Strona główna » dramat obyczajowy

Dydaktycy

Dal­ton High Scho­ol to nie pierw­sza i nie ostat­nia szko­ła, któ­ra zma­ga się z prze­mo­cąwśród uczniów. Gdy jed­nak jed­na z uczen­nic pró­bu­je popeł­nić samo­bój­stwo, a jej rodzi­cezgła­sza­ją spra­wę na poli­cję, dyrek­cja nie może dłu­żej odwra­cać wzro­ku. Gro­no peda­go­gicz­ne (w oso­bach: dyrek­to­ra szko­ły, psy­cho­log oraz wice­dy­rek­to­ra) zebra­łosię, by obra­do­wać, co zro­bić nie tyl­ko z uczen­ni­ca­mi, ale …

Dydak­ty­cy Read More »

Tylko drzewa szumiały

“Tyl­ko drze­wa szu­mia­ły” to dzie­ją­ca się współ­cze­śnie epi­zo­dycz­na gra z gatun­ku “sli­ce of life” opo­wia­da­ją­ca o losach ósem­ki przy­ja­ciół na prze­strze­ni kil­ku dekad. Na pozio­mie tema­tów, jakie mogą się poja­wić, jest to oczy­wi­ście gra o przy­jaź­ni i dyna­mi­ce w gru­pie. Być może rów­nież o miło­ści, emo­cjach, kon­flik­tach, prze­mi­ja­niu i doce­nia­niu tego, co waż­ne, gdy jest już …

Tyl­ko drze­wa szu­mia­ły Read More »

Speakeasy

“Spe­ake­asy” to autor­ski cham­ber­larp, opo­wia­da­ją­cy o jed­nym wie­czo­rze z życia klien­te­li i pra­cow­ni­ków pubu “Spe­ake­asy” zarzą­dza­ją­ce­go przez wło­ską mafię w Nowym Yor­ku.  Jest rok 1928, trwa pro­hi­bi­cja. Wie­czór w pubie ma uświet­nić słyn­ne trio Sióstr Z Louisia­ny. Tym­cza­sem mafio­zo Alfre­do Moret­ti posta­na­wia sprze­dać inte­res biz­nes­ma­no­wi Rober­to­wi Swan­so­no­wi, któ­ry chce wybu­do­wać na jego miej­scu dra­pacz chmur. Współpracownicy …

Spe­ake­asy Read More »

Wiec Smoków

Świat w któ­rym obec­nie przy­szło obec­nie żyć smo­kom, jest współ­dzie­lo­ny z inny­mi isto­ta­mi — samo­świa­do­my­mi ssa­ka­mi. Ssa­ki zdo­mi­no­wa­ły niszę synap­syd po wiel­kim wymar­ciu. Mle­ko­pij­cy liczą ten czas w milio­nach lat, lecz dla smo­ków, minę­ło dopie­ro parę­set poko­leń. Co tysiąc­le­cie spo­ty­ka­ją się na wie­cach, na któ­rych inte­gru­ją się, bawią, wystę­pu­ją i oma­wia­ją bie­żą­ce spra­wy. Jest to …

Wiec Smo­ków Read More »

Opus Magnum

Opus Magnum to larp o ludziach, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się umrzeć w imię Sztu­ki. Opo­wia­da o ostat­nim przy­ję­ciu u zna­ne­go rze­ź­bia­­rza-ska­n­da­­li­­sty, Igna­ce­go Kra­se­wi­cza, a tak­że o gru­pie arty­stów: znu­dzo­nych obec­nym życiem lub prze­ra­żo­nych zmia­na­mi, któ­re nastę­pu­ją wokół nich. O takich, któ­rzy nie domknę­li wszyst­kich spraw docze­snych i o tych, któ­rzy chcie­li­by już tyl­ko poże­gnać się z ziemskimi …

Opus Magnum Read More »

Przewiń do góry