Strona główna » dramat

Gwiezdny horyzont

W nie­da­le­kiej przy­szło­ści, gdzie tech­no­lo­gia pozwa­la na podró­że mię­dzy­gwiezd­ne, przyj­dzie Wam wcie­lić się w człon­ków zało­gi stat­ku LWSS “Ser­pent”. Rzu­ce­ni w wir akcji prze­ży­je­cie przy­go­dę, któ­rą Wasi boha­te­ro­wie zapa­mię­ta­ją do koń­ca życia. Larp osa­dzo­ny jest w autor­skim świe­cie, w któ­rym gra­ni­ce państw roz­my­ły się, rodząc nowe podzia­ły. Po jed­nej stro­nie jest Unia Ziem­ska. Zrze­sza pań­stwa, których …

Gwiezd­ny hory­zont Read More »

Dom świateł i cieni

Larp opo­wia­da o tajem­ni­cach i rela­cjach rodzi­ny Vass, żyją­cej na Foul­ness Island od zawsze oraz ich zapo­wie­dzia­nych i nie­za­po­wie­dzia­nych gości. Wyspa prze­peł­nio­na jest magicz­ny­mi siła­mi, któ­re nie­ro­ze­rwal­nie prze­pla­ta­ją się z losa­mi boha­te­rów. Jed­nak każ­dy ład musi kie­dyś zostać naru­szo­ny. Wła­śnie w taki spo­sób nie­któ­rzy miesz­kań­cy wyspy trak­to­wa­li poja­wie­nie się wojsk na Foul­ness Island. Miej­sce wydawało …

Dom świa­teł i cie­ni Read More »

Grota II

Zespół arche­olo­gów z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go pod pie­czą Dr. Arka­diu­sza Bie­lan­ka pro­wa­dzi bada­nia w gro­cie w Górach Świę­to­krzy­skich. Ostat­nie odkry­cia ujaw­ni­ły malo­wi­dła naskal­ne, któ­re mogą się­gać okre­su mag­da­leń­skie­go i być prze­ło­mem histo­rycz­nym na tere­nie Pol­ski. Co dokład­nie przed­sta­wia­ją? Jakie arte­fak­ty uda im się zna­leźć? Gra jest dra­ma­tem z wąt­ka­mi detek­ty­wi­stycz­ny­mi. Jej wyjąt­ko­wość pole­ga na uni­kal­nej więzi …

Gro­ta II Read More »

Przestrzeń Pomiędzy Nami

Kim jeste­ście: Man­ga­ta­mi — naj­słyn­niej­szą rodzi­ną Spa­ce­fle­et.Wasza misja: zna­leźć pla­ne­tę, na któ­rej moż­na miesz­kać, ponie­waż pla­­ne­­ta-mat­ka, czy­li Zie­mia nie jest w sta­nie dłu­żej być Waszym domem.  Po 100 latach snu krio­ge­nicz­ne­go budzi­cie się w odle­głej czę­ści wszech­świa­ta. Musi­cie być sil­ni jako rodzi­na, tym bar­dziej jeśli nie chce­cie postra­dać rozu­mu w tej ogrom­nej, pustej prze­strze­ni kosmosu. …

Prze­strzeń Pomię­dzy Nami Read More »

Wiadomość

Boha­te­ra­mi gry jest kil­ka osób dzie­lą­cych tą samą pasję: radio­astro­no­mię. Wśród nich jest utytułowany/a profesor/ka, poszukiwacz/ka UFO czy genialny/a uczeń/uczennica liceum. Nie zna­ją się oso­bi­ście. Łączy ich to, że są jedy­ny­mi oso­ba­mi, któ­re zła­pa­ły Sygnał — wia­do­mość od obcej cywi­li­za­cji. Gra to inten­syw­na seria szyb­kich decy­zji. Czy nale­ży kogoś powia­do­mić? Kogo? Czy sygnał na pewno …

Wia­do­mość Read More »

Przewiń do góry