Konwencja: świat współczesny

 • Beastfucker

  Beastfucker

  Wasza rodzi­na skry­wa strasz­li­wy sekret. Bogac­twa i wła­dzę, któ­ry­mi dys­po­nu­je­cie, zawdzię­cza­cie pak­to­wi zawar­te­mu przez wasz ród z Bestią, prze­ra­ża­ją­cą i nie­ludz­ką isto­tą. Co poko­le­nie, jeden z człon­ków rodzi­ny musi oddać się Bestii i uro­dzić jej potom­ka. Rodzi­na wybra­ła was jako poten­cjal­nych “part­ne­rów” potwo­ra. Byli co praw­da inni człon­ko­wie rodzi­ny, któ­rzy mogli­by to zro­bić, ale wybra­no…

 • Nieruchomości

  Nieruchomości

  Larp skła­da się z 6 minio­po­wie­ści trwa­ją­cych kil­ka­na­ście minut, spię­tych wspól­ną klam­rą jakim jest zjazd pośred­ni­ków w han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Sce­ny są impro­wi­zo­wa­ne przez gra­czy (4 akto­rów + nar­ra­tor w każ­dej z nich) na pod­sta­wie histo­rii goto­wych, krót­kich kart posta­ci. Prze­wi­dzia­ny jest udział publicz­no­ści, któ­ra będzie mogła w ogra­ni­czo­nym stop­niu wpły­wać na prze­bieg scen. Gra­cze wcie­lą się…

 • Are you like Ok?

  Are you like Ok?

  Jest wrze­sień 2004. Jesteś na kon­cer­cie Neko Case w Roano­ke w Vir­gi­nii. Noc jest ide­al­na, wystę­py super, wszyst­ko wyda­je się w porząd­ku z wyjąt­kiem: w toa­le­cie napo­ty­kasz smut­ną Kobietę.  Dla­cze­go jest smut­na? Czy możesz jej pomóc? Czy powinieneś/as? W łazien­ce jest jesz­cze kil­ka osób oprócz cie­bie. Może ogar­nie to ktoś inny? Głów­ny występ zaczy­na się…

 • Crime Scene

  Crime Scene

  Kto zabił? Jakie były moty­wy zbrod­ni? Jak to się sta­ło, że ktoś, jeden ze zwy­kłych ludzi jakich mija­my set­ki na uli­cy, był zdol­ny pozba­wić życia inne­go czło­wie­ka? Podej­rza­ny jest każ­dy z nich. Szczę­śli­wie prze­stęp­ca zawsze zosta­wia jakieś ślady. Cri­me Sce­ne to sce­na­riusz o zbrod­ni, o tym, że każ­dy z ludzi z nasze­go oto­cze­nia może być…

 • Powód by żyć

  Powód by żyć

  Gra odby­wa się w jed­nym z war­szaw­skich szpi­ta­li i opo­wia­da o losie trzech róż­nych rodzin będą­cych w trud­nej sytu­acji życio­wej. Miej­sce akcji nie jest dokład­nie spre­cy­zo­wa­ne, ale jest to miej­sce na wzór poko­ju socjal­ne­go dla pacjen­tów poszko­do­wa­nych. Moż­na w mim wypić kawę z auto­ma­tu i spo­koj­nie pocze­kać na jakie­kol­wiek infor­ma­cje o sta­nie naszych najbliższych. Larp…