Strona główna » świat współczesny

Wiadomość

Bohat­era­mi gry jest kil­ka osób dzielą­cych tą samą pasję: radioas­tronomię. Wśród nich jest utytułowany/a profesor/ka, poszukiwacz/ka UFO czy genialny/a uczeń/uczennica liceum. Nie zna­ją się oso­biś­cie. Łączy ich to, że są jedyny­mi osoba­mi, które zła­pały Syg­nał — wiado­mość od obcej cywiliza­cji. Gra to inten­sy­w­na seria szy­b­kich decyzji. Czy należy kogoś powiadomić? Kogo? Czy syg­nał na pewno …

Wiado­mość Read More »

Słony karmel

Słony karmel albo hedo­nicz­na eskalac­ja to his­to­ria zwar­i­owanej rywal­iza­cji dwóch lodziarni, których pra­cown­i­cy zma­ga­ją się zarówno z typowy­mi prob­le­ma­mi wynika­ją­cy­mi z obsłu­gi „trud­nych” klien­tów, próbu­ją rozpoz­nać kry­ty­ka kuli­narnego dzi­ała­jącego pod przykry­wką, szuka­ją recep­tu­ry leg­en­darnych lodów o smaku słonego karmelu z dworu cesar­zowej Sis­si*, kom­ponu­ją wymyślne desery lodowe, rozstrzy­ga­ją ety­czne i egzys­tenc­jalne dylematy związane z branżą …

Słony karmel Read More »

Dinner for Amateur Mind Readers

Dwie rodziny, które zaraz staną się sobie bliskie dzię­ki małżeńst­wo dwo­j­ga młodych ludzi, spo­tyka­ją się po raz pier­wszy. Atmos­fera szy­bko sta­je się niezręcz­na, ponieważ każ­da z zapros­zonych osób pota­jem­nie czy­ta w myślach. Cho­ci­aż wszyscy potrafią zablokować swo­je umysły przed całkow­itym odd­czy­taniem, zaw­sty­dza­jące fak­ty doty­czące każdego z goś­ci nieuchron­nie ujrzą od cza­su do cza­su światło dzienne. …

Din­ner for Ama­teur Mind Read­ers Read More »

Nightclub

Zno­je ciężkiego tygod­nia zostaw­iasz w sobot­ni wieczór za drzwia­mi klubu noc­nego. Siadasz przy barze, zamaw­iasz drin­ka i wodzisz wzrok­iem za ludź­mi, którzy co tydzień przy­chodzą tu w tym samym celu. Może tym razem nie skończy się na jed­nym tańcu, może wymieni­cie się numera­mi, może spotkasz kogoś na resztę życia. Night­club to roman­ty­czny larp o podry­wa­niu, flirtowaniu, …

Night­club Read More »

Obiad rodzinny

„Obi­ad rodzin­ny w czterech smakach” to larp ekspery­men­tal­ny dla ośmiu graczy (trzech kobi­et i pię­ciu mężczyzn), podzielony na pięć aktów: starter, smak kwaśny, smak gorz­ki, smak ostry oraz deser. Na dwie godziny gracze wcielą się w członków jed­nej rodziny, która spo­ty­ka się na niedziel­nym obiedzie. Tym razem jed­nak nie wszys­tko może pójść tak, jak oczeki­wano… Zapraszamy …

Obi­ad rodzin­ny Read More »

Przewiń do góry