Strona główna » science fiction

Fiolet

“Jesteśmy eduka­cyjną placówką państ­wową, przez­nac­zoną dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. Podopieczni trafi­a­ją tu na mocy postanowień Sądów Społecznych. Obec­nie wychowankowie mają zapewnione odpowied­nie warun­ki soc­­jal­no-bytowe. Zak­wa­terowani są w inter­na­cie, gdzie opiekę sprawu­je wysoko wyk­wal­i­fikowana kadra wychowaw­cza. Wszelkie odd­zi­ały­wa­nia resoc­jal­iza­cyjne przeprowad­zone są na kilku płaszczyz­nach. Mają one, nie tylko zaspokoić potrze­by emocjon­alne …

Fio­let Read More »

Contact 2.0

Larp opowia­da his­torię decyzji. Gru­pa osób musi dogadać się w spraw­ie przekaza­nia na Ziemię infor­ma­cji o naw­iązanym kon­tak­cie z pozaziem­ski­mi isto­ta­mi. Czy jed­nak zdoła­ją to zro­bić bom­bar­dowani groźbą wyka­sowa­nia pamię­ci i rozpoczę­cia “cyk­lu obrad” od nowa? Czym jest ta tajem­nicza ‘kon­fer­enc­ja’ i dlaczego dobra­no aku­rat ich? Tem­aty­ka larpa krę­ci się wokół znaczenia infor­ma­cji oraz formy …

Con­tact 2.0 Read More »

Metropolis

METROPOLIS to larp opar­ty na posta­ci­ach, sce­nar­iuszu i lokaliza­c­jach zawartych w tytułowym niemieckim filmie sci­ence-fic­­tion z 1927 r. autorstwa THEI VON HAR­BOu w reży­seriiFRITZA LANGA. Gra jest pier­wszą z serii larpów adap­tacji słyn­nych filmów, książek i powieś­ci graficznych w sty­lu ANNY WESTERLING (A Nice Evening with the Fam­i­ly, 2007;Sense and Sen­si­bil­i­ty, 2010) oraz cham­ber larpów …

Metrop­o­lis Read More »

Wizyta

Wiz­y­ta to metafo­ra i ekspery­ment badaw­czy. Gra ma na celu zrozu­mie­nie mech­a­nizmów i dynami­ki naszych emocji pod­czas nieoczeki­wanego zwro­tu wydarzeń, których skut­ki nagle i niespodziewanie uderza­ją każdego i wszędzie. To jed­na z trzech gier, którą jej autorzy napisali w pier­wszych tygod­ni­ach pan­demii COVID19. O jej pow­sta­niu mówią tak: “Próbowal­iśmy znaleźć dys­tans do tego, co się …

Wiz­y­ta Read More »

Hope

Zaprasza­my na larp online, który dzieje się w kos­mosie. Opowia­da on o rodzinie, która podróżu­je promem. Wszyscy inni są uśpi­eni w krioko­morach, nieste­ty najs­tarszy syn rodziny ma rzad­kie uczu­le­nie na środek usyp­i­a­ją­cy uży­wany pod­czas podróży kos­micznych. W duchu współczu­cia zde­cy­dowano zatem, że pozostali członkowie również niebędą spali, aby dotrzy­mać mu towarzyst­wa. W ten sposób pię­ciu …

Hope Read More »

Przewiń do góry