Za ostateczną granicą - BlackBox 3City

Za ostateczną granicą

Autor/zy:

Kon­wen­cja: dra­mat, scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Prze­strzeń kosmicz­na, osta­tecz­na gra­ni­ca — taki­mi sło­wa­mi roz­po­czy­na­ły się sło­wa słyn­nych fil­mów scien­ce fic­tion tysiąc lat temu. Zaska­ku­ją­co, nie była żad­ną gra­ni­cą. Jedy­ną barie­rą oka­za­ły się pieniądze. 

Po wiel­kim kra­chu surow­co­wym w 2025 doszło do wojen, kon­flik­tów, kry­zy­sów. Ludzie umie­ra­li, ale przez to zro­zu­mie­li, że zie­mia jest zbyt malut­ka dla ich potrzeb. Nasza pla­ne­ta nie była w sta­nie nas usa­tys­fak­cjo­no­wać. Była zużyta.

W koń­cu poja­wi­li się wybit­ni naukow­cy i odkryw­cy, wspie­ra­ni przez roz­ma­ite rzą­dy i kor­po­ra­cje. Jak im się to uda­ło? Zaofe­ro­wa­li tym łap­czy­wym smo­czy­skom nowe skar­by. Skar­by Wszech­świa­ta. Jak on sam-nie­skoń­czo­ne. Wyda­je się, że to wszyst­ko gru­ba ście­ma, ale o tym, że wszech­świat jest nie­skoń­czo­ny, wie­dzie­li­śmy od daw­na. Tym razem ich pro­jek­ty zaofe­ro­wa­ły real­ną wizję pod­bo­ju. Nie­któ­rzy mówią, że nie byli­by tak opty­mi­stycz­ni, gdy­by nie mete­oryt pełen zamar­z­nię­tej ropo­po­dob­nej sub­stan­cji, któ­ry ude­rzył na gra­ni­cy Impe­rium Rosyj­skie­go i Chin. Wal­ki o nie­go trwa­ły kil­ka miesięcy.

Ludzie jed­nak mie­li dosyć. Wszy­scy, bez wyjąt­ku: boga­ci, bied­ni. Ci z wła­dzą i bez niej. Chcie­li spo­ko­ju na zie­mi i ten wresz­cie uda­ło im się osiągnąć.

Zmie­ni­ło się wszyst­ko i nie zmie­ni­ło się nic. Obie­cy­wa­li nie­skoń­czo­ne lata dobro­by­tu. Ogrom­ne zarob­ki dla każ­de­go odważ­ne­go. A jed­nak nic z tego. Kor­po­ra­cje prze­trwa­ły, z cza­sem naro­dzi­ły się nowe i nie­wie­le się zmie­ni­ło. Naj­bli­żej upad­ku były tuż przed woj­na­mi. Gdy tyl­ko poja­wi­ły się nowe zaso­by, na któ­rych mogły żero­wać, na nowo sta­ły się tak potęż­ne, a nawet potęż­niej­sze niż pań­stwa. Pań­stwa, któ­re już teraz sta­ją się pamiąt­ką z przeszłości. 

Dro­ga Mlecz­na zosta­ła podzie­lo­na przez kor­po. Pla­ne­ty, aste­ro­idy, i inne dzi­wacz­ne obiek­ty kosmo­su sta­ły się źró­dła­mi surow­ców. Owszem, na zie­mi jest dobro­byt. Ale ktoś musi ten dobro­byt z wiecz­nej pust­ki wydo­by­wać. Tym sza­leń­cem jesteś ty… zde­spe­ro­wa­ny, odważ­ny, głu­pi, pecho­wy… opi­sać cie­bie i tobie podob­nych moż­na róż­ny­mi epi­te­ta­mi. Łączy was to, że zastą­pi­li­ście robot­ni­ków będą­cych tra­dy­cyj­nie naj­ni­żej w łań­cu­chu pokar­mo­wym. Nikt nie dba o to czy wró­ci­cie. Będą kolej­ni chęt­ni na wasze miej­sce. Zawsze są. Poza tym im mniej was wró­ci z wydo­by­cia, tym mniej kor­po będzie musia­ło zapła­cić. Dla­cze­go to robisz? Nie wiem. Ty mi powiedz…

