Konwencja: science fiction

 • Antares

  Antares

  Anta­res to anar­chi­stycz­ny feel-good larp scien­ce-fic­tion o budo­wa­niu nowe­go świa­ta. Jest inspi­ro­wa­ny książ­ką U. Le Guin Wydzie­dzi­cze­ni, o para­gra­fo­wej struk­tu­rze zna­nej z lar­pu D8. Isha­ra, to pla­ne­ta do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją­ca Zie­mię na prze­ło­mie XX i XXI wie­ku. Zamiesz­ka­na jest przez ludzi. Poziom tech­no­lo­gicz­ny zbli­żo­ny jest do tego, co zna­my z naszej rzeczywistości. Na Isha­rze, wszyst­ko…

 • Drabina i Korona

  Drabina i Korona

  Bliż­nia­czo podob­na do Zie­mi pla­ne­ta Wburg prze­ży­wa kry­zys kli­ma­tycz­ny wywo­ła­ny prze­lud­nie­niem. Wyso­ki roz­wój tech­ni­ki nie poszedł w parze z roz­wo­jem spo­łecz­nym. Co praw­da na pla­ne­cie Wubrg uda­ło się zakoń­czyć epo­kę wojen, ale ludz­kość wciąż pochła­nia eko­sys­tem swo­jej pla­ne­ty w zastra­sza­ją­cym tem­pie. Ludzi na Wubrg jest po pro­stu zbyt wie­lu. Lide­rzy pię­ciu naj­waż­niej­szych państw orga­ni­zu­ją cykl…

 • Wola Diuny

  Wola Diuny

  Akcja gry dzie­je się pół roku po przy­by­ciu Pau­la Atry­dy do fre­meń­skiej siczy. Wła­dzę nad Arra­kis ponow­nie prze­ję­li Har­ko­nen­no­wie. W związ­ku z tym sytu­acja miesz­kań­ców Diu­ny wyraź­nie się pogor­szy­ła. Wyso­ka pozy­cja Har­ko­nen­nów sta­ła się też pro­ble­mem, któ­ry dotknął rów­nież wyso­kie rody. Jako dowód swo­jej lojal­no­ści wobec Har­ko­nen­nów win­ne są oddać naj­młod­sze dziec­ko rodzi­ny w ich ręce. …

 • Metoda Profesora Kamihary

  Metoda Profesora Kamihary

  Czy jesteś czło­wie­kiem? Jeśli uwa­żasz, że tak, pro­szę, udo­wod­nij to. Damy ci na to trzy godziny. Larp jest dys­to­pij­nym dra­ma­tem, inspi­ro­wa­nym powie­ścią Kazuo Ishi­gu­ro “Never Let Me Go”. W trak­cie czte­rech aktów gra­cze wcie­lą się w role dzie­ci, mło­dzie­ży a w koń­cu doro­słych osób, któ­re będą zmu­szo­ne w dra­ma­tycz­nych oko­licz­no­ściach udo­wod­nić, że są ludź­mi. Na…

 • Uciekinier z piekła

  Uciekinier z piekła

  Z powo­du nie­spo­dzie­wa­nej śmier­ci jed­ne­go z człon­ków Dyrek­to­ria­tu Ale­xan­dra Rodri­gu­eza, za tydzień odbę­dą się wybo­ry uzu­peł­nia­ją­ce. Gra­cze repre­zen­tu­ją frak­cje, któ­rym może zale­żeć na wyni­ku wybo­rów. Sytu­ację dodat­ko­wo kom­pli­ku­je ucie­ki­nier z pla­ne­ty, któ­ra nie powin­na istnieć… Gra będzie odby­wać się w trzech aktach, oddzie­lo­nych od sie­bie o kil­ka dni in-game, pod­czas któ­rych posta­ci będą mia­ły szan­sę…