Strona główna » dramat

Przestrzeń Pomiędzy Nami

Kim jesteś­cie: Man­gata­mi — najsłyn­niejszą rodz­iną Space­fleet.Wasza mis­ja: znaleźć plan­etę, na której moż­na mieszkać, ponieważ plan­e­­ta-mat­­ka, czyli Ziemia nie jest w stanie dłużej być Waszym domem.  Po 100 lat­ach snu kri­o­genicznego budzi­cie się w odległej częś­ci wszechświa­ta. Musi­cie być sil­ni jako rodz­i­na, tym bardziej jeśli nie chce­cie postradać rozu­mu w tej ogrom­nej, pustej przestrzeni kosmosu. …

Przestrzeń Pomiędzy Nami Read More »

Wiadomość

Bohat­era­mi gry jest kil­ka osób dzielą­cych tą samą pasję: radioas­tronomię. Wśród nich jest utytułowany/a profesor/ka, poszukiwacz/ka UFO czy genialny/a uczeń/uczennica liceum. Nie zna­ją się oso­biś­cie. Łączy ich to, że są jedyny­mi osoba­mi, które zła­pały Syg­nał — wiado­mość od obcej cywiliza­cji. Gra to inten­sy­w­na seria szy­b­kich decyzji. Czy należy kogoś powiadomić? Kogo? Czy syg­nał na pewno …

Wiado­mość Read More »

Pięciu gniewnych nauczycieli

Pię­ciu nauczy­cieli dosta­je polece­nie od dyrek­to­ra aby zade­cy­dowali czy prob­lematy­czny uczeń ma zostać wydalony ze szkoły czy też nie. Funkc­ja sędziego kap­tur­owego niko­mu nie jest na rękę, ale dyrek­torowi się nie odmaw­ia. Sprawy nie ułatwia fakt, że nauczy­ciele mają między sobą szereg spraw do wyjaśnienia. Każdy kto wejdzie tego dnia do poko­ju nauczy­ciel­skiego będzie miał …

Pię­ciu gniewnych nauczy­cieli Read More »

Krok za boskością

Nieodległa przyszłość, która jed­nak nie jest świ­et­lana. Wręcz prze­ci­wnie…Ludzkość została wyniszc­zona przez brak wody, wojny o wodę pit­ną w prze­ciągu kilku lat zdziesiątkowały całą pop­u­lację. Wielu ludzi wini kor­po­rac­je, rządy… inni winią Boga lub samych siebie. To nieis­totne. Świat musi pod­nieść się z kolan. Sko­ro Świat nastaw­iony na kon­sumpcjonizm i zysk nie zdał egza­minu, w …

Krok za boskoś­cią Read More »

Decyzja Persefony

Decyz­ja Perse­fony (org. Perse­phone’s Choice) to gra w sty­lu retro SF osad­zona we wszechświecie słyn­nych opowieś­ci o rob­o­t­ach Iza­a­ka Asi­mo­va. Gracze wcielą się w role dyplo­matów, naukow­ców i robotó pod­czas debaty na tem­at przyszłoś­ci Perse­fony i całej ludzkoś­ci.  Inspiracją do pow­sta­nia gry był larp Perse­phone’s Gift Daniela Kane’a i MIT Assas­sins Guild.

Przewiń do góry