Strona główna » dramat obyczajowy

Tylko drzewa szumiały

“Tylko drze­wa szu­mi­ały” to dzieją­ca się współcześnie epi­zody­cz­na gra z gatunku “slice of life” opowiada­ją­ca o losach ósem­ki przy­jaciół na przestrzeni kilku dekad. Na poziomie tem­atów, jakie mogą się pojaw­ić, jest to oczy­wiś­cie gra o przy­jaźni i dynam­ice w grupie. Być może również o miłoś­ci, emoc­jach, kon­flik­tach, przemi­ja­niu i doce­ni­a­n­iu tego, co ważne, gdy jest już …

Tylko drze­wa szu­mi­ały Read More »

Speakeasy

“Speakeasy” to autors­ki cham­ber­larp, opowiada­ją­cy o jed­nym wiec­zorze z życia klien­teli i pra­cown­ików pubu “Speakeasy” zarządza­jącego przez włoską mafię w Nowym Yorku.  Jest rok 1928, trwa pro­hibic­ja. Wieczór w pubie ma uświet­nić słynne trio Sióstr Z Louisiany. Tym­cza­sem mafio­zo Alfre­do Moret­ti postanaw­ia sprzedać interes biz­nes­man­owi Rober­towi Swan­sonowi, który chce wybu­dować na jego miejs­cu dra­pacz chmur. Współpracownicy …

Speakeasy Read More »

Wiec Smoków

Świat w którym obec­nie przyszło obec­nie żyć smokom, jest współdzielony z inny­mi isto­ta­mi — samoświadomy­mi ssaka­mi. Ssa­ki zdomi­nowały niszę synap­syd po wielkim wymar­ciu. Mlekopi­j­cy liczą ten czas w mil­ionach lat, lecz dla smoków, minęło dopiero paręset pokoleń. Co tysią­cle­cie spo­tyka­ją się na wiecach, na których inte­gru­ją się, baw­ią, wys­tępu­ją i omaw­ia­ją bieżące sprawy. Jest to …

Wiec Smoków Read More »

Opus Magnum

Opus Mag­num to larp o ludzi­ach, którzy zde­cy­dowali się umrzeć w imię Sztu­ki. Opowia­da o ostat­nim przyję­ciu u znanego rzeźbiarza-skan­­dal­isty, Ignacego Krasewicza, a także o grupie artys­tów: znud­zonych obec­nym życiem lub prz­er­ażonych zmi­ana­mi, które następu­ją wokół nich. O takich, którzy nie domknęli wszys­t­kich spraw doczes­nych i o tych, którzy chcieli­by już tylko pożeg­nać się z ziemskimi …

Opus Mag­num Read More »

Obiekty Fertyczne

Gra o przy­należnoś­ci, rodzinie, którą sobie wybier­amy oraz o tym, co zakotwicza nas w świecie. Freeform dla 4–8 osób, wciela­ją­cych się w postaci, które odkry­wa­ją, że są Podrzutka­mi — isto­ta­mi podrzu­cany­mi do koły­sek w miejsce ludz­kich dzieci. Mają jed­ną jedyną szan­sę by powró­cić do Arkadii: świa­ta magii, w którym się zrodz­iły. Przed nimi trud­ny wybór. …

Obiek­ty Fer­ty­czne Read More »

Przewiń do góry