Strona główna » science fiction

Wola Diuny

Akcja gry dzie­je się pół roku po przy­by­ciu Pau­la Atry­dy do fre­meń­skiej siczy. Wła­dzę nad Arra­kis ponow­nie prze­ję­li Har­ko­nen­no­wie. W związ­ku z tym sytu­acja miesz­kań­ców Diu­ny wyraź­nie się pogor­szy­ła. Wyso­ka pozy­cja Har­ko­nen­nów sta­ła się też pro­ble­mem, któ­ry dotknął rów­nież wyso­kie rody. Jako dowód swo­jej lojal­no­ści wobec Har­ko­nen­nów win­ne są oddać naj­młod­sze dziec­ko rodzi­ny w ich ręce. …

Wola Diu­ny Read More »

Metoda Profesora Kamihary

Czy jesteś czło­wie­kiem? Jeśli uwa­żasz, że tak, pro­szę, udo­wod­nij to. Damy ci na to trzy godzi­ny. Larp jest dys­to­pij­nym dra­ma­tem, inspi­ro­wa­nym powie­ścią Kazuo Ishi­gu­ro “Never Let Me Go”. W trak­cie czte­rech aktów gra­cze wcie­lą się w role dzie­ci, mło­dzie­ży a w koń­cu doro­słych osób, któ­re będą zmu­szo­ne w dra­ma­tycz­nych oko­licz­no­ściach udo­wod­nić, że są ludź­mi. Na …

Meto­da Pro­fe­so­ra Kami­ha­ry Read More »

Uciekinier z piekła

Z powo­du nie­spo­dzie­wa­nej śmier­ci jed­ne­go z człon­ków Dyrek­to­ria­tu Ale­xan­dra Rodri­gu­eza, za tydzień odbę­dą się wybo­ry uzu­peł­nia­ją­ce. Gra­cze repre­zen­tu­ją frak­cje, któ­rym może zale­żeć na wyni­ku wybo­rów. Sytu­ację dodat­ko­wo kom­pli­ku­je ucie­ki­nier z pla­ne­ty, któ­ra nie powin­na ist­nieć… Gra będzie odby­wać się w trzech aktach, oddzie­lo­nych od sie­bie o kil­ka dni in-game, pod­czas któ­rych posta­ci będą mia­ły szansę …

Ucie­ki­nier z pie­kła Read More »

Apollo 13.3

Kame­ral­na gra opar­ta o praw­dzi­we wyda­rze­nia. Larp kata­stro­ficz­ny, opo­wia­da o feler­nym ame­ry­kań­skim locie na Księ­życ w ramach pro­gra­mu Apol­lo. Każ­da decy­zja pod­ję­ta tak na Zie­mi jak i w kosmo­sie będzie nie­od­wra­cal­na. Trze­ba pod­jąć ją z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią. Na pew­no zada­nia nie uła­twi tego poja­wie­nie się w Cen­trum Kon­tro­li Lotów agen­tów CIA. Zapra­szam Was na pokład statku …

Apol­lo 13.3 Read More »

Blood Trek

Jest rok 2436. Ludzie wyru­szy­li w kosmos, dale­ko poza nasz układ sło­necz­ny. Tak­że wam­pi­ry posta­no­wi­ły eks­plo­ro­wać Wszech­świat, by urze­czy­wist­nić swo­je odwiecz­ne marze­nie: odna­leźć słoń­ce, któ­re ich nie zabi­je. Ze sta­t­ku-mat­ki Wiecz­na Wędrów­ka wyru­szył na reko­ne­sans nowo odkry­tej pla­ne­ty nale­żą­cej do gwiaz­dy Tau X778A sta­tek zwia­dow­czy Cen­tu­rion V. Na pokła­dzie znaj­do­wa­ła się stan­dar­do­wa zało­ga: 10 wampirów …

Blo­od Trek Read More »

Przewiń do góry