God morgon, spöken - BlackBox 3City

God morgon, spöken

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5

W tym

3
2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Każ­dy słu­chał kie­dyś histo­rii o duchach przy ogni­sku czy na noco­wa­niu. Legen­dy z daw­nych cza­sów przy­spa­rza­ją­ce o gęsią skór­kę i ciar­ki. Już w pod­sta­wów­ce porzu­ca się te mary na rzecz rze­czy­wi­sto­ści: szko­ły, egza­mi­nów, studiów.
Teraz led­wo kto o tym pamięta.
Wszy­scy są zaję­ci ukła­da­niem sobie doro­słe­go życia lub uda­wa­niem, że nie muszą jesz­cze o nim myśleć. 

Jed­nak zja­wy z dzie­cię­cych histo­rii mogą powró­cić po latach i zamie­szać komuś w głowie.

Opis

God mor­gon, spöken to kame­ral­ny larp opo­wia­da­ją­cy histo­rię stu­den­tów świę­tu­ją­cych koniec seme­stru za granicą.

Odcię­ci od cywi­li­za­cji na jed­nej z tysię­cy wyse­pek obok Szwe­cji impre­zu­ją, a ich przy­jaźń pod­da­wa­na jest testom siły i lojalności.

Larp jest podzie­lo­ny na dwa akty, z cze­go pierw­szy utrzy­ma­ny jest w impre­zo­wej atmos­fe­rze. Dru­gi akt jest prze­peł­nio­ny emo­cja­mi i łza­wy­mi wyzna­nia­mi. Pomię­dzy akta­mi gra­cze dosta­ją dodat­ko­wą część kar­ty posta­ci, któ­ra wpły­wa na dal­szy prze­bieg larpu.

Gra była pisa­na z moty­wem “teen dra­ma” w gło­wie, opie­ra się na rela­cjach, imer­sji i nar­ra­ty­wi­zmie. Nie zakła­da zamknię­te­go zakoń­cze­nia i wyja­śnie­nia każ­de­go wątku.

W lar­pie wystę­pu­ją ele­men­ty para­nor­mal­ne, fan­ta­stycz­ne, inspi­ro­wa­ne legen­da­mi i wie­rze­nia­mi. Jed­nak wąt­ki fan­ta­stycz­ne są dru­go­rzęd­ne w porów­na­niu do “dra­my” w rela­cjach posta­ci, te zja­wi­ska ją tyl­ko katalizatorem.

Ważne

Gra poru­sza tema­ty­kę nie­zdro­wych rela­cji, trud­nych wybo­rów moral­nych i cięż­kich wyrzu­tów sumie­nia. Pod­czas gry posta­cie wyko­rzy­stu­ją takie używ­ki jak alko­hol i niko­ty­na, gra zakła­da odgry­wa­nie skut­ków tych używek.

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.