Konwencja: świat współczesny

 • Patodeweloperka

  Patodeweloperka

  Pato­de­we­lo­per­ka to kome­dio­wy jeep­form, któ­ry pozwa­la uczest­ni­kom doświad­czyć wszyst­kich cie­ni i bla­sków sze­ro­ko rozu­mia­ne­go ryn­ku miesz­ka­nio­we­go w Polsce.  Struk­tu­ra sce­na­riu­sza jest opar­ta na Pie­kle Dan­te­go Ali­ghie­ri i w związ­ku z tym skła­da się z dzie­wię­ciu scen, z któ­rych każ­da jest innym krę­giem pie­kła.Widow­nia wcie­la się w dia­bły w cza­sie ich pierw­sze­go dnia pra­cy. Ich zada­niem…

 • Aż do końca linii

  Aż do końca linii

  Lu i Dom widzą się każ­de­go dnia. Na pierw­szym kur­sie dnia, na pierw­szym przy­stan­ku w pierw­szym wago­nie metra. Po pię­cio­mi­nu­to­wej podró­ży Lu wysia­da z Metra. Do zoba­cze­nia jutro. Możesz usta­wić zega­rek na ich spo­tka­nia lub zało­żyć się o wła­sną gło­wę. Świat mógł­by się skoń­czyć, a oni nie zmie­ni­li­by swo­jej ruty­ny. To wię­cej niż nawyk, to wię­cej…

 • Miskatonic Madness

  Miskatonic Madness

  Larp w kli­ma­cie gro­zy i sza­leń­stwa, w któ­rym istot­ne jest zapo­zna­nie osób chęt­nych do udzia­łu ze szcze­gó­ło­wy­mi cela­mi i zało­że­nia­mi gry.  Celem gry Miska­to­nic Mad­ness jest stwo­rze­nie warun­ków do wspól­ne­go prze­ży­cia histo­rii w kli­ma­cie gro­zy i sza­leń­stwa przez gru­pę od kil­ku do kil­ku­dzie­się­ciu osób. Oso­by bio­rą­ce udział w lar­pie wcie­lą się w posta­ci studentek/ów Uni­wer­sy­te­tu Miska­to­nic i…

 • Tak długo jak tego nie powiemy

  Tak długo jak tego nie powiemy

  As Long As We Don’t Tell Any­one debiu­to­wa­ło na sce­nie Stoc­kholm Sce­na­rio Festi­val w 2023 roku. Jest to jed­na z tych gier, któ­re pole­ga­ją na pró­bie zro­zu­mie­nia dyna­mi­ki rela­cji. Jak zmie­nia się ona w zależ­no­ści od oko­licz­no­ści i jak wpły­wa­ją na nią wyobra­że­nia o tym, co jest właściwe. Gra się w parach, odkry­wa­jąc jed­ną z…

 • Zegar Tyka

  Zegar Tyka

  Zegar tyka to larp kame­ral­ny w kli­ma­cie noir, w któ­rym nie ma za wie­le miej­sca na szczę­śli­we zakoń­cze­nie, a czerń i biel mie­sza­ją się w bru­tal­ną sza­rość. Gra­cze wcie­lą się w role osób, któ­rych wspo­mnie­nia w więk­szo­ści znaj­du­ją się za gęstą mgłą. W nie­zna­nym im barze o nazwie “Para­di­se” wybu­dza ich głos sły­sza­ny tyl­ko w…