Strona główna » postapo

Kwas

Rok 2050. Tem­pe­ra­tu­ra na świe­cie pod­wyż­szy­ła się już na tyle, że struk­tu­ry spo­łe­czeń­stwa zaczę­ły się zała­my­wać. Na połu­dniu wie­le insty­tu­cji pań­stwo­wych zosta­ło już zamknię­tych, a w cią­gu dnia na uli­cach rzad­ko moż­na spo­tkać żywą duszę. Ludzie zaczę­li wal­czyć ze sobą o zaso­by, dostęp do wody oraz miej­sca do życia. Pro­ces ten trwał kil­ka lat, chaos …

Kwas Read More »

Burial by Ash

Jest wie­czór. Dziś prąd prze­stał pły­nąć w gniazd­kach i nikt nie spo­dzie­wa się, że wró­ci. Macie świe­ce i przy­ja­ciół, a nie jeste­ście pew­ni, czy jutro w ogó­le wsta­nie nowy dzień. Może to wy nie wsta­nie­cie? Nie­któ­rzy z was są już ducha­mi; resz­ta rów­nie dobrze może nimi się być. To takie trud­ne dostrzec róż­ni­cę… Duchy nie mogą …

Burial by Ash Read More »

Kolory upadku

Larp autor­stwa Mate­usza Makow­skie­go miał swo­ją pre­mie­rę na Lar­pe­ria­dzie (spo­tka­nie z lar­pa­mi orga­ni­zo­wa­ne przez stu­den­tów kie­run­ku GAMEDEC — bada­nie i pro­jek­to­wa­nie gier na byd­go­skim UKW, któ­re­go Mate­usz jest absol­wen­tem), a kolej­ną odsło­nę na war­szaw­skiej Zjavie8. Gra w nie­zwy­kle ory­gi­nal­ny spo­sób wyko­rzy­stu­je lubia­ną i popu­lar­ną sty­li­sty­kę posta­po. Zamiast na aspek­tach zwią­za­nych z codzien­nym prze­ży­ciem, kon­cen­tru­je się …

Kolo­ry upad­ku Read More »

Przewiń do góry