Strona główna » świat współczesny

Dydaktycy

Dal­ton High Scho­ol to nie pierw­sza i nie ostat­nia szko­ła, któ­ra zma­ga się z prze­mo­cąwśród uczniów. Gdy jed­nak jed­na z uczen­nic pró­bu­je popeł­nić samo­bój­stwo, a jej rodzi­cezgła­sza­ją spra­wę na poli­cję, dyrek­cja nie może dłu­żej odwra­cać wzro­ku. Gro­no peda­go­gicz­ne (w oso­bach: dyrek­to­ra szko­ły, psy­cho­log oraz wice­dy­rek­to­ra) zebra­łosię, by obra­do­wać, co zro­bić nie tyl­ko z uczen­ni­ca­mi, ale …

Dydak­ty­cy Read More »

Tylko drzewa szumiały

“Tyl­ko drze­wa szu­mia­ły” to dzie­ją­ca się współ­cze­śnie epi­zo­dycz­na gra z gatun­ku “sli­ce of life” opo­wia­da­ją­ca o losach ósem­ki przy­ja­ciół na prze­strze­ni kil­ku dekad. Na pozio­mie tema­tów, jakie mogą się poja­wić, jest to oczy­wi­ście gra o przy­jaź­ni i dyna­mi­ce w gru­pie. Być może rów­nież o miło­ści, emo­cjach, kon­flik­tach, prze­mi­ja­niu i doce­nia­niu tego, co waż­ne, gdy jest już …

Tyl­ko drze­wa szu­mia­ły Read More »

Grota II

Zespół arche­olo­gów z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go pod pie­czą Dr. Arka­diu­sza Bie­lan­ka pro­wa­dzi bada­nia w gro­cie w Górach Świę­to­krzy­skich. Ostat­nie odkry­cia ujaw­ni­ły malo­wi­dła naskal­ne, któ­re mogą się­gać okre­su mag­da­leń­skie­go i być prze­ło­mem histo­rycz­nym na tere­nie Pol­ski. Co dokład­nie przed­sta­wia­ją? Jakie arte­fak­ty uda im się zna­leźć? Gra jest dra­ma­tem z wąt­ka­mi detek­ty­wi­stycz­ny­mi. Jej wyjąt­ko­wość pole­ga na uni­kal­nej więzi …

Gro­ta II Read More »

Still Better Love Story Than Twilight

Gra jest zapro­sze­niem do wspól­ne­go stwo­rze­nia wie­lu rów­no­le­głych i prze­pla­ta­ją­cych się opo­wie­ści o miło­ści: o miło­ści mrocz­nej, tra­gicz­nej, do bólu melo­dra­ma­tycz­nej. Roman­ty­zmie, zaser­wo­wa­nym w jak­że zuży­tych (acz, cza­sem wsty­dli­wie, lubia­nych!) kli­szach “super­na­tu­ral roman­ce” i świa­ta mro­ku… poda­nych jed­nak w nowym sosie i potrak­to­wa­nych jako świa­do­me narzę­dzie kre­acji histo­rii. Inspi­ra­cją dla gry było dzie­siąt­ki lar­pów światomrokowych, …

Still Bet­ter Love Sto­ry Than Twi­li­ght Read More »

Wiadomość

Boha­te­ra­mi gry jest kil­ka osób dzie­lą­cych tą samą pasję: radio­astro­no­mię. Wśród nich jest utytułowany/a profesor/ka, poszukiwacz/ka UFO czy genialny/a uczeń/uczennica liceum. Nie zna­ją się oso­bi­ście. Łączy ich to, że są jedy­ny­mi oso­ba­mi, któ­re zła­pa­ły Sygnał — wia­do­mość od obcej cywi­li­za­cji. Gra to inten­syw­na seria szyb­kich decy­zji. Czy nale­ży kogoś powia­do­mić? Kogo? Czy sygnał na pewno …

Wia­do­mość Read More »

Przewiń do góry