Konwencja: science fiction

 • Ciała Niebieskie

  Ciała Niebieskie

  Larp opo­wia­da o gru­pie astro­no­mów, bada­czy nie­ba, któ­rzy doko­na­li nie­sa­mo­wi­te­go prze­ło­mu, zamy­ka­jąc w ludz­kich cia­łach róż­no­rod­ne zja­wi­ska zwią­za­ne z kosmo­sem. W tej grze możesz wcie­lić się w swo­ją ulu­bio­ną pla­ne­tę, czar­ną dziu­rę czy mete­oryt albo bada­cza, któ­ry będzie je testo­wać, spraw­dzać właściwości.  Larp opo­wia­da o zja­wi­skach prze­peł­nio­nych ogrom­ną siłą, któ­re zosta­ją zmu­szo­ne do kon­fron­ta­cji z…

 • Ciałko

  Ciałko

  Gład­ka, naga skó­ra nie ma histo­rii. Zapi­su­je ją życie. I tak dziec­ko, pro­dukt natu­ry, sta­je się isto­tą spo­łecz­ną, ze swo­ją prze­szło­ścią, bli­zna­mi, zna­ka­mi, śla­da­mi. Tak two­rzy się “Spo­łecz­na skó­ra” jak mówił Teren­ce S. Tur­ner, antro­po­log z Uni­wer­sy­te­tu Cor­nel­la. Ta kon­cep­cja w takim samym stop­niu odno­si się do współ­cze­snych implan­tów, jak i do XIX-wiecz­nych gor­se­tów czy…

 • Wyprawa po Złote Runo

  Wyprawa po Złote Runo

  Jest to larp w kon­wen­cjach SF oraz „heist movie” (np. film o sko­ku na bank), któ­ry w swo­jej dru­giej war­stwie opo­wia­da o andro­idach i ludziach, ich współ­dzia­ła­niu razem, rela­cjach, kształ­to­wa­niu się oso­bo­wo­ści andro­idów pod wpły­wem ludzi — a być może tak­że o wpły­wie andro­idów na ludzi. Ta gra jest dla Cie­bie jeżeli: Ta gra może nie…

 • Xmas Special VIII

  Xmas Special VIII

  Świą­tecz­na gra nie­spo­dzian­ka. Aby tra­dy­cji sta­ło się zadość, nie wol­no pisać ani mówić, o czym jest. Hu hu ha! Zna­ki na nie­bie zde­cy­du­ją o tym co na Zie­mi, albo na odwrót. Podej­mo­wa­nie decy­zji znaj­dzie się na pozio­mie trud­no­ści rów­nym wybie­ra­niu pre­zen­tów w ostat­niej chwi­li. Dawa­nie i otrzy­my­wa­nie. Nadzie­ja, ocze­ki­wa­nie, nie­pew­ność i spo­kój. Wstąż­ka świa­tła roz­wią­zu­je…

 • Ostatnie kroki na Marsie

  Ostatnie kroki na Marsie

  Sce­na­riusz to gra scien­ce-fic­tion osa­dzo­na w nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Opo­wia­da o misji ratun­ko­wej na Mar­sa, któ­ra zakoń­czy­ła się nie­po­wo­dze­niem. Jest rok 2030. Gra­cze wcie­la­ją się w role astro­nau­tów, któ­rzy zma­ga­ją się z poraż­ką, ale jed­no­cze­śnie odkry­wa­ją głę­bie wię­zi, któ­re się pomię­dzy nimi zawiązały.  Chro­no­lo­gia gry jest odwró­co­na. Larp zaczy­na się od powro­tu na Zie­mię z nie­uda­nej…