Dalekie Światła - BlackBox 3City

Dalekie Światła

Autor/zy:

Kon­wen­cja: fan­ta­sy, posta­po

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

We took the high­way till the road went black
We mar­ked ‘Truth Or Con­se­qu­en­ces’ on our map
A voice dri­fted up from the radio
We saw the voice from long ago

[Cho­rus]
Who­’ll be the last to die for a mistake
The last to die for a mistake
Who­se blo­od will spill, who­se heart will break
Who­’ll be the last to die for a mistake

“Tha Last to Die”, Bru­ce Springsteen

Opis

Wyobra­ża­li­ście sobie kie­dyś, co by powsta­ło z połą­cze­nia Wład­cy Pier­ście­ni oraz Mad Maxa?

W świe­cie gry Dale­kie Świa­tła (org. Lofty Beacons) cywi­li­za­cja upa­dła w ogniu ato­mo­wej zagła­dy. Oca­la­li, roz­pro­sze­ni ludzie zaczę­li two­rzyć nowe spo­łe­czeń­stwa. Ple­mio­na zarzą­dza­ne są w bar­dziej pry­mi­tyw­ny, ple­mien­ny lub też feu­dal­ny spo­sób. Kra­ina, w któ­rej roz­gry­wa się akcja gry, jest kon­se­kwent­nie pod­bi­ja­na i ter­ro­ry­zo­wa­na przez okrut­ne­go wataż­kę, któ­ry twar­dą ręką pod­po­rząd­ko­wał sobie wie­le roz­pro­szo­nych ple­mion. Jego armia prze­mie­rza zie­mię, sie­jąc śmierć oraz znie­wa­la­jąc kolej­ne spo­łecz­no­ści. Żeby mieć szan­sę na obro­nę przed tymi nisz­czy­ciel­ski­mi siła­mi, kil­ka wciąż nie­za­leż­nych osad wybu­do­wa­ło sieć ognisk sygna­ło­wych (z ang. beacons), któ­rych zada­niem jest ostrze­ga­nie pobli­skich wio­sek o nad­cią­ga­ją­cym nie­bez­pie­czeń­stwie. Pod­czas gry zosta­nie­cie jed­ną z załóg, któ­rej zada­niem jest straż na poste­run­ku oraz nada­nie sygna­łu, gdy wróg poja­wi się na horyzoncie. 

Larp może roze­grać jed­na lub wię­cej dru­żyn gra­czy. Uni­kal­na, kar­cia­na mecha­ni­ka daje sce­na­riu­szo­wi ogrom­ną regyrwalność.

Wymagania

Świat gry jest upa­dły i pełen prze­mo­cy oraz bru­du. Stro­je w sty­lu posta­po­ka­lip­tycz­nym lub znisz­czo­ne stro­je fantasy.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.