Angielska Ruletka - BlackBox 3City

Angielska Ruletka

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 +

W tym

2
2
1

„Rewo­lu­cja bez plu­to­nów egze­ku­cyj­nych jest pozba­wio­na sensu.”
— Wło­dzi­mierz Lenin

Opis

Rebe­lian­ci prze­gry­wa­ją.
Jak zwy­kle.
Tym razem jed­nak poraż­ka jest wyjąt­ko­wo bole­sna: Tyra­nia nie prze­wi­du­je gru­po­wych amne­stii i nie nawo­łu­je do zło­że­nia bro­ni. Zamiast tego z każ­dej gru­py zła­pa­nych rebe­lian­tów wypusz­cza z życiem jed­ną oso­bę, nie­za­leż­nie od roz­mia­ru pochwy­co­ne­go oddziału.

Larp, w któ­rym nie ma wiel­kie­go plot twi­stu — nie wpa­da kawa­le­ria, nie ude­rza grom, posta­ci nie ucie­ka­ją spryt­nie tyl­nym wyj­ściem.
Cała gra zaj­mu­je rów­no godzi­nę, ponie­waż tyle cza­su dosta­ną odgry­wa­ne przez gra­czy posta­cie na pod­ję­cie decy­zji: kto opu­ści to miej­sce żyw.


Wymagania

Możesz przyjść na grę w brud­nych, zszar­ga­nych ciu­chach rewolucjonisty/ki.

Ważne

W grze poja­wia­ją się wąt­ki zwią­za­ne z samo­bój­stwem i morderstwem.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.