Strona główna » świat współczesny

Twój Głos

Larp opo­wia­da o spo­tka­niu gru­py zna­jo­mych nie­zna­jo­mych. Sytu­acja jest real­na tyl­ko do pew­ne­go stop­nia. Aby zacho­wać ano­ni­mo­wy cha­rak­ter gru­py, orga­ni­za­tor spo­tka­nia zastrzegł, że każ­dy będzie mieć zasło­nię­te oczy, by móc zapew­nić intym­ną prze­strzeń bez osą­dza­ją­cych spoj­rzeń, stwo­rzyć bez­piecz­ne miej­sce do roz­mo­wy o swo­ich pro­ble­mach i opo­wie­dze­nia swo­jej wyjąt­ko­wej histo­rii. Ten larp jest dla cie­bie, jeśli:  chcesz …

Twój Głos Read More »

Doping

Alex od zawsze miał/a talent. Wie­dział to każ­dy we wsi. Ska­kać na łyż­wach zacz*ł/a w wie­ku 5 lat. Jego/jej karie­ra roz­wi­ja­ła się pręż­nie aż do ostat­nie­go tygo­dnia. Za mie­siąc ma się odbyć wylot na igrzy­ska, przy­go­to­wa­nia trwa­ją w peł­ni, a Alex naj­wy­raź­niej bie­rze doping. Media jesz­cze o tym nie wie­dzą, może jest szan­sa, aby to …

Doping Read More »

Klub Winowajców

Kil­ko­ro nasto­lat­ków z typo­we­go ame­ry­kań­skie­go liceum zosta­je w szko­le po lek­cjach, aby odbęb­nić szla­ban. Jest też i dru­ga, mrocz­niej­sza war­stwa, dzie­ją­ca się w ich gło­wach, gdzie odby­wa się inte­rak­cja z ich wewnętrz­ny­mi gło­sa­mi. Gra­cze wcie­la­ją się w ste­reo­ty­po­we role uczniów np. spor­to­wiec, che­er­le­ader, kujon, geek lub ich wewnętrz­ne gło­sy.  Larp powstał na Warsz­ta­tach Two­rze­nia Nano­lar­pów poprzedzających …

Klub Wino­waj­ców Read More »

Hostel Czarna Dziura

Gra w kon­wen­cji „play to lose” oraz „play for tro­uble”, któ­ra w zależ­no­ści od decy­zji gra­czy może skrę­cić w stro­nę kome­dii, tra­ge­dii albo oby­cza­jo­we­go dra­ma­tu. Nie­za­leż­nie od tego, jakie posta­cie poja­wią się na sce­nie, cho­dzi w niej o to, żeby posta­ci jak naj­moc­niej „wko­py­wać” w coraz więk­sze pro­ble­my.  Larp jest jeep­for­mem, któ­re­go głów­na mecha­ni­ka opiera …

Hostel Czar­na Dziu­ra Read More »

Pure Avocado Heart Soothing Mask

Pure Avo­ca­do Heart Soothing Mask to lek­ki jeep­form o nie­uda­nych rand­kach. Czas gry tak­to­wa­ny jest za pomo­cą mase­czek w płach­cie, któ­re towa­rzy­szą wie­czor­ne­mu spo­tka­niu trój­ki przy­ja­ciół. Oso­by gra­ją­ce przy­ja­ciół peł­nią rolę nar­ra­to­rów histo­rii odgry­wa­nych przez człon­ków widow­ni. Mamy nadzie­ję, że gra zapew­ni twa­rze nie tyl­ko wypie­lę­gno­wa­ne, ale i uśmiechnięte!

Przewiń do góry