Konwencja: postapo

 • Dalekie Światła

  Dalekie Światła

  Wyobra­ża­li­ście sobie kie­dyś, co by powsta­ło z połą­cze­nia Wład­cy Pier­ście­ni oraz Mad Maxa? W świe­cie gry Dale­kie Świa­tła (org. Lofty Beacons) cywi­li­za­cja upa­dła w ogniu ato­mo­wej zagła­dy. Oca­la­li, roz­pro­sze­ni ludzie zaczę­li two­rzyć nowe spo­łe­czeń­stwa. Ple­mio­na zarzą­dza­ne są w bar­dziej pry­mi­tyw­ny, ple­mien­ny lub też feu­dal­ny spo­sób. Kra­ina, w któ­rej roz­gry­wa się akcja gry, jest kon­se­kwent­nie pod­bi­ja­na…

 • Kwas

  Kwas

  Rok 2050. Tem­pe­ra­tu­ra na świe­cie pod­wyż­szy­ła się już na tyle, że struk­tu­ry spo­łe­czeń­stwa zaczę­ły się zała­my­wać. Na połu­dniu wie­le insty­tu­cji pań­stwo­wych zosta­ło już zamknię­tych, a w cią­gu dnia na uli­cach rzad­ko moż­na spo­tkać żywą duszę. Ludzie zaczę­li wal­czyć ze sobą o zaso­by, dostęp do wody oraz miej­sca do życia. Pro­ces ten trwał kil­ka lat, cha­os…

 • Burial by Ash

  Burial by Ash

  Jest wie­czór. Dziś prąd prze­stał pły­nąć w gniazd­kach i nikt nie spo­dzie­wa się, że wró­ci. Macie świe­ce i przy­ja­ciół, a nie jeste­ście pew­ni, czy jutro w ogó­le wsta­nie nowy dzień. Może to wy nie wstaniecie? Nie­któ­rzy z was są już ducha­mi; resz­ta rów­nie dobrze może nimi się być. To takie trudne dostrzec róż­ni­cę… Duchy nie mogą…

 • Kolory upadku

  Kolory upadku

  Larp autor­stwa Mate­usza Makow­skie­go miał swo­ją pre­mie­rę na Lar­pe­ria­dzie (spo­tka­nie z lar­pa­mi orga­ni­zo­wa­ne przez stu­den­tów kie­run­ku GAMEDEC — bada­nie i pro­jek­to­wa­nie gier na byd­go­skim UKW, któ­re­go Mate­usz jest absol­wen­tem), a kolej­ną odsło­nę na war­szaw­skiej Zjavie8. Gra w nie­zwy­kle ory­gi­nal­ny spo­sób wyko­rzy­stu­je lubia­ną i popu­lar­ną sty­li­sty­kę posta­po. Zamiast na aspek­tach zwią­za­nych z codzien­nym prze­ży­ciem, kon­cen­tru­je się…