się naj­brud­niej­szą robo­tą, żeby móc opła­cić czynsz. Na sta­rość pew­nie nie zosta­nie z niczym…
2. [M] Jacob Sin­ger – daw­ny part­ner Sha­ron, przez lata uwa­ża­ny za zmar­łe­go. To on pró­bo­wał teraz, po latach, skon­tak­to­wać się z Sha­ron. Co wła­ści­wie ma jej do prze­ka­za­nia?
3. [U] Jay/Janice Piper – syn/córka Sha­ron i Jaco­ba. Nie­gdyś uzdol­nio­ny pro­gra­mi­sta zaj­mu­ją­cy się roz­wi­ja­niem tech­no­lo­gii sztucz­nej inte­li­gen­cji i mapo­wa­nia mózgu, lecz jakiś czas temu wyrzu­ci­li go z pra­cy. Obec­nie „pomiesz­ku­je” u mat­ki.
4. [U] S.D Tamer – nie­za­po­wie­dzia­ny gość.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie na grę w stro­jach luź­no inspi­ro­wa­nych kon­wen­cją cyber­punk lub jed­no­li­cie czarnych. 

Kar­ty posta­ci są dłu­gie (mają po kil­ka­na­ście stron) i war­to zapo­znać się z nimi kil­ka dni wcze­śniej. Odgry­wa­nie każ­dej posta­ci w pewien spo­sób może wią­zać się z cros­splay­em (nie trze­ba się przebierać). 

Zna­jo­mość fabu­ły gry “Jay Pipier Zapra­sza cie do wide­oro­zmo­wy” nie jest wyma­ga­na do kom­for­to­wej roz­gryw­ki. Wszyst­kie potrzeb­ne infor­ma­cje znaj­du­ją się w kar­tach posta­ci lub zosta­ną wytłu­ma­czo­ne pod­czas brie­fin­gu przed larpem.

Ważne

Gra poru­sza w kar­tach posta­ci takie tema­ty jak: alko­ho­lizm, samo­oka­le­cza­nie, mor­der­stwo, śmierć, tor­tu­ry psy­chicz­ne, nie­chcia­na cią­ża, tok­sycz­ne rela­cje, prze­moc domo­wa. Ponad­to, w kar­tach posta­ci wystę­pu­je wul­gar­ny język. Na samej grze gra­cze będą mie­li przez jakiś czas zasło­nię­te oczy. Mogą wystą­pić sce­ny odgry­wa­nia prze­mo­cy słow­nej i fizycznej.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.