Strona główna » dramat

Titanic. Ratujcie Nasze Dusze!

Jest nie­dzie­la, 14 kwiet­nia 1912, tuż przed pół­no­cą. Za nie­ca­łe trzy godzi­ny RMS Tita­nic zato­nie na dnie Pół­noc­ne­go Atlan­ty­ku i zabie­rze ze sobą 1503 dusze. Ich śmierć przej­dzie do legen­dy, podob­nie jak imię trans­atlan­ty­ku rów­nie luk­su­so­we­go, co pecho­we­go. Wszy­scy uczest­ni­cy gry wcie­la się w pasa­że­rów Tita­ni­ca. Każ­dy będzie grać w parze, a wiel­ki dra­mat Titanica …

Tita­nic. Ratuj­cie Nasze Dusze! Read More »

Doping

Alex od zawsze miał/a talent. Wie­dział to każ­dy we wsi. Ska­kać na łyż­wach zacz*ł/a w wie­ku 5 lat. Jego/jej karie­ra roz­wi­ja­ła się pręż­nie aż do ostat­nie­go tygo­dnia. Za mie­siąc ma się odbyć wylot na igrzy­ska, przy­go­to­wa­nia trwa­ją w peł­ni, a Alex naj­wy­raź­niej bie­rze doping. Media jesz­cze o tym nie wie­dzą, może jest szan­sa, aby to …

Doping Read More »

Elfi Proces

Mała wieś w Kaedwen, Bia­ły Jar, spo­koj­ne miej­sce, peł­ne pra­cu­ją­cych ludzi, sta­ra­ją­cych się zaro­bić na utrzy­ma­nie. Wsią wstrzą­sa infor­ma­cja o zabój­stwie miej­sco­wej kobie­ty, Brid­get. Wczo­raj wie­czo­rem Brid­get znik­nę­ła. Dziś rano odna­le­zio­no jej cia­ło na bagnach, zagrze­ba­ne w zie­mi. Nosi­ło śla­dy pobi­cia i tor­tur, oraz licz­nych popa­rzeń. Podej­rze­nie od razu pada na dwój­kę elfów prze­by­wa­ją­cych w …

Elfi Pro­ces Read More »

Metoda Profesora Kamihary

Czy jesteś czło­wie­kiem? Jeśli uwa­żasz, że tak, pro­szę, udo­wod­nij to. Damy ci na to trzy godzi­ny. Larp jest dys­to­pij­nym dra­ma­tem, inspi­ro­wa­nym powie­ścią Kazuo Ishi­gu­ro “Never Let Me Go”. W trak­cie czte­rech aktów gra­cze wcie­lą się w role dzie­ci, mło­dzie­ży a w koń­cu doro­słych osób, któ­re będą zmu­szo­ne w dra­ma­tycz­nych oko­licz­no­ściach udo­wod­nić, że są ludź­mi. Na …

Meto­da Pro­fe­so­ra Kami­ha­ry Read More »

Apollo 13.3

Kame­ral­na gra opar­ta o praw­dzi­we wyda­rze­nia. Larp kata­stro­ficz­ny, opo­wia­da o feler­nym ame­ry­kań­skim locie na Księ­życ w ramach pro­gra­mu Apol­lo. Każ­da decy­zja pod­ję­ta tak na Zie­mi jak i w kosmo­sie będzie nie­od­wra­cal­na. Trze­ba pod­jąć ją z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią. Na pew­no zada­nia nie uła­twi tego poja­wie­nie się w Cen­trum Kon­tro­li Lotów agen­tów CIA. Zapra­szam Was na pokład statku …

Apol­lo 13.3 Read More »

Przewiń do góry