They Say You Should Talk To Your Plants

They Say You Should Talk To Your Plants w konkur­sie lar­powym Gold­en Cobra 2019 zdobyła nagrodę w dość przewrot­nie brzmiącej kat­e­gorii “Najlep­sze uży­cie ciszy lub ele­men­tów niewer­bal­nych w grze”. To pięk­na, cicha gra o samot­noś­ci, upły­wie cza­su i roz­mowach z rośli­na­mi. W jej trak­cie każdy gracz wciela się zarówno w rolę człowieka, którego dotyka­ją zmi­enne …

They Say You Should Talk To Your Plants Read More »

Stream

Larp o nowym wymi­arze sławy i wpły­wów, odpowiedzial­noś­ci za swo­jego odbior­cę i kre­owa­niu kole­jnych pokoleń. Gra skła­da się z rozdzi­ałów kon­fron­tu­ją­cych bohaterów z kole­jny­mi eta­pa­mi tragedii, która może wpłynąć na ich życie, postrze­ganie włas­nej twór­c­zoś­ci i dal­szą kari­erę. Pomiędzy akta­mi gracze będą infor­mowali o swoich kole­jnych fil­mach, odgry­wali ich treść i śledzili kole­jne pol­u­bi­enia oraz …

Stream Read More »

Nieznajomi w autobusie

Niez­na­jo­mi w auto­bus­ie — to przewrot­ny tytuł. W trak­cie tej szy­bkiej, trwa­jącej około pół godziny gry, uczest­ni­cy wcielą się w role ofi­ar wypad­ku. Podróżowali tym samym autokarem i są szczęś­cia­rza­mi: przeżyli katas­trofę. Co znaczy kil­ka zadra­pań, kiedy pozostali pasażerowie nie żyją? Pus­ta dro­ga, pusty­nia, skały i piach. Wrak auto­busu, kilka­naś­cie trupów i… Piąt­ka ludzi, która …

Niez­na­jo­mi w auto­bus­ie Read More »

Pączkowa Sprawa

Pączkowa Sprawa to ciepła kome­dia o tym, jak wspól­na pas­ja może połączyć ludzi z zupełnie różnych światów. Co mają wspól­nego szef mafii, przed­szkolan­ka, pra­cown­ik NASA i bez­dom­ny? Wszyscy kocha­ją pącz­ki! Poza tym mogą pomóc sobie nawza­jem w kłopotach… Nawet jeśli się jeszcze nie zna­ją. Główną postacią gry jest Koleś Od Pączków, który stara się poma­gać …

Pączkowa Sprawa Read More »

Człowiek w Zielonej Czapce

Człowiek w zielonej cza­pce to dru­ga (po nagrod­zonym Złotą Maską sce­nar­iuszu Super Mario Busi­ness Sto­ry) gra Jaku­ba Barańskiego osad­zona w uni­w­er­sum znanym z ukochanych przez mil­iony gier video. Tym razem jest to słod­ko-gorz­­ka his­to­ria postaci, która pozosta­je w cie­niu ukochanego bra­ta i najlep­szego przy­ja­ciela. Cho­ci­aż tak podob­ni, to jeden z nich ma sta­tus gwiaz­do­ra i bohat­era, a dru­gi …

Człowiek w Zielonej Cza­pce Read More »

Przewiń do góry