Ostatnie Rozdanie - BlackBox 3City

Ostatnie Rozdanie

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8

W tym

4
3
1

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Jeste­ście świe­żo upie­czo­ny­mi absol­wen­ta­mi high­scho­olu na przed­mie­ściach mia­sta Daven­port, leżą­ce­go w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Mamy rok 2015, nie­daw­no pode­szli­ście do egza­mi­nów SAT i ACT, któ­rych wynik poten­cjal­nie zade­cy­du­je o Waszej przy­szło­ści. Dobrze, że cały ten stres macie już za sobą.

Wszy­scy, z róż­nych przy­czyn, dołą­czy­li­ście do szkol­ne­go klu­bu poke­ro­we­go. Sami nie wie­cie kie­dy zle­cia­ło Wam lice­al­ne życie, a Wy sta­nę­li­ście na pro­gu doro­sło­ści. W cią­gu paru mie­się­cy roz­je­dzie­cie się po całych Sta­nach Zjed­no­czo­nych, żegna­jąc się ze swo­imi part­ne­ra­mi i przy­ja­ciół­mi. Roze­gra­cie ostat­nie wspól­ne par­tie wysłu­żo­ną talią kart, wypi­je­cie drin­ki, zdra­dzi­cie część swo­ich sekre­tów pod­czas gry w butel­kę oraz podej­mie­cie decy­zje, któ­re popchną Wasze życia do przo­du… albo wręcz przeciwnie.

Czy związ­ki na odle­głość prze­trwa­ją? Czy dosta­nie­cie się na pla­no­wa­ne od lat stu­dia? Czy uda Wam się wresz­cie pode­rwać face­ta, za któ­rym wzdy­cha­cie od począt­ku high­scho­ola? Czy Wasze marze­nia się speł­nią? Czy klub poke­ro­wy jesz­cze kie­dy­kol­wiek spo­tka się przy jed­nym stole?

Opis

Ostat­nie roz­da­nie jest teen dra­mą o grup­ce ame­ry­kań­skiej mło­dzie­ży, któ­ra stoi na pro­gu doro­sło­ści i spo­tka­ła się na małej impre­zie połą­czo­nej z wie­czor­kiem pokerowym.

Wszyst­kie posta­cie obec­ne na grze przy­na­le­żą do szkol­ne­go klu­bu poke­ro­we­go. Część z nich jest isto­ta­mi super­na­tu­ral­ny­mi, ale nie­któ­rzy mogą nie być tego jesz­cze świa­do­mi. Boha­te­ro­wie tej opo­wie­ści posia­da­ją mnó­stwo mniej­szych i więk­szych sekre­tów, któ­re wraz z eska­la­cją wyda­rzeń powin­ny stop­nio­wo wycho­dzić na jaw.

Z zało­że­nia larp sku­pia się na rela­cjach oraz pro­ble­mach typo­wych dla mło­dzie­ży, ale w lek­kiej i odprę­ża­ją­cej otocz­ce małej domów­ki. Inspi­ra­cje do gry obej­mu­ją takie tytu­ły jak Mon­ster­he­arts, Świat Mro­ku, Buf­fy: Postrach Wam­pi­rów, Sha­do­whun­ters. Pod­czas gry do komu­ni­ka­cji z NPCa­mi wyko­rzy­sty­wa­na będzie apli­ka­cja Messenger.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce gry znaj­dzie­cie w jej DOKUMENCIE PROJEKTOWYM.

Wymagania

Warun­ka­mi udzia­łu w grze są:
— wypeł­nie­nie ankie­ty zgłoszeniowej;
— posia­da­nie tele­fo­nu z dostę­pem do inter­ne­tu oraz apli­ka­cją messenger;
— zna­jo­mość zasad gry Texas Hold’em Poker (nie będą ćwi­czo­ne przed larpem).

Stro­je:
— Ubierz­cie się casu­alo­wo i wygod­nie, jak­by­ście szli na małą impre­zę. Nie jest to wyda­rze­nie roku, ani ele­ganc­kie spo­tka­nie. Pasu­ją­cy strój moc­no zale­ży od posta­ci, w któ­rą się wcie­li­cie — tutaj pole­ca­my suge­ro­wać gra­fi­ka­mi w Doku­men­cie Pro­jek­to­wym oraz opi­sem znaj­du­ją­cym się w kar­cie posta­ci. Przy­kła­do­wo, 1. Cha­se Camp­bell z całą pew­no­ścią może przyjść w spor­to­wym dre­sie, a 2. Lily Lopez na pew­no ubra­ła­by się tak, żeby zro­bić na wszyst­kich obec­nych wrażenie.
— Nie zaszko­dzi zabrać ze sobą paru rekwi­zy­tów w kli­ma­cie kon­kret­nej posta­ci. Przy­kła­do­wo, 3. Eli­jah “Eli” Evans mógł­by mieć ze sobą ulu­bio­ną kost­kę gitarową.
— Jeśli potrze­bu­je­cie inspi­ra­cji co do stro­ju, pole­cam przej­rzeć gra­fi­ki zawar­te w design docu oraz Waszej kar­cie postaci.

Kar­ta posta­ci zawie­ra oko­ło 8–10 stron tek­stu. Więk­szość ma na celu przed­sta­wie­nie histo­rii posta­ci i jej rela­cji z inny­mi oraz wpro­wa­dze­nie w kli­mat roz­gryw­ki. Jeśli uwa­żasz, że jest to za dużo i/lub nie zamie­rzasz rze­tel­nie zapo­znać się z tre­ścią kar­ty przed roz­gryw­ką, odra­dza­my udział w tym larpie.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.