Forma: doświadczenie immersyjne

  • A Box of American Gods

    A Box of American Gods

    Wyda­rze­nie tanecz­no-muzycz­no-lar­po­wo-per­for­ma­tyw­ne otwar­te dla każ­de­go, kto jest bogiem. Prze­nie­sie­my się wspól­nie na ame­ry­kań­skie odlu­dzie. Gdy­by ktoś spoj­rzał z zewnątrz, uznał­by, że impre­za wyglą­da jak zwy­kła potań­ców­ka w pod­rzęd­nej, wiej­skiej remi­zie. Na pew­no nie jak miej­sce, gdzie spo­tka­li się.… Oni.  Ci pier­wot­ni, pierw­si praw­dzi­wie ame­ry­kań­scy. Ona­tah, Kudo, Bia­ła Kobie­ta Bizon. Ci, któ­rych przy­by­li w waliz­kach, toboł­kach i…