Strona główna » świat współczesny

Pięciu gniewnych nauczycieli

Pię­ciu nauczy­cieli dosta­je polece­nie od dyrek­to­ra aby zade­cy­dowali czy prob­lematy­czny uczeń ma zostać wydalony ze szkoły czy też nie. Funkc­ja sędziego kap­tur­owego niko­mu nie jest na rękę, ale dyrek­torowi się nie odmaw­ia. Sprawy nie ułatwia fakt, że nauczy­ciele mają między sobą szereg spraw do wyjaśnienia. Każdy kto wejdzie tego dnia do poko­ju nauczy­ciel­skiego będzie miał …

Pię­ciu gniewnych nauczy­cieli Read More »

Wczoraj było piękniej

Gra to his­to­ria z życia pol­skiego więzienia osad­zone mniej więcej w roku 2000. Nie oszuku­jmy się, wiezie­nie to nie najprzy­jem­niejsze miejsce do życia. Prze­moc, naduży­cia i czarne interesy są na porząd­ku dzi­en­nym. I cho­ci­aż zazwyczaj odsi­ad­ka więźniom się dłuży, ten tydzień prz­ele­ci im przez palce… Uczest­ni­cy larpu mogą wcielić się w rolę więź­nia lub klaw­isza. …

Wczo­raj było piękniej Read More »

They Say You Should Talk To Your Plants

They Say You Should Talk To Your Plants w konkur­sie lar­powym Gold­en Cobra 2019 zdobyła nagrodę w dość przewrot­nie brzmiącej kat­e­gorii “Najlep­sze uży­cie ciszy lub ele­men­tów niewer­bal­nych w grze”. To pięk­na, cicha gra o samot­noś­ci, upły­wie cza­su i roz­mowach z rośli­na­mi. W jej trak­cie każdy gracz wciela się zarówno w rolę człowieka, którego dotyka­ją zmi­enne …

They Say You Should Talk To Your Plants Read More »

Stream

Larp o nowym wymi­arze sławy i wpły­wów, odpowiedzial­noś­ci za swo­jego odbior­cę i kre­owa­niu kole­jnych pokoleń. Gra skła­da się z rozdzi­ałów kon­fron­tu­ją­cych bohaterów z kole­jny­mi eta­pa­mi tragedii, która może wpłynąć na ich życie, postrze­ganie włas­nej twór­c­zoś­ci i dal­szą kari­erę. Pomiędzy akta­mi gracze będą infor­mowali o swoich kole­jnych fil­mach, odgry­wali ich treść i śledzili kole­jne pol­u­bi­enia oraz …

Stream Read More »

Nieznajomi w autobusie

Niez­na­jo­mi w auto­bus­ie — to przewrot­ny tytuł. W trak­cie tej szy­bkiej, trwa­jącej około pół godziny gry, uczest­ni­cy wcielą się w role ofi­ar wypad­ku. Podróżowali tym samym autokarem i są szczęś­cia­rza­mi: przeżyli katas­trofę. Co znaczy kil­ka zadra­pań, kiedy pozostali pasażerowie nie żyją? Pus­ta dro­ga, pusty­nia, skały i piach. Wrak auto­busu, kilka­naś­cie trupów i… Piąt­ka ludzi, która …

Niez­na­jo­mi w auto­bus­ie Read More »

Przewiń do góry