Co począć z Tam Linem?

W ruinach Car­ter­haugh na szkoc­kich pogra­ni­czach nie­da­le­ko Anglii znaj­du­je się skrzy­żo­wa­nie, na któ­rym spo­ty­ka­ją się trak­ty wie­lu Świa­tów. Tutaj, w Sam­ha­in, Fae and Śmier­tel­ni zbie­ra­ją się na corocz­nym Sądzie, któ­re­go gospo­da­rzem są Fae. Tego dnia zasło­ny pomię­dzy świa­ta­mi ustę­pu­ją, a isto­ty ze Kró­lestw Śmier­tel­ni­ków, Faery i innych Miejsc prze­cho­dzą­cą z jed­ne­go świa­ta do dru­gie­go. W …

Co począć z Tam Linem? Read More »

Noc Jaśminowa

To opo­wieść o gru­pie mło­dych ludzi u pro­gu doro­sło­ści, w przed­dzień waka­cji. Tyl­ko że nie są to zwy­kłe waka­cje. Co z tego, że cze­re­śnie wyjąt­ko­wo tanie, po 2 zło­te, moż­na jeść gar­ścia­mi. To waka­cje 1939 roku, my wie­my, że to ostat­nie spo­koj­ne mie­sią­ce przed wojen­ną zawie­ru­chą. Ale oni nie wie­dzą. Spo­ty­ka­ją się, piją mod­ne kolo­ro­we …

Noc Jaśmi­no­wa Read More »

Cyrk, 1920–1950

Histo­rycz­na gra kostiu­mo­wa, sku­pio­na na rela­cjach pomię­dzy posta­cia­mi: poważ­na, nar­ra­ty­wi­stycz­na, pro­wo­ka­cyj­na. Opo­wieść o god­no­ści ludz­kiej, inno­ści w obli­czu prze­mian spo­łecz­nych i poczu­ciu wspól­no­ty. Gra­cze wcie­la­ją się w posta­ci cyr­kow­ców. Ich rodzi­na to fre­ak­show, w któ­rym brzy­do­ta oraz wstręt mie­sza­ją się z fascy­na­cją i ero­ty­ką. Akto­wa struk­tu­ra pre­zen­tu­je kolej­ne lata z życia zespo­łu, a powo­dze­nie lub …

Cyrk, 1920–1950 Read More »

Homunculus

Larp Homun­ku­lus dzie­je się w świe­cie nie tak odle­głym od nasze­go, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Ludzie nadal jeż­dżą samo­cho­da­mi, ale sztucz­na inte­li­gen­cja i ucze­nie maszy­no­we już daw­no weszły do main­stre­amu. Pro­du­ku­je się reali­stycz­nie wyglą­da­ją­ce, czu­ją­ce ludz­kie cia­ła. Moż­na nawet zain­sta­lo­wać w nich AI, choć ta tech­no­lo­gia jest nadal w dużej mie­rze… Eks­pe­ry­men­tal­na. Jed­na z wio­dą­cych firm …

Homun­cu­lus Read More »

Ditch’d (Enjoy the Silence)

Chrzci­ny małej Eli. Krew­ni i dal­si zna­jo­mi uda­li się do domów. Ela już śpi. Przy sto­le zosta­ły czte­ry pary, któ­re zna­ją się od daw­na. Roz­mo­wa stra­ci­ła tem­po. Prze­ry­wa­ją ją chwi­le cie­szy. Boha­te­ro­wie uda­ją, że pomię­dzy nimi wszyst­ko jest w porząd­ku. Ale tak nie jest… Gra jest moc­nym dra­ma­tem oby­cza­jo­wym o sta­rych tajem­ni­cach i nie­do­mknię­tych rela­cjach. …

Ditch’d (Enjoy the Silen­ce) Read More »

Przewiń do góry