Strona główna » science fiction

Gwiezdny horyzont

W nie­da­le­kiej przy­szło­ści, gdzie tech­no­lo­gia pozwa­la na podró­że mię­dzy­gwiezd­ne, przyj­dzie Wam wcie­lić się w człon­ków zało­gi stat­ku LWSS “Ser­pent”. Rzu­ce­ni w wir akcji prze­ży­je­cie przy­go­dę, któ­rą Wasi boha­te­ro­wie zapa­mię­ta­ją do koń­ca życia. Larp osa­dzo­ny jest w autor­skim świe­cie, w któ­rym gra­ni­ce państw roz­my­ły się, rodząc nowe podzia­ły. Po jed­nej stro­nie jest Unia Ziem­ska. Zrze­sza pań­stwa, których …

Gwiezd­ny hory­zont Read More »

Black Legacy

Larp osa­dzo­ny jest w uni­wer­sum zna­nym z gry War­ham­mer 40.000. W jej trak­cie gra­cze wcie­la­ją się w role inkwi­zy­to­rów oraz ich poplecz­ni­ków prze­pro­wa­dza­ją­cych pro­ces… Jed­ne­go spo­śród sie­bie. Spo­dzie­waj się więc licz­nych kon­flik­tów, ujaw­nia­nia sekre­tów, zdra­dy, here­zji… A przede wszyst­kim bru­tal­ne­go star­cia wąskie­go gro­na ludzi o naj­wyż­szym auto­ry­te­cie, któ­rzy za wszel­ką cenę chcą posta­wić na swo­im. Black …

Black Lega­cy Read More »

Przestrzeń Pomiędzy Nami

Kim jeste­ście: Man­ga­ta­mi — naj­słyn­niej­szą rodzi­ną Spa­ce­fle­et.Wasza misja: zna­leźć pla­ne­tę, na któ­rej moż­na miesz­kać, ponie­waż pla­­ne­­ta-mat­ka, czy­li Zie­mia nie jest w sta­nie dłu­żej być Waszym domem.  Po 100 latach snu krio­ge­nicz­ne­go budzi­cie się w odle­głej czę­ści wszech­świa­ta. Musi­cie być sil­ni jako rodzi­na, tym bar­dziej jeśli nie chce­cie postra­dać rozu­mu w tej ogrom­nej, pustej prze­strze­ni kosmosu. …

Prze­strzeń Pomię­dzy Nami Read More »

Wiadomość

Boha­te­ra­mi gry jest kil­ka osób dzie­lą­cych tą samą pasję: radio­astro­no­mię. Wśród nich jest utytułowany/a profesor/ka, poszukiwacz/ka UFO czy genialny/a uczeń/uczennica liceum. Nie zna­ją się oso­bi­ście. Łączy ich to, że są jedy­ny­mi oso­ba­mi, któ­re zła­pa­ły Sygnał — wia­do­mość od obcej cywi­li­za­cji. Gra to inten­syw­na seria szyb­kich decy­zji. Czy nale­ży kogoś powia­do­mić? Kogo? Czy sygnał na pewno …

Wia­do­mość Read More »

Pod powierzchnią Kasalli

Larp zabie­rze gra­czy w nie­zwy­kłą podróż w jed­no z naj­bar­dziej zna­nych uni­wer­sów scien­ce fic­tion: Star Trek. Chce­my opo­wie­dzieć histo­rię o spo­tka­niu oby­wa­te­li Fede­ra­cji i miesz­kań­ców pla­ne­ty ery pre­ko­smicz­nej, nie­ma­ją­cych poję­cia o ist­nie­niu innych świa­tów. Będzie to opo­wieść o odkry­wa­niu tajem­nic; o trud­nej, ale koniecz­nej współ­pra­cy; o nie­usta­ją­cym kon­flik­cie mię­dzy zasa­da­mi a uczu­cia­mi. Wspól­nie poszu­ka­my odpowiedzi …

Pod powierzch­nią Kasal­li Read More »

Przewiń do góry