Strona główna » science fiction

Przestrzeń Pomiędzy Nami

Kim jesteś­cie: Man­gata­mi — najsłyn­niejszą rodz­iną Space­fleet.Wasza mis­ja: znaleźć plan­etę, na której moż­na mieszkać, ponieważ plan­e­­ta-mat­­ka, czyli Ziemia nie jest w stanie dłużej być Waszym domem.  Po 100 lat­ach snu kri­o­genicznego budzi­cie się w odległej częś­ci wszechświa­ta. Musi­cie być sil­ni jako rodz­i­na, tym bardziej jeśli nie chce­cie postradać rozu­mu w tej ogrom­nej, pustej przestrzeni kosmosu. …

Przestrzeń Pomiędzy Nami Read More »

Wiadomość

Bohat­era­mi gry jest kil­ka osób dzielą­cych tą samą pasję: radioas­tronomię. Wśród nich jest utytułowany/a profesor/ka, poszukiwacz/ka UFO czy genialny/a uczeń/uczennica liceum. Nie zna­ją się oso­biś­cie. Łączy ich to, że są jedyny­mi osoba­mi, które zła­pały Syg­nał — wiado­mość od obcej cywiliza­cji. Gra to inten­sy­w­na seria szy­b­kich decyzji. Czy należy kogoś powiadomić? Kogo? Czy syg­nał na pewno …

Wiado­mość Read More »

Twoja Twarz — Odbita w Ekranie

The Glimpse to współczes­ny dra­mat rodzin­ny z ele­men­ta­mi real­iz­mu mag­icznego. Porusza tem­atykę samobójstw, depresji i utraty blis­kich, ale ogól­ny wydźwięk ma szan­sę być pozy­ty­wny, gdzie członkowie rodziny kocha­ją się i poma­ga­ją sobie nawza­jem w staw­ia­n­iu czoła prze­ci­wnoś­ciom.  Gra opowia­da his­torię dwóch sióstr oraz ich najbliższych… I toczy się w dwóch równoległych wszechświat­ach. W jed­nym z …

Two­ja Twarz — Odbi­ta w Ekranie Read More »

Fiolet

“Jesteśmy eduka­cyjną placówką państ­wową, przez­nac­zoną dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. Podopieczni trafi­a­ją tu na mocy postanowień Sądów Społecznych. Obec­nie wychowankowie mają zapewnione odpowied­nie warun­ki soc­­jal­no-bytowe. Zak­wa­terowani są w inter­na­cie, gdzie opiekę sprawu­je wysoko wyk­wal­i­fikowana kadra wychowaw­cza. Wszelkie odd­zi­ały­wa­nia resoc­jal­iza­cyjne przeprowad­zone są na kilku płaszczyz­nach. Mają one, nie tylko zaspokoić potrze­by emocjonalne …

Fio­let Read More »

Przewiń do góry