BlackBox No.128 – Ostatnie Rozdanie

Czas: 10.02.2024 r. godz. 16:00

Bar­dzo czę­sto dobre gry cier­pią na nie­zwy­kłą, trzy­eta­po­wą przy­pa­dłość. Twór­ca pro­wa­dzi ją raz, gra zbie­ra dosko­na­łe opi­nie, a następ­nie zosta­je scho­wa­ne na wiecz­ność do szu­fla­dy. Ci, któ­rzy nie zała­pa­li się na pierw­szą i jedy­ną odsło­nę, muszą obejść się smakiem.

W BB3C dzia­ła to na nas jak płach­ta na byka. I sta­ra­my się aktyw­nie prze­ciw­dzia­łać takim sytu­acjom. Dla­te­go gdy tyl­ko usły­sze­li­śmy o lar­pie Micha­ła Leoń­ca, już po pierw­szym runie sce­na­riu­sza “pra­co­wa­li­śmy” nad auto­rem, by zgo­dził się popro­wa­dzić go ponow­nie. Gdy gwiaz­dy uło­ży­ły się zgod­nie, z rado­ścią wkom­po­no­wa­li­śmy jego grę do har­mo­no­gra­mu X sezo­nu
Tym spo­so­bem nasze archi­wum lar­po­we posze­rza się o larp

Ostatnie Rozdanie

któ­ry Michał popro­wa­dzi wraz z Moni­ką Skrzyń­ską. Ostat­nie roz­da­nie jest nasta­wio­nym na inten­syw­ne rela­cje lar­pem o grup­ce ame­ry­kań­skiej mło­dzie­ży, któ­ra stoi na pro­gu doro­sło­ści i spo­tka­ła się na małej impre­zie połą­czo­nej z wie­czor­kiem pokerowym. 

Wszy­scy, z róż­nych przy­czyn, dołą­czy­li­ście do szkol­ne­go klu­bu poke­ro­we­go.
Roze­gra­cie ostat­nie wspól­ne par­tie wysłu­żo­ną talią kart, wypi­je­cie drin­ki, zdra­dzi­cie część swo­ich sekre­tów pod­czas gry w butel­kę oraz podej­mie­cie decy­zje, któ­re popchną Wasze życia do przo­du… Albo wręcz prze­ciw­nie. Kto wie, może nawet przy­da­rzy się Wam coś nie­zwy­kłe­go. W koń­cu część z Was nie jest do koń­ca ludź­mi, a okre­śle­nie nasto­let­nie potwo­ry cał­kiem dobrze mogło­by opi­sać Waszą grupę. 

Przy­go­tuj­cie się więc na teen-dra­­mę, alko­hol, hazard, nad­uży­wa­nie mecha­ni­ki sek­su oraz… Jesz­cze wię­cej dra­my! Przy­by­waj, jeśli na dźwięk sło­wa Mon­ste­he­arts two­je ser­dusz­ko robi ciche “PIK!”.

Miejsce

Gra odbę­dzie się w sali warsz­ta­to­wej Regio­nal­ne­go Cen­trum Infor­ma­cji i Wspo­ma­ga­nia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, nale­żą­cym do Fun­da­cji RC. Adres to ul. Wita Stwo­sza 23, Gdańsk.

Bilety

Bile­ty na larp będą dostęp­ne w ser­wi­sie EVENEA w cenie 40zł. Sprze­daż roz­pocz­nie się w ponie­dzia­łek, 29 stycz­nia, o godzi­nie 20:00.

Procedura zapisów na larp:

  • Kup w ser­wi­sie EVENEA bilet na larp.
  • Prze­czy­taj opi­sy posta­ci w DOKUMENCIE PROJEKTOWYM.
  • Wypeł­nij ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ.
  • Cze­kaj na odpo­wiedź z potwier­dze­niem wybo­ru posta­ci, a w mię­dzy­cza­sie szy­kuj swój strój na larp!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Ostatnie Rozdanie

10.02.2024 r. godz. 16:00Cena bile­tu 40 zł.