Strona główna » dramat

W Wężowej Skórze

Sprze­ciw i ule­głość — od wie­ków kon­ku­ro­wa­ły ze sobą, by roz­pę­tać woj­nę, roz­go­nić nie­po­kor­nych wro­gów, wpę­dza­jąc ich w odmę­ty zapo­mnie­nia. Czy dwo­je mło­dych ludzi ugnie się przed pra­daw­ny­mi moca­mi, wyle­wa­jąc kie­lich roz­ko­szy, skła­nia­jąc się ku nęcą­cej pro­po­zy­cji? Czy pozo­sta­ną głu­si na ich proś­by i posta­ra­ją się odna­leźć sie­bie?  Larp opo­wia­da zna­ną z Biblii histo­rię Ewy …

W Wężo­wej Skó­rze Read More »

Sunrise

Wam­pi­ry osią­gnę­ły swój odwiecz­ny cel: cał­ko­wi­cie zdo­mi­no­wa­ły ludz­kość. Nie­ste­ty, oka­za­ły się tak samo sku­tecz­ne, jak krót­ko­wzrocz­ne. Szyb­ko dopro­wa­dzi­ły do cał­ko­wi­te­go wynisz­cze­nia gatun­ku, któ­ry był ich jedy­nym poży­wie­niem. Teraz, wraz z wygi­nię­ciem ludzi, rów­nież i wam­pi­ry cze­ka nie­uchron­ny upa­dek. Pod­czas lar­pu gra­cze wcie­la­ją się w jed­nych z ostat­nich przed­sta­wi­cie­li wymie­ra­ją­cej rasy. Nie­wiel­ka gru­pa wam­pi­rów zasia­dła na …

Sun­ri­se Read More »

Titanic. Ratujcie Nasze Dusze!

Jest nie­dzie­la, 14 kwiet­nia 1912, tuż przed pół­no­cą. Za nie­ca­łe trzy godzi­ny RMS Tita­nic zato­nie na dnie Pół­noc­ne­go Atlan­ty­ku i zabie­rze ze sobą 1503 dusze. Ich śmierć przej­dzie do legen­dy, podob­nie jak imię trans­atlan­ty­ku rów­nie luk­su­so­we­go, co pecho­we­go. Wszy­scy uczest­ni­cy gry wcie­la się w pasa­że­rów Tita­ni­ca. Każ­dy będzie grać w parze, a wiel­ki dra­mat Titanica …

Tita­nic. Ratuj­cie Nasze Dusze! Read More »

Doping

Alex od zawsze miał/a talent. Wie­dział to każ­dy we wsi. Ska­kać na łyż­wach zacz*ł/a w wie­ku 5 lat. Jego/jej karie­ra roz­wi­ja­ła się pręż­nie aż do ostat­nie­go tygo­dnia. Za mie­siąc ma się odbyć wylot na igrzy­ska, przy­go­to­wa­nia trwa­ją w peł­ni, a Alex naj­wy­raź­niej bie­rze doping. Media jesz­cze o tym nie wie­dzą, może jest szan­sa, aby to …

Doping Read More »

Elfi Proces

Mała wieś w Kaedwen, Bia­ły Jar, spo­koj­ne miej­sce, peł­ne pra­cu­ją­cych ludzi, sta­ra­ją­cych się zaro­bić na utrzy­ma­nie. Wsią wstrzą­sa infor­ma­cja o zabój­stwie miej­sco­wej kobie­ty, Brid­get. Wczo­raj wie­czo­rem Brid­get znik­nę­ła. Dziś rano odna­le­zio­no jej cia­ło na bagnach, zagrze­ba­ne w zie­mi. Nosi­ło śla­dy pobi­cia i tor­tur, oraz licz­nych popa­rzeń. Podej­rze­nie od razu pada na dwój­kę elfów prze­by­wa­ją­cych w …

Elfi Pro­ces Read More »

Przewiń do góry