Decyzja Persefony

Decy­zja Per­se­fo­ny (org. Per­se­pho­ne­’s Cho­ice) to gra w sty­lu retro SF osa­dzo­na we wszech­świe­cie słyn­nych opo­wie­ści o robo­tach Iza­aka Asi­mo­va. Gra­cze wcie­lą się w role dyplo­ma­tów, naukow­ców i robo­tó pod­czas deba­ty na temat przy­szło­ści Per­se­fo­ny i całej ludz­ko­ści. Inspi­ra­cją do powsta­nia gry był larp Per­se­pho­ne­’s Gift Danie­la Kane­’a i MIT Assas­sins Guild.

Dzwon

Dzwon to jest trzy­ma­ją­ca w napię­ciu gra scien­ce fic­tion inspi­ro­wa­na taki­mi dzie­ła­mi kul­tu­ry jak fil­my The Foun­ta­in (Dar­ren Aro­no­fsky), Five-Twe­l­fths Heaven (Melis­sa Scott) czy Vacu­um Flo­wers (Micha­el Swan­wick). Gra­cze wcie­lą się w zało­gę i pasa­że­rów stat­ku kosmicz­ne­go o nazwie Dusza, któ­ry podró­żu­je na pla­ne­tę Casti­lia i napo­ty­ka na pro­ble­my tech­nicz­ne. Zwy­kły lot nie jest inte­re­su­ją­cy; …

Dzwon Read More »

Xmas Special No5

Świą­tecz­na gra nie­spo­dzian­ka. Nie napi­sze­my o czym, bo to sekret. Tak jak nie moż­na prze­ko­py­wać się przez sza­fy w poszu­ki­wa­niu pre­zen­tów, tak o tej grze niko­mu ani sło­wa!

Dwie Strony Świata

Czwór­ka przy­ja­ciół, ambit­nych pseu­do­nau­kow­ców, pod­ję­ła się trud­ne­go zada­nia: stwo­rzyć funk­cjo­nal­ny wehi­kuł podró­ży w cza­sie. Final­ne dzie­ło prze­szło ich naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Potra­fi­ło ono bowiem nie tyl­ko prze­no­sić się w cza­sie, ale tak­że w linii świa­ta, pomię­dzy Alfą a Betą. Nie pozo­sta­ło to bez echa w sto­sun­ku do utrzy­my­wa­ne­go przez wie­le lat porząd­ku natu­ry. Po ini­cja­cji pro­jek­tu …

Dwie Stro­ny Świa­ta Read More »

Homunculus

Larp Homun­ku­lus dzie­je się w świe­cie nie tak odle­głym od nasze­go, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Ludzie nadal jeż­dżą samo­cho­da­mi, ale sztucz­na inte­li­gen­cja i ucze­nie maszy­no­we już daw­no weszły do main­stre­amu. Pro­du­ku­je się reali­stycz­nie wyglą­da­ją­ce, czu­ją­ce ludz­kie cia­ła. Moż­na nawet zain­sta­lo­wać w nich AI, choć ta tech­no­lo­gia jest nadal w dużej mie­rze… Eks­pe­ry­men­tal­na. Jed­na z wio­dą­cych firm …

Homun­cu­lus Read More »

Przewiń do góry