Konwencja: dramat

 • Tajemnica Klanu Brokvar

  Tajemnica Klanu Brokvar

  Larp opo­wia­da histo­rię dwóch skel­li­gij­skich kla­nów osa­dzo­ną w wiedź­miń­skim świe­cie Andrze­ja Sap­kow­skie­go. To dra­mat rodzin­ny zbu­do­wa­ny wokół tajem­ni­cy, któ­ra nigdy nie powin­na ujrzeć świa­tła dzien­ne­go. Skel­li­ge sły­nie z dziel­nych wojow­ni­ków wykre­owa­nych na wzór wikin­gów. Dla posta­ci naj­waż­niej­sze są 2 rze­czy: reli­gia i tradycja. Pod­czas gdy wojow­ni­cy z kla­nu Bro­kvar świę­tu­ją kolej­ną zwy­cię­ską wal­kę do por­tu…

 • Łaźnia

  Łaźnia

  Gru­pa sta­rych przy­ja­ciół wybie­ra się razem do łaź­ni, aby powspo­mi­nać i podzie­lić się histo­ria­mi. Kim się sta­ną w intym­nym sank­tu­arium łaź­ni, gdy woda zmy­je war­stwy ochron­ne, dłu­go skry­wa­ne uczu­cia zosta­ną usu­nię­te, a zaschnię­ty brud zosta­nie zmy­ty? Czy bogo­wie się obudzą? Larp dla osób pra­gną­cych zro­zu­mieć, czym jest oczysz­cze­nie — kathar­sis. Opo­wia­da o gru­pie przy­ja­ciół, sil­nych…

 • Ciałko

  Ciałko

  Gład­ka, naga skó­ra nie ma histo­rii. Zapi­su­je ją życie. I tak dziec­ko, pro­dukt natu­ry, sta­je się isto­tą spo­łecz­ną, ze swo­ją prze­szło­ścią, bli­zna­mi, zna­ka­mi, śla­da­mi. Tak two­rzy się “Spo­łecz­na skó­ra” jak mówił Teren­ce S. Tur­ner, antro­po­log z Uni­wer­sy­te­tu Cor­nel­la. Ta kon­cep­cja w takim samym stop­niu odno­si się do współ­cze­snych implan­tów, jak i do XIX-wiecz­nych gor­se­tów czy…

 • Zegar Tyka

  Zegar Tyka

  Zegar tyka to larp kame­ral­ny w kli­ma­cie noir, w któ­rym nie ma za wie­le miej­sca na szczę­śli­we zakoń­cze­nie, a czerń i biel mie­sza­ją się w bru­tal­ną sza­rość. Gra­cze wcie­lą się w role osób, któ­rych wspo­mnie­nia w więk­szo­ści znaj­du­ją się za gęstą mgłą. W nie­zna­nym im barze o nazwie “Para­di­se” wybu­dza ich głos sły­sza­ny tyl­ko w…

 • Ostatnie kroki na Marsie

  Ostatnie kroki na Marsie

  Sce­na­riusz to gra scien­ce-fic­tion osa­dzo­na w nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Opo­wia­da o misji ratun­ko­wej na Mar­sa, któ­ra zakoń­czy­ła się nie­po­wo­dze­niem. Jest rok 2030. Gra­cze wcie­la­ją się w role astro­nau­tów, któ­rzy zma­ga­ją się z poraż­ką, ale jed­no­cze­śnie odkry­wa­ją głę­bie wię­zi, któ­re się pomię­dzy nimi zawiązały.  Chro­no­lo­gia gry jest odwró­co­na. Larp zaczy­na się od powro­tu na Zie­mię z nie­uda­nej…