Konwencja: świat współczesny

 • A Box of American Gods

  A Box of American Gods

  Wyda­rze­nie tanecz­no-muzycz­no-lar­po­wo-per­for­ma­tyw­ne otwar­te dla każ­de­go, kto jest bogiem. Prze­nie­sie­my się wspól­nie na ame­ry­kań­skie odlu­dzie. Gdy­by ktoś spoj­rzał z zewnątrz, uznał­by, że impre­za wyglą­da jak zwy­kła potań­ców­ka w pod­rzęd­nej, wiej­skiej remi­zie. Na pew­no nie jak miej­sce, gdzie spo­tka­li się.… Oni.  Ci pier­wot­ni, pierw­si praw­dzi­wie ame­ry­kań­scy. Ona­tah, Kudo, Bia­ła Kobie­ta Bizon. Ci, któ­rych przy­by­li w waliz­kach, toboł­kach i…

 • Babcia

  Babcia

  Hoj­ność przy­cho­dzi do nas z wie­kiem i cza­sem. Gdy zosta­ło go nam już nie wie­le, łatwiej jest nam się dzie­lić tym, co zgro­ma­dzi­li­śmy. Gdy jeste­śmy mło­dzi i nie­na­sy­ce­ni życiem, nie mamy cza­su brać. Tak mija­my się ze sobą: mło­dzi i starzy.  Larp opo­wia­da o tym, jak two­rzą się nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia. Gra­cze wcie­la­ją się w role…

 • Zaśpiew o rozdartym półksiężycu

  Zaśpiew o rozdartym półksiężycu

  W gło­wie muez­zi­na kłę­bią się myśli. Nie dają mu w spo­ko­ju spać, marząc o wyrwa­niu się z ser­ca sta­rusz­ka i wła­snym ist­nie­niu. Larp opo­wia­da o pro­ble­mach doty­czą­cych mniej­szo­ści tatar­skiej, dyle­ma­tach moral­nych i pró­bie pogo­dze­nia się z utra­tą świetności.

 • Zoolarper

  Zoolarper

  Witaj­cie na dorocz­nej gali roz­da­nia sta­tu­et­ki Mode­la i Model­ki Roku. Zazwy­czaj mia­ły miej­sce dwa takie wyda­rze­nia: oddziel­nie dla mode­li pra­we­go i lewe­go pro­fi­lu. Wyni­ka to z obu­pól­nej nie­chę­ci do sie­bie nawza­jem i fak­tu, że zaj­mu­ją dwie abso­lut­nie prze­ciw­ne nisze. Nie­mniej, nie­daw­no lokum, gdzie odby­wa­ła się cere­mo­nia mode­li lewe­go pro­fi­lu uległ dziw­ne­mu wypad­ko­wi. Ze wzglę­du na…

 • Namiot

  Namiot

  Gru­pa przy­ja­ciół wyjeż­dża pod namiot, aby choć na chwi­lę uciec od pro­ble­mów, sekre­tów, nudy… Czy im się to uda? Czy to, co pró­bo­wa­li zagłu­szyć, doj­dzie do gło­su tym wyraź­niej, tam, gdzie spo­dzie­wa­li się usły­szeć tyl­ko szum drzew i śpiew ptaków…? To larp oby­cza­jo­wy, w któ­rym gra­cze wcie­la­ją się w role przy­ja­ciół, part­ne­rów, kochan­ków, któ­rzy posta­na­wia­ją…