Konwencja: teenage drama

  • Ostatnie Rozdanie

    Ostatnie Rozdanie

    Ostat­nie roz­da­nie jest teen dra­mą o grup­ce ame­ry­kań­skiej mło­dzie­ży, któ­ra stoi na pro­gu doro­sło­ści i spo­tka­ła się na małej impre­zie połą­czo­nej z wie­czor­kiem pokerowym. Wszyst­kie posta­cie obec­ne na grze przy­na­le­żą do szkol­ne­go klu­bu poke­ro­we­go. Część z nich jest isto­ta­mi super­na­tu­ral­ny­mi, ale nie­któ­rzy mogą nie być tego jesz­cze świa­do­mi. Boha­te­ro­wie tej opo­wie­ści posia­da­ją mnó­stwo mniej­szych i…