Konwencja: dramat obyczajowy

 • Zoolarper

  Zoolarper

  Witaj­cie na dorocz­nej gali roz­da­nia sta­tu­et­ki Mode­la i Model­ki Roku. Zazwy­czaj mia­ły miej­sce dwa takie wyda­rze­nia: oddziel­nie dla mode­li pra­we­go i lewe­go pro­fi­lu. Wyni­ka to z obu­pól­nej nie­chę­ci do sie­bie nawza­jem i fak­tu, że zaj­mu­ją dwie abso­lut­nie prze­ciw­ne nisze. Nie­mniej, nie­daw­no lokum, gdzie odby­wa­ła się cere­mo­nia mode­li lewe­go pro­fi­lu uległ dziw­ne­mu wypad­ko­wi. Ze wzglę­du na…

 • Namiot

  Namiot

  Gru­pa przy­ja­ciół wyjeż­dża pod namiot, aby choć na chwi­lę uciec od pro­ble­mów, sekre­tów, nudy… Czy im się to uda? Czy to, co pró­bo­wa­li zagłu­szyć, doj­dzie do gło­su tym wyraź­niej, tam, gdzie spo­dzie­wa­li się usły­szeć tyl­ko szum drzew i śpiew ptaków…? To larp oby­cza­jo­wy, w któ­rym gra­cze wcie­la­ją się w role przy­ja­ciół, part­ne­rów, kochan­ków, któ­rzy posta­na­wia­ją…

 • Praczki

  Praczki

  Larp Pracz­ki to histo­ria o sze­ściu kobie­tach wal­czą­cych o rów­no­upraw­nie­nie na począt­ku pol­skie­go ruchu eman­cy­pa­cyj­ne­go w XIX w.Mie­siąc temu ich lider­ka, Maria Caba­ła, zosta­ła aresz­to­wa­na. Jej rolę prze­ję­ła Józe­fa Żmu­da. Kobie­ty zbie­ra­ją się w cza­sie pra­cy, by zapla­no­wać uwol­nie­nie Marii. W fabry­ce obser­wu­je je jed­nak nad­zor­ca – Mści­sław Rosik – męż­czy­zna, któ­ry wyda­je się czer­pać…

 • W świecie, którego nie ma

  W świecie, którego nie ma

  Czy moż­na uło­żyć sobie życie na nowo? Dla­cze­go zawsze, gdy się pró­bu­je, wra­ca­ją demo­ny z przeszłości? Prze­pra­szam to kame­ral­ny larp osa­dzo­ny w realiach Pol­ski wcze­snych lat dwu­ty­sięcz­nych. Opo­wia­da histo­rię spo­tka­nia po latach, któ­re według zdro­we­go roz­sąd­ku w ogó­le nie powin­no mieć miej­sca. W tej grze intym­ność bli­skich rela­cji mie­sza się z aurą gro­zy, nie­po­ko­ju oraz…

 • Dyskretny urok burżuazji

  Dyskretny urok burżuazji

  Dys­kret­ny urok bur­żu­azji to larp inspi­ro­wa­ny fil­mem z roku 1972 o tym samym tytu­le, w reży­se­rii Luisa Buñu­ela. W zamie­rze­niu ma być krót­kim, roz­ryw­ko­wym doświad­cze­niem z pogra­ni­cza lar­pu i gry towarzyskiej.