Monster Match - Impreza wieczoru! - BlackBox 3City

Monster Match — Impreza wieczoru!

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 6 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 1 — 90

Larp popro­wa­dzo­no na:

MONSTER MATCH — IMPREZA WIECZORU!
W świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przez ludzi (dokład­niej gatu­nek Homo Sapiens — rozum­ny? niby gdzie?) czę­sto cięż­ko jest zna­leźć ide­al­ne­go part­ne­ra tanecz­ne­go. Jako por­tal tanecz­ny dla ras magicz­nych “Mon­ster Match”, wycho­dzi­my Wam naprze­ciw! Inno­wa­cyj­na for­mu­ła pozwa­la swi­po­wać posta­cie o naj­róż­niej­szym wyglą­dzie i pre­fe­ren­cjach. Marzy Ci się dia­beł o wyglą­dzie chci­we­go (oj, prze­pra­szam) elo­kwent­ne­go flip­pe­ra, a może pra­gniesz zawie­sić oko na zwin­nym kopyt­ku zwie­rzo­łacz­ki? To wszyst­ko u nas i jesz­cze więcej!

LUDZIOM WSTĘP WZBRONIONY!

Ofe­ru­je­my rów­nież coty­go­dnio­we spo­tka­nia dla sin­gli tanecz­nych i nie tyl­ko. Chcesz poga­dać o swo­ich upodo­ba­niach z inny­mi? Poplot­ko­wać o popu­lar­nych pro­fi­lach? Przy­sze­dłeś poznać sal­sę swo­je­go życia lub zwy­czaj­nie masz ocho­tę na kan­ka­na, a może pre­fe­ru­jesz muzę w ryt­mie disco?

IDEALNIE TRAFIŁEŚ/AŚ!

Naj­bliż­sze spo­tka­nie orga­ni­zu­je­my gdzieś na koń­cu świa­ta, dla­te­go też ofe­ru­je­my je w oka­zyj­nej cenie — ZA DARMO! ZA ILE? ZA DARMO!

Opis

Wyda­rze­nie tane­cz­no-muzy­cz­no-lar­po­­wo-per­­fo­r­ma­­ty­w­ne! Mon­ster Match sta­no­wi wyobra­że­nie na temat por­ta­lu tanecz­ne­go dla ras magicz­nych. Jest to impre­za w kli­ma­tach lar­po­wych dla każ­de­go uczest­ni­ka. Nie wyma­ga od uczest­ni­ków zna­jo­mo­ści żad­ne­go rodza­ju tań­ca, a jedy­nie dobrej zaba­wy i odro­bi­ny humo­ru. Wspól­nie potań­czy­my, weź­mie­my udział w quizach oraz róż­nych zaba­wach. Będzie to naj­więk­sza impre­za tanecz­na tego eonu!

Szy­kuj kostium. Zostań zwie­rzo­ła­kiem! Nie prze­gap! PRZYBYWAJ!

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Prze­bierz się w strój dowol­nej posta­ci magicz­nej. Możesz wybrać, co tyl­ko zaszu­mi Ci w gło­wie — wiel­ka ośmior­ni­ca, mówią­ca kro­wa, kle­ją­cy sli­me, ogni­sta sala­man­dra, bro­da­ty kra­snal, wróż­ka bez­zę­busz­ka, ocie­ka­ją­cy krwią wam­pir, dostoj­ny elf. Mówiąc “co tyl­ko zaszu­mi Ci w gło­wie” mamy na myśli dosłow­nie to. Kostium jest wyma­ga­ny. Ceni­my sobie róż­no­rod­ność, dla­te­go zachę­ca­my do wybo­ru róż­ne­go rodza­ju ras magicz­nych. Lista moż­li­wych do wybo­ru stwo­rzeń dostęp­na jest POD TYM LINKIEM.

Z każ­dej rasy mile widzia­ni są mak­sy­mal­nie trzej przed­sta­wi­cie­le. Jeże­li masz pomysł na wła­sną postać, dopisz ją do listy. Strój może być casu­alo­wy lub wie­czo­ro­wy — zgod­nie z Two­imi preferencjami.

Wymagania

Do zro­bie­nia przed imprezą:
— wybór rasę z tabe­li stwo­rzeń lub stwórz własną,
— wpisz swo­ją ksywę/inicjały/hasło do pod­lin­ko­wa­nej powy­żej tabe­li pod inte­re­su­ją­cą Cię rasą,
— stwórz swo­ją kreację,
— przy­bądź na disco!

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.