Konwencja: dramat

 • Babcia

  Babcia

  Hoj­ność przy­cho­dzi do nas z wie­kiem i cza­sem. Gdy zosta­ło go nam już nie wie­le, łatwiej jest nam się dzie­lić tym, co zgro­ma­dzi­li­śmy. Gdy jeste­śmy mło­dzi i nie­na­sy­ce­ni życiem, nie mamy cza­su brać. Tak mija­my się ze sobą: mło­dzi i starzy.  Larp opo­wia­da o tym, jak two­rzą się nie­za­po­mnia­ne wspo­mnie­nia. Gra­cze wcie­la­ją się w role…

 • Limes Inferior

  Limes Inferior

  Akcja gry dzie­je się w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści w 2040 roku. Kil­ka lat wcze­śniej mia­ło miej­sce zda­rze­nie — jakie? Tak napraw­dę odpo­wiedź zna garst­ka wta­jem­ni­czo­nych. Po dru­giej stro­nie są zagu­bie­ni miesz­kań­cy Zie­mi. Otu­ma­nie­ni donie­sie­nia­mi z mediów, two­rzą kolej­ne wer­sję nie­spraw­dzo­nych pogło­sek. Woj­na nukle­ar­na? Wyciek wiru­sa z labo­ra­to­rium? Inwa­zja obcych, prze­bie­gu­no­wa­nie się pla­ne­ty? Każ­dy czu­je, że to…

 • Bal Smoków

  Bal Smoków

  Bal Smo­ków jest lar­pem tanecz­nym (inspi­ro­wa­ny np. grą Zacza­ro­wa­ni lub Dan­ce the Maca­bre) gdzie gra­cze wcie­lą się w posta­ci smo­ków i będą doświad­czać smo­czych pro­ble­mów. Żeby móc wziąć udział w zaba­wie nie będą potrzeb­ne żad­ne kon­kret­ne umie­jęt­no­ści poza chę­cią eks­plo­ra­cji sie­bie i swo­je­go cia­ła. Gra będzie opo­wia­dać o gru­pie smo­ków, któ­ra prze­bu­dzi­ła się po tysiąc­le­ciach…

 • Przesłuchanie w areszcie Sipo

  Przesłuchanie w areszcie Sipo

  Jest rok 1950. Dru­ga woj­na świa­to­wa zakoń­czy­ła się zwy­cię­stwem państw Osi- Nie­miec, Japo­nii i Włoch. Sta­ny Zjed­no­czo­ne Ame­ry­ki zosta­ły podzie­lo­ne na stre­fę nie­miec­ką, japoń­ską i bufo­ro­wy obszar neu­tral­ny. Znaj­du­je­my się w Nowym Jor­ku w nie­miec­kiej stre­fie oku­pa­cyj­nej. Szóst­ka stu­den­tów nowo­jor­skie­go Bismarck Uni­ver­si­tat (daw­niej Colum­bia Uni­ver­si­ty) posta­na­wia dołą­czyć do nie­pod­le­gło­ścio­we­go ruchu opo­ru. Cze­ka ich nie­bez­piecz­na misja.…

 • Poczesny sabat Duchów Natury

  Poczesny sabat Duchów Natury

  Pocze­sny sabat Duchów Natu­ry to gra opo­wia­da­ją­ca o losach ostat­nich wyznaw­ców sta­rej wia­ry, czy­li wcze­śniej wspo­mnia­nych Duchów Natu­ry, w autor­skim świe­cie fan­ta­sy. Gra­cze będą mie­li moż­li­wość wcie­le­nia się w jed­ną z dwóch frak­cji: Wiedźm oraz Vena­to­rów, czy­li gil­dii, któ­rą naj­pro­ściej moż­na pod­su­mo­wać jako “łow­ców czarownic”. Larp dzie­je się w ciem­no­ściach, przy ogni­sku, swo­im kli­ma­tem inspi­ru­jąc…