Strona główna » dramat

Pięciu gniewnych nauczycieli

Pię­ciu nauczy­cieli dosta­je polece­nie od dyrek­to­ra aby zade­cy­dowali czy prob­lematy­czny uczeń ma zostać wydalony ze szkoły czy też nie. Funkc­ja sędziego kap­tur­owego niko­mu nie jest na rękę, ale dyrek­torowi się nie odmaw­ia. Sprawy nie ułatwia fakt, że nauczy­ciele mają między sobą szereg spraw do wyjaśnienia. Każdy kto wejdzie tego dnia do poko­ju nauczy­ciel­skiego będzie miał …

Pię­ciu gniewnych nauczy­cieli Read More »

Krok za boskością

Nieodległa przyszłość, która jed­nak nie jest świ­et­lana. Wręcz prze­ci­wnie…Ludzkość została wyniszc­zona przez brak wody, wojny o wodę pit­ną w prze­ciągu kilku lat zdziesiątkowały całą pop­u­lację. Wielu ludzi wini kor­po­rac­je, rządy… inni winią Boga lub samych siebie. To nieis­totne. Świat musi pod­nieść się z kolan. Sko­ro Świat nastaw­iony na kon­sumpcjonizm i zysk nie zdał egza­minu, w …

Krok za boskoś­cią Read More »

Decyzja Persefony

Decyz­ja Perse­fony (org. Perse­phone’s Choice) to gra w sty­lu retro SF osad­zona we wszechświecie słyn­nych opowieś­ci o rob­o­t­ach Iza­a­ka Asi­mo­va. Gracze wcielą się w role dyplo­matów, naukow­ców i robotó pod­czas debaty na tem­at przyszłoś­ci Perse­fony i całej ludzkoś­ci. Inspiracją do pow­sta­nia gry był larp Perse­phone’s Gift Daniela Kane’a i MIT Assas­sins Guild.

schronieNIE

Larp schronie­NIE to 6- osobowy cham­ber larp w kli­ma­cie vin­­tage-apoc­­alip­tic, osad­zony w alter­naty­wnej rzeczy­wis­toś­ci bazowanej na świecie w przełomie XIX i XX wieku. Inspirowany prawdzi­wy­mi wydarzeni­a­mi, mody­fiku­je niek­tóre fak­ty na potrze­by włas­nej opowieś­ci. Opowia­da o zau­fa­niu, miłoś­ci, zdradzie i zwąt­pi­e­niu; dostar­czy Ci poczu­cia niewiedzy, chao­su wśród wspom­nień i całej masy pytań, na których znalezie­nie odpowiedzi …

schronie­NIE Read More »

Cienie

Pod­czas larpu gracze wcielą się w duchy przykute do poprzed­niego życia przez pyta­nia bez odpowiedzi i niedokońc­zone sprawy. Są rzeczy, które muszą porzu­cić, słowa, które trze­ba wypowiedzieć, lub emoc­je, z który­mi trze­ba się zmierzyć. Dzię­ki towarzys­t­wu innych zjaw dowiedzą się więcej o swo­jej przeszłoś­ci, o tym co wiąże ich z tym światem i co muszą …

Cie­nie Read More »

Przewiń do góry