Opis

Za osta­tecz­ną gra­ni­cą to larp gami­­sty­cz­no-nar­ra­­cy­j­ny (z ele­men­ta­mi para­gra­fo­wy­mi), zbu­do­wa­ny w este­ty­ce scien­ce fic­tion. Opo­wia­da o tru­dach robot­ni­ków wydo­by­wa­ją­cych surow­ce z nie­zna­nych obiek­tów w prze­strze­ni kosmicz­nej. Ma ści­śle usta­lo­ną struk­tu­rę, zakła­da prze­strze­ga­nie zasad mecha­ni­ki mają­cej symu­lo­wać warun­ki cięż­kiej pra­cy w kosmo­sie poprzez roz­gry­wa­nie krót­kich sce­na­riu­szy para­gra­fo­wych, skut­ku­ją­cych w poten­cjal­nych obra­że­niach na cie­le i umy­śle posta­ci. Sty­mu­lu­je to do moc­niej­szych inte­rak­cji i roz­wo­ju posta­ci w róż­nym kontekście.

Gra posia­da sil­ny ele­ment pozy­ski­wa­nia pie­nię­dzy — zara­bia­nia i reali­zo­wa­nia tym celów posta­ci, jed­no­cze­śnie zada­jąc pyta­nie — czy to wszyst­ko jest tego warte?

Larp moż­na roz­gry­wać w warian­cie full touch, lub no touch. Poziom inte­rak­cji fizycz­nej jest usta­lo­ny wspól­nie z mistrzem gry i gra­cza­mi przed każ­dą odsłoną.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w pro­stym, robot­ni­czym ubio­rze. Kostium nie musi róż­nić się dra­stycz­nie od ubrań noszo­nych aktu­al­nie przez robot­ni­ków pra­cu­ją­cych współ­cze­śnie na plat­for­mach wiert­ni­czych, w kopal­niach, czy na wyso­ko­ściach. War­to jed­nak uzu­peł­nić strój o ele­men­ty futu­ry­stycz­ne. Naszyw­ka z logo korporacji/firmy, ele­men­ty oka­blo­wa­nia repre­zen­tu­ją­ce wadli­we cyberwsz­cze­py, zuży­te narzę­dzia z prze­szło­ści, lub futu­ry­stycz­ne (np. odpo­wied­nio zaaran­żo­wa­ne latar­ki, czy zapalniczki).

Wypo­sa­że­nie: Zeszyt, dłu­go­pi­sy lub smart­pho­ny, table­ty oraz dostęp do inter­ne­tu (do śle­dze­nia i roz­li­cza­nia zarob­ków gra­czy), kal­ku­la­tor, pod­sta­wo­we umie­jęt­no­ści mate­ma­tycz­ne, wydru­ko­wa­ne kar­ty sta­tu­sów, chrup­ki kuku­ry­dzia­ne lub inny sub­sty­tut neu­tral­nej prze­ką­ski, woda, woda sma­ko­wa, sok jabłkowy.

Sce­na: Larp dziać się będzie na wydo­byw­czym stat­ku mat­ce. Więk­szość obsłu­gi w nim jest w peł­ni zauto­ma­ty­zo­wa­na i kon­tro­lo­wa­na przez AI. Rolą pra­cow­ni­ków jest wydo­by­cie surow­ców oraz ewen­tu­al­ne usu­wa­nie uste­rek na stat­ku, do cze­go każ­dy został prze­szko­lo­ny przed wylo­tem. Głów­na część gry, czy­li inte­rak­cje, obra­dy, decy­zje, będą dziać się w głów­nej czę­ści miesz­kal­nej, gdzie pra­cow­ni­cy odpo­czy­wa­ją, roz­ma­wia­ją, jedzą itp.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.