Strona główna » BlackBoxy » BlackBox Summer Week 2023

BlackBox Summer Week


Siedem dni w lesie nad jeziorem z kilkunastoma larpami
Gliśno Wielkie, k. Bytowa
20–27 sierpnia 2023 roku 

O Festiwalu


Skąd pomysł?

Kie­dy w 2014 roku powo­ła­li­śmy Black­Box 3City do życia, miał wypeł­nić puste, zimo­we mie­sią­ce lar­pa­mi. Przez 4 lata, od kwiet­nia do paź­dzier­ni­ka nie orga­ni­zo­wa­li­śmy żad­nych spo­tkań. Wyda­wa­ło nam się, że ofer­ta let­nich kon­wen­tów i festi­wa­li lar­po­wych jest na tyle boga­ta, iż uczest­ni­cy naszych spo­tkań na pew­no znaj­dą w niej coś dla siebie.

Tym­cza­sem, wraz z upły­wem lat nasz pro­jekt się zmie­nił. Na począt­ku był po pro­stu miej­scem, gdzie trój­miej­scy mistrzo­wie gry regu­lar­nie pro­wa­dzi­li lar­py. Z cza­sem odna­leź­li­śmy wła­sny styl pra­cy, pro­mo­cji lar­po­wa­nia wśród osób spo­za fan­do­mu oraz pro­duk­cji i orga­ni­za­cji lar­po­wych wydarzeń. 

Pod koniec pią­te­go sezo­nu naszej dzia­łal­no­ści zde­cy­do­wa­li­śmy, że  war­to zapre­zen­to­wać “BB3C sty­le” szer­szej publicz­no­ści. Zachę­cić lar­pow­ców z innych miast do dzia­ła­nia według podob­nej meto­dy. Poka­zać Wam nasze narzę­dzia i warsz­tat pracy.

W tym roku po raz pią­ty posta­no­wi­li­śmy nie robić sobie waka­cji od lar­pów. Korzy­sta­jąc z naszych doświad­czeń w orga­ni­za­cji wie­lo­dnio­wych wyda­rzeń (Festi­wa­le Hard­kon w latach 2007 — 2014 i Dre­am­ha­ven w roku 2016) zapra­sza­my Was na wspól­ne lar­po­wa­nie latem.

7 dni. Las, jezio­ro, przy­ja­zna infra­struk­tu­ra. Kil­ka­na­ście gier. Oka­zja by pograć w gry “zna­ne i lubia­ne” oraz cał­kiem nowe… A tak­że dosko­na­ły pre­tekst by się odwa­żyć i w swo­bod­nej atmos­fe­rze spraw­dzić w nowej roli: jako prowadzący/a, autor/ka, producent/ka gry.

Opo­wie­ści i emo­cje.
Poczuj i prze­żyj.
Bądź kim chcesz.

Sprawdź się w roli:

gra­cza,
twór­cy,
pro­wa­dzą­ce­go
lub pro­du­cen­ta larpów.

Odwiedź

Let­ni Festi­wal Lar­po­wa­nia!

Do Black­Box Sum­mer Week pozostało

00DNI
00GODZIN
00MINUT
00SEKUND

Program


W co będzie­my grać?

Pod­czas naszej zimo­wej dzia­łal­no­ści (z nie­licz­ny­mi wyjąt­ka­mi) ogra­ni­cza­my się do pro­wa­dze­nia cham­ber lar­pów, jeepów i fre­efor­mów. Festi­wal “w tere­nie” otwie­ra przed nami zupeł­nie nowe moż­li­wo­ści. Po pierw­sze — może­my poka­zać Wam tere­nów­ki. Po dru­gie —  gry, któ­re potrwa­ją dłu­żej niż jeden dzień. W har­mo­no­gra­mie nasze­go wyda­rze­nie znaj­dzie­cie więc punk­ty pro­gra­mu, któ­re moż­na podzie­lić na trzy kategorie.

Larpy


Cham­be­ry, jeep­for­my, fre­efor­my i lar­po­we eks­pe­ry­men­ty. Pre­mie­ry i debiu­ty, gry zna­ne i nagra­dza­ne. Sce­na­riu­sze pol­skie i zagra­nicz­ne. Kil­ka lar­pów w cyklu #BestOfBlackBox3City.

Terenówki


Gry, w któ­rych zwy­cię­stwo oku­pio­ne jest wysił­kiem fizycz­nym. Fabu­la­ry­zo­wa­ne gry har­cer­skie, lar­po­we “mody” plan­szó­wek, kla­sy­ki gatun­ku: Alien, Stra­te­gia, CTF.

Headlinery


Jed­na lub dwie dłuż­sze gry zapro­jek­to­wa­ne by zin­te­gro­wać uczest­ni­ków festiwalu. 

W programie między innymi

Antares

Wstęp wolny.

Hotel California

Wstęp wolny.

Beastfucker

Wstęp wolny.

Dalekie Światła

Wstęp wolny.

Nieruchomości

Wstęp wolny.

Uciekinier z piekła

Wstęp wolny.

Drabina i Korona

Wstęp wolny.

Dzwon

Wstęp wolny.

Co począć z Tam Linem?

Wstęp wolny.

Poker Face

Wstęp wolny.

Headline

Wstęp wolny.

A Serpent of Ash

Wstęp wolny.

Piąteczka czy Dupeczka

Wstęp wolny.

Nightfloors

Wstęp wolny.

