Strona główna » świat współczesny

Crime Scene

Kto zabił? Jakie były moty­wy zbrod­ni? Jak to się sta­ło, że ktoś, jeden ze zwy­kłych ludzi jakich mija­my set­ki na uli­cy, był zdol­ny pozba­wić życia inne­go czło­wie­ka? Podej­rza­ny jest każ­dy z nich. Szczę­śli­wie prze­stęp­ca zawsze zosta­wia jakieś śla­dy. Cri­me Sce­ne to sce­na­riusz o zbrod­ni, o tym, że każ­dy z ludzi z nasze­go oto­cze­nia może być …

Cri­me Sce­ne Read More »

Powód by żyć

Gra odby­wa się w jed­nym z war­szaw­skich szpi­ta­li i opo­wia­da o losie trzech róż­nych rodzin będą­cych w trud­nej sytu­acji życio­wej. Miej­sce akcji nie jest dokład­nie spre­cy­zo­wa­ne, ale jest to miej­sce na wzór poko­ju socjal­ne­go dla pacjen­tów poszko­do­wa­nych. Moż­na w mim wypić kawę z auto­ma­tu i spo­koj­nie pocze­kać na jakie­kol­wiek infor­ma­cje o sta­nie naszych naj­bliż­szych. Larp …

Powód by żyć Read More »

Pierwsza Noc Bez Gustawa

Larp jest INSPIROWANY jest świa­tem wyda­nym przez Whi­te­Wolf — Wam­pi­rem Maska­ra­dą, któ­ry wcho­dzi w część więk­sze­go uni­wer­sum zna­ne­go jako Świat Mro­ku. To świat będą­cy odbi­ciem nasze­go. Jest wręcz iden­tycz­ny, choć z kil­ko­ma istot­ny­mi róż­ni­ca­mi; ludzie oraz wszyst­kie inne isto­ty, czę­ściej pod­da­ją się swo­im mrocz­nym stro­nom.  Sam świat zapeł­nio­ny jest Wam­pi­ra­mi, Maga­mi, Wil­ko­ła­ka­mi czy Upio­ra­mi, z …

Pierw­sza Noc Bez Gusta­wa Read More »

Hatstall Homecoming 2022

Larp prze­no­si gra­czy do magicz­ne­go uni­wer­sum zna­ne­go z cyklu powie­ści o Har­rym Pot­te­rze pod koniec dru­giej deka­dy XXI wie­ku. Opo­wia­da o nie­unik­nio­nym roz­li­cze­niu się z prze­szło­ścią; zamy­ka­niu jed­nych drzwi i otwie­ra­niu nowych. Pod­no­si kwe­stię trud­no­ści w pod­ję­ciu decy­zji i zna­le­zie­niu odpo­wie­dzi na pyta­nie jak dłu­go war­to o coś wal­czyć, a w któ­rym momen­cie powie­dzieć “dosyć”, …

Hat­stall Home­co­ming 2022 Read More »

Twój Głos

Larp opo­wia­da o spo­tka­niu gru­py zna­jo­mych nie­zna­jo­mych. Sytu­acja jest real­na tyl­ko do pew­ne­go stop­nia. Aby zacho­wać ano­ni­mo­wy cha­rak­ter gru­py, orga­ni­za­tor spo­tka­nia zastrzegł, że każ­dy będzie mieć zasło­nię­te oczy, by móc zapew­nić intym­ną prze­strzeń bez osą­dza­ją­cych spoj­rzeń, stwo­rzyć bez­piecz­ne miej­sce do roz­mo­wy o swo­ich pro­ble­mach i opo­wie­dze­nia swo­jej wyjąt­ko­wej histo­rii. Ten larp jest dla cie­bie, jeśli:  chcesz …

Twój Głos Read More »

Przewiń do góry