Strona główna » świat współczesny

Tylko drzewa szumiały

“Tylko drze­wa szu­mi­ały” to dzieją­ca się współcześnie epi­zody­cz­na gra z gatunku “slice of life” opowiada­ją­ca o losach ósem­ki przy­jaciół na przestrzeni kilku dekad. Na poziomie tem­atów, jakie mogą się pojaw­ić, jest to oczy­wiś­cie gra o przy­jaźni i dynam­ice w grupie. Być może również o miłoś­ci, emoc­jach, kon­flik­tach, przemi­ja­niu i doce­ni­a­n­iu tego, co ważne, gdy jest już …

Tylko drze­wa szu­mi­ały Read More »

Grota II

Zespół arche­ologów z Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego pod pieczą Dr. Arka­diusza Bielan­ka prowadzi bada­nia w gro­cie w Górach Świę­tokrzys­kich. Ostat­nie odkrycia ujawniły mal­owidła naskalne, które mogą się­gać okre­su mag­daleńskiego i być przełomem his­to­rycznym na tere­nie Pol­s­ki. Co dokład­nie przed­staw­ia­ją? Jakie arte­fak­ty uda im się znaleźć? Gra jest dra­matem z wątka­mi detek­ty­wisty­czny­mi. Jej wyjątkowość pole­ga na unikalnej więzi …

Gro­ta II Read More »

Still Better Love Story Than Twilight

Gra jest zaprosze­niem do wspól­nego stworzenia wielu równoległych i przeplata­ją­cych się opowieś­ci o miłoś­ci: o miłoś­ci mrocznej, trag­icznej, do bólu melo­dra­maty­cznej. Roman­tyzmie, zaser­wowanym w jakże zuży­tych (acz, cza­sem wsty­dli­wie, lubianych!) kliszach “super­nat­ur­al romance” i świa­ta mroku… podanych jed­nak w nowym sosie i potrak­towanych jako świadome narzędzie kreacji his­torii. Inspiracją dla gry było dziesiąt­ki larpów światomrokowych, …

Still Bet­ter Love Sto­ry Than Twi­light Read More »

Wiadomość

Bohat­era­mi gry jest kil­ka osób dzielą­cych tą samą pasję: radioas­tronomię. Wśród nich jest utytułowany/a profesor/ka, poszukiwacz/ka UFO czy genialny/a uczeń/uczennica liceum. Nie zna­ją się oso­biś­cie. Łączy ich to, że są jedyny­mi osoba­mi, które zła­pały Syg­nał — wiado­mość od obcej cywiliza­cji. Gra to inten­sy­w­na seria szy­b­kich decyzji. Czy należy kogoś powiadomić? Kogo? Czy syg­nał na pewno …

Wiado­mość Read More »

Słony karmel

Słony karmel albo hedo­nicz­na eskalac­ja to his­to­ria zwar­i­owanej rywal­iza­cji dwóch lodziarni, których pra­cown­i­cy zma­ga­ją się zarówno z typowy­mi prob­le­ma­mi wynika­ją­cy­mi z obsłu­gi „trud­nych” klien­tów, próbu­ją rozpoz­nać kry­ty­ka kuli­narnego dzi­ała­jącego pod przykry­wką, szuka­ją recep­tu­ry leg­en­darnych lodów o smaku słonego karmelu z dworu cesar­zowej Sis­si*, kom­ponu­ją wymyślne desery lodowe, rozstrzy­ga­ją ety­czne i egzys­tenc­jalne dylematy związane z branżą …

Słony karmel Read More »

Przewiń do góry