Fallout Vault BB3C - BlackBox 3City

Fallout Vault BB3C

Autor/zy:

Kon­wen­cja: posta­po

Czas trwa­nia: 6 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 1 — 90

Larp popro­wa­dzo­no na:

“You Come From A World Of Rules, Of Laws. This Pla­ce Is Dif­fe­rent To All Of That.” — Wilzig
Fal­lo­ut season 1, epi­so­de 2

Opis

Wyda­rze­nie tane­cz­no-muzy­cz­no-lar­po­­wo-per­­fo­r­ma­­ty­w­ne otwar­te dla każ­de­go, kto prze­żył apo­ka­lip­sę w jed­nej z krypt… Lub w inny, cwa­ny spo­sób. Prze­nie­sie­my się wspól­nie na ame­ry­kań­skie odlu­dzie, na powierzch­nię, do jed­nej z enklaw gdzie pro­mie­nio­wa­nie jest niskie i wszyst­ko da się kupić z kap­sle. Gdy­by ktoś spoj­rzał z zewnątrz, uznał­by, że impre­za wyglą­da jak zwy­kła potań­ców­ka w pod­rzęd­nej, wiej­skiej remi­zie. Pra­wie jak przed tym dniem, w któ­rym nie­bo zapło­nę­ło od ato­mo­wych bomb.

Nie inte­re­su­je nas, kim jesteś, ani skąd pocho­dzisz. Dopie­ro wyszłaś z kryp­ty? Jesteś dwu­stu­let­nim ghu­lem? Gierm­kiem z Brac­twa Sta­li, któ­ry zabił swo­je­go ryce­rza i drę­czą go wyrzu­ty sumie­nia? Wró­żysz z kart? Jesteś sza­lo­ną naukow­czy­nią z kor­po, któ­ra szu­ka nowych obiek­tów do kolej­ne­go eksperymentu?

Tu. Dziś. Jest. Miej­sce. Dla CIEBIE.

ZAPROSZENIE

Przy­by­szu, przy­bysz­ko! Oca­leń­cze z apo­ka­lip­sy, budow­ni­czy nowe­go świa­ta, mistycz­ko, ban­dy­to i wy, wszy­scy marzy­cie­le! Zawi­taj­cie na dorocz­ny jar­mark w osa­dzie obok wej­ścia do tajem­ni­cze­go Vault BB3C! Może to wła­śnie dziś jest ten dzień, kie­dy otwo­rzy się jego właz? 

Wypij łyk Nuka-Coli, niech ODŚWIEŻY CI PAMIĘĆ.

A teraz mów, jak myślisz? Kto będzie cze­kał za drzwiami? 

Bip… Bip… Bip bip bip.

Wymagania

Fabu­lar­nie nasza impre­za odby­wa się na powierzch­ni, na ame­ry­kań­skim odlu­dziu, w jed­nej z kupiec­kich enklaw. Pro­si­my o przy­by­cie w stro­ju, któ­ry nawią­zu­je do jed­nej z głów­nych frak­cji fal­lo­uto­we­go uni­wer­sum. Sty­lo­ovka “ogól­nie post apo” też jest w porząd­ku, ale na pew­no więk­szy szał zro­bisz gdy przy­bę­dziesz w nie­bie­skim kom­bi­ne­zo­nie jed­nej z krypt, cho­ciaż czę­ścio­wym umun­du­ro­wa­niu Brac­twa Sta­li lub jako… Ghul.

Ważne

Zna­jo­mość seria­lu lub gier z serii “Fal­lo­ut” nie jest wyma­ga­na. Prze­czy­ta­nie jej opi­su na Wiki­pe­dii na pew­no wzbo­ga­ci zaba­wę i doświadczenie 🙂
Jeśli cho­dzi o kasę… Tego wie­czo­ra kap­sel to kapsel 😉

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.