Strona główna » postapo

Burial by Ash

Jest wieczór. Dziś prąd przes­tał płynąć w gni­azd­kach i nikt nie spodziewa się, że wró­ci. Macie świece i przy­jaciół, a nie jesteś­cie pewni, czy jutro w ogóle wstanie nowy dzień. Może to wy nie wstaniecie? Niek­tórzy z was są już ducha­mi; resz­ta równie dobrze może nimi się być. To takie trudne dostrzec różnicę… Duchy nie …

Bur­ial by Ash Read More »

Kolory upadku

Larp autorstwa Mateusza Makowskiego miał swo­ją pre­mierę na Larpe­ri­adzie (spotkanie z larpa­mi orga­ni­zowane przez stu­den­tów kierunku GAMEDEC — badanie i pro­jek­towanie gier na byd­goskim UKW, którego Mateusz jest absol­wen­tem), a kole­jną odsłonę na warsza­wskiej Zjavie8. Gra w niezwyk­le ory­gi­nal­ny sposób wyko­rzys­tu­je lubianą i pop­u­larną styl­istykę postapo. Zami­ast na aspek­tach związanych z codzi­en­nym przeży­ciem, kon­cen­tru­je się …

Kolory upad­ku Read More »

Przewiń do góry