Strona główna » dramat obyczajowy

Hope

Zaprasza­my na larp online, który dzieje się w kos­mosie. Opowia­da on o rodzinie, która podróżu­je promem. Wszyscy inni są uśpi­eni w krioko­morach, nieste­ty najs­tarszy syn rodziny ma rzad­kie uczu­le­nie na środek usyp­i­a­ją­cy uży­wany pod­czas podróży kos­micznych. W duchu współczu­cia zde­cy­dowano zatem, że pozostali członkowie również niebędą spali, aby dotrzy­mać mu towarzyst­wa. W ten sposób pię­ciu …

Hope Read More »

Co począć z Tam Linem?

W ruinach Carter­haugh na szkoc­kich pograniczach niedaleko Anglii zna­j­du­je się skrzyżowanie, na którym spo­tyka­ją się trak­ty wielu Światów. Tutaj, w Samhain, Fae and Śmiertel­ni zbier­a­ją się na corocznym Sądzie, którego gospo­darzem są Fae. Tego dnia zasłony pomiędzy świata­mi ustępu­ją, a isto­ty ze Królestw Śmiertel­ników, Faery i innych Miejsc prze­chodzącą z jed­nego świa­ta do drugiego. W …

Co począć z Tam Linem? Read More »

Noc Jaśminowa

To opowieść o grupie młodych ludzi u progu dorosłoś­ci, w przed­dzień wakacji. Tylko że nie są to zwykłe wakac­je. Co z tego, że czereśnie wyjątkowo tanie, po 2 złote, moż­na jeść garś­ci­a­mi. To wakac­je 1939 roku, my wiemy, że to ostat­nie spoko­jne miesiące przed wojen­ną zaw­ieruchą. Ale oni nie wiedzą. Spo­tyka­ją się, piją modne kolorowe …

Noc Jaśmi­nowa Read More »

Cyrk, 1920–1950

His­to­rycz­na gra kostiu­mowa, sku­pi­ona na relac­jach pomiędzy posta­ci­a­mi: poważ­na, nar­raty­wisty­cz­na, prowoka­cyj­na. Opowieść o god­noś­ci ludzkiej, innoś­ci w obliczu przemi­an społecznych i poczu­ciu wspól­no­ty. Gracze wciela­ją się w postaci cyrkow­ców. Ich rodz­i­na to freak­show, w którym brzy­do­ta oraz wstręt miesza­ją się z fas­cy­nacją i erotyką. Aktowa struk­tu­ra prezen­tu­je kole­jne lata z życia zespołu, a powodze­nie lub …

Cyrk, 1920–1950 Read More »

Homunculus

Larp Homunku­lus dzieje się w świecie nie tak odległym od naszego, w niedalekiej przyszłoś­ci. Ludzie nadal jeżdżą samo­choda­mi, ale sztucz­na inteligenc­ja i ucze­nie maszynowe już dawno weszły do main­strea­mu. Pro­duku­je się real­isty­cznie wyglą­da­jące, czu­jące ludzkie ciała. Moż­na nawet zain­stalować w nich AI, choć ta tech­nolo­gia jest nadal w dużej mierze… Ekspery­men­tal­na. Jed­na z wiodą­cych firm …

Homuncu­lus Read More »

Przewiń do góry