Strona główna » dramat obyczajowy

Powód by żyć

Gra odby­wa się w jed­nym z war­szaw­skich szpi­ta­li i opo­wia­da o losie trzech róż­nych rodzin będą­cych w trud­nej sytu­acji życio­wej. Miej­sce akcji nie jest dokład­nie spre­cy­zo­wa­ne, ale jest to miej­sce na wzór poko­ju socjal­ne­go dla pacjen­tów poszko­do­wa­nych. Moż­na w mim wypić kawę z auto­ma­tu i spo­koj­nie pocze­kać na jakie­kol­wiek infor­ma­cje o sta­nie naszych naj­bliż­szych. Larp …

Powód by żyć Read More »

Wola Diuny

Akcja gry dzie­je się pół roku po przy­by­ciu Pau­la Atry­dy do fre­meń­skiej siczy. Wła­dzę nad Arra­kis ponow­nie prze­ję­li Har­ko­nen­no­wie. W związ­ku z tym sytu­acja miesz­kań­ców Diu­ny wyraź­nie się pogor­szy­ła. Wyso­ka pozy­cja Har­ko­nen­nów sta­ła się też pro­ble­mem, któ­ry dotknął rów­nież wyso­kie rody. Jako dowód swo­jej lojal­no­ści wobec Har­ko­nen­nów win­ne są oddać naj­młod­sze dziec­ko rodzi­ny w ich ręce. …

Wola Diu­ny Read More »

Czysty Spirytus, Królowo!

Annusz­ka roz­le­wa­jąc olej na tram­wa­jo­wych torach przy Patriar­szych Pru­dach, nie­świa­do­mie roz­po­czę­ła nie­uchron­ny bieg fan­ta­stycz­nych wypad­ków z udzia­łem gada­ją­ce­go kota i Sza­ta­na we wła­snej oso­bie. Pisarz Ber­lioz się pośli­zgnął, tram­waj odciął mu gło­wę, ta gło­wa jesz­cze bra­ła udział w kolej­nych zda­rze­niach, świa­dek zda­rze­nia poeta Bez­dom­ny tra­fił do szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go, gdzie spo­tkał Mistrza… Zagi­nę­ła komuś żona, mieszkanie …

Czy­sty Spi­ry­tus, Kró­lo­wo! Read More »

Syberyjska Gorączka

Więź­nio­wie łagrów dzie­li­li się na trzy kate­go­rie. Pospo­li­tia­cy albo byto­wy­je, czy­li ska­za­ni za drob­ne prze­stęp­stwa.Kontr­i­ki, czy­li poli­tycz­ni ska­za­ni z art. 58.Ostat­ni to urki, ina­czej błat­ny­je i ich eli­ta – wory w zako­nie – zde­kla­ro­wa­ni kry­mi­na­li­ści. Żyli według wła­sne­go kodek­su. Przez więk­szość okre­su ist­nie­nia Guła­gu cie­szy­li się spe­cjal­ny­mi wzglę­da­mi admi­ni­stra­cji i za jej pozwo­le­niem ter­ro­ry­zo­wa­li resztę …

Sybe­ryj­ska Gorącz­ka Read More »

Noc Komety

Opo­wieść o Straż­ni­kach Świa­ta, adep­tach Mocy któ­ra daje moż­li­wość zatrzy­ma­nia nie­szczę­śli­wych wypad­ków, kata­kli­zmów, zda­rzeń wojen­nych. O odpo­wie­dzi na wezwa­nie, ini­cja­cji, pierw­szych zma­ga­niach ze złem i nie­szczę­ściem, życiu poświę­co­nym rato­wa­niu Świa­ta i osta­tecz­nej pró­bie, osta­tecz­nym poświę­ce­niu w obli­czu zagro­że­nia zbli­ża­ją­cą się koli­zją z kome­tą. Kar­ty Posta­ci, jej ury­wa­nych raz za razem frag­men­tów uży­wa się jako „zapła­ty” …

Noc Kome­ty Read More »

Przewiń do góry