Strona główna » świat współczesny

Contact 2.0

Larp opowia­da his­torię decyzji. Gru­pa osób musi dogadać się w spraw­ie przekaza­nia na Ziemię infor­ma­cji o naw­iązanym kon­tak­cie z pozaziem­ski­mi isto­ta­mi. Czy jed­nak zdoła­ją to zro­bić bom­bar­dowani groźbą wyka­sowa­nia pamię­ci i rozpoczę­cia “cyk­lu obrad” od nowa? Czym jest ta tajem­nicza ‘kon­fer­enc­ja’ i dlaczego dobra­no aku­rat ich? Tem­aty­ka larpa krę­ci się wokół znaczenia infor­ma­cji oraz formy …

Con­tact 2.0 Read More »

Ostatni zjazd w Ciechocinku

Posta­cie graczy spo­tyka­ją się w pociągu, jadąc na bal rozpoczy­na­ją­cy trze­ci sana­to­ryjny tur­nus w Ciechocinku. Larp toczy się w wag­o­nie przedzi­ałowym drugiej klasy. Z głośników co jak­iś czas lecą utwory z listy top 50 Ciechocinek 2018, które niewąt­pli­wie budzą w podróżu­ją­cych pewne wspom­nienia. W ramach wza­jem­nego zapoz­na­nia się, posta­cie decy­du­ją się podzielić ze współ­pasażera­mi swoimi …

Ostat­ni zjazd w Ciechocinku Read More »

Grosik za moje myśli

Gra pole­ga na kolab­o­racji w odt­warza­niu nawza­jem swoich his­torii, w dosyć ustruk­tu­ry­zowany sposób. Nie będzie zaw­ier­ała ele­men­tów nad­nat­u­ral­nych, czy super-bohater­s­­kich, nato­mi­ast może mówić o wielu ludz­kich trage­di­ach, uderza­jąc dosyć ‘blisko domu’.  To nie jest gra dla ciebie, jeżeli:  lubisz konkret­ny sce­nar­iusz z jas­ny­mi cela­mi; waż­na jest dla ciebie peł­na kon­tro­la na his­torią i zachowa­ni­a­mi swojej …

Grosik za moje myśli Read More »

Pięciu gniewnych nauczycieli

Pię­ciu nauczy­cieli dosta­je polece­nie od dyrek­to­ra aby zade­cy­dowali czy prob­lematy­czny uczeń ma zostać wydalony ze szkoły czy też nie. Funkc­ja sędziego kap­tur­owego niko­mu nie jest na rękę, ale dyrek­torowi się nie odmaw­ia. Sprawy nie ułatwia fakt, że nauczy­ciele mają między sobą szereg spraw do wyjaśnienia. Każdy kto wejdzie tego dnia do poko­ju nauczy­ciel­skiego będzie miał …

Pię­ciu gniewnych nauczy­cieli Read More »

Wczoraj było piękniej

Gra to his­to­ria z życia pol­skiego więzienia osad­zone mniej więcej w roku 2000. Nie oszuku­jmy się, wiezie­nie to nie najprzy­jem­niejsze miejsce do życia. Prze­moc, naduży­cia i czarne interesy są na porząd­ku dzi­en­nym. I cho­ci­aż zazwyczaj odsi­ad­ka więźniom się dłuży, ten tydzień prz­ele­ci im przez palce… Uczest­ni­cy larpu mogą wcielić się w rolę więź­nia lub klaw­isza. Akcja …

Wczo­raj było piękniej Read More »

Przewiń do góry