Lar­po­wa­nie to 

wcie­la­nie się w nowe role
two­rze­nie opo­wie­ści
pisa­nie sce­na­riu­szy
pro­wa­dze­nie gier
pro­duk­cja i logistyka

Co jeszcze będziemy robić


Kie­dyś lar­pow­cy mie­li dwie role do wybo­ru: gra­cza lub Mistrza Gry.

Zada­niem gra­czy było przyjść na larp. Było miło, jeśli mie­li stro­je pasu­ją­ce do realiów pre­zen­to­wa­nej w sce­na­riu­szu opowieści.

Mistrz Gry odpo­wia­dał za całą resz­tę. Pisał sce­na­riusz, szu­kał miej­sca, szy­ko­wał sce­no­gra­fię, rekwi­zy­ty, pro­wa­dził grę i robił zdję­cia. Mało komu wyko­ny­wa­nie wszyst­kich tych aktyw­no­ści na raz wycho­dzi­ło dobrze.

Kie­dy w 2014 roku powo­ła­li­śmy do życia Black­Box 3City posta­no­wi­li­śmy zerwać z tą tra­dy­cją. Zde­cy­do­wa­li­śmy, że będzie­my pra­co­wać ina­czej. Zale­ża­ło nam na tym, by każ­de z nas mogło roz­wi­jać te umie­jęt­no­ści, któ­re ceni sobie naj­bar­dziej. Jed­no­cze­śnie taki styl pra­cy pozwa­lał od cza­su do cza­su zmie­rzyć się z czymś innym.

Pisanie


Masz pomysł na grę, albo nawet goto­wy sce­na­riusz? Świet­nie! Zgłoś go do pro­gra­mu nasze­go festi­wa­lu. Pomo­że­my ci ją przy­go­to­wać i popro­wa­dzić. Jeśli chcesz — zer­k­nie­my wcze­śniej na Twój sce­na­riusz i podzie­li­my się feedbakiem.

Prowadzenie


Dołącz do gro­na pro­wa­dzą­cych lar­py! Nie bój się, jeśli jesz­cze nigdy tego nie robiłeś/aś lub nie masz swo­je­go wła­sne­go sce­na­riu­sza! Wpro­wa­dzi­my cię w temat i pomo­że­my wybrać goto­wy larp, w któ­rym zade­biu­tu­jesz w roli Mistrza Gry. 

Produkcja


Intry­gu­je cię pro­ces przy­go­to­wy­wa­nia gry? Festi­wal to dosko­na­ła oka­zja żeby zaj­rzeć za kuli­sy i  “wkrę­cić się” w pro­ces pro­duk­cji lar­pów. Poznaj sekre­ty lar­po­wych logi­sty­ków i sce­no­gra­fów. Buduj nastrój, twórz ilu­zje, świa­tłem i dźwię­kiem wycza­ruj całe światy.

Włącz się w przy­go­to­wa­nia Festiwalu 

Chcesz współ­two­rzyć Black­Box Sum­mer Week?
Zgłoś swo­ją grę, zgłoś się jako pro­wa­dzą­cy lub pomóż nam z pro­duk­cją i logistyką.

Gdzie, kiedy i za ile


czy­li co mam wbić do GPSa i na ile zro­bić przelew 

Gdzie


Przy­sta­nek Ala­ska,
Gli­śno Wiel­kie 3,
77–130 Lip­ni­ca.

Kiedy


Dru­ga edy­cja Festi­wa­lu Black­Box Sum­mer Week  odbę­dzie się 

20–27 sierp­nia 2023 roku.

Ważne daty


3 kwiet­nia — roz­po­czę­cie zapi­sów na festiwal

31 maja — koniec przyj­mo­wa­nia punk­tów programu

15 czerw­ca — publi­ka­cja peł­nej wer­sji programu

Za ile

Czas Noc­leg Bilet nor­mal­ny Bilet ulgo­wy
Całość wyda­rze­nia w dom­ku traperskim 575 zł 460 zł
Całość wyda­rze­nia na polu namiotowym 350 zł 275 zł
Poje­dyn­cze dni na polu namiotowym  104,50 zł / dzień 82,50 zł / dzień

Do bile­tów ulgo­wych upraw­nie­ni są:

  • ucznio­wie i stu­den­ci, któ­rzy nie ukoń­czy­li 26 roku życia;
  • eme­ry­ci i renciści;

Oso­by nie­peł­no­let­nie mogą wziąć udział tyl­ko pod opie­ką oso­by peł­no­let­niej. Szcze­gó­ły w Regu­la­mi­nie.

Każ­da z opcji akre­dy­ta­cji obej­mu­je udział we wszyst­kich punk­tach pro­gra­mu, oraz dostęp do Ala­skań­skiej infrastuktury. 

Dla Waszej wygo­dy ilość uczest­ni­ków impre­zy jest ogra­ni­czo­na do 80 miejsc. Decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Decy­zja podjęta? 

Już wiesz, że chcesz do nas dołączyć

Reje­stra­cja uczest­ni­ków roz­pocz­nie się 3 kwietnia

O Alasce


co daje­my i jak do nas dotrzeć 

Logistyka


W ramach akre­dy­ta­cji, do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków jest:

  • wspól­na kuch­nia z kuchen­ką gazo­wą, lodów­ką, szaf­ka­mi i pod­sta­wo­wym zesta­wem naczyń;
  • umy­wal­nie z zim­ną wodą;
  • cie­płe prysznice;
  • par­king;
  • szcząt­ko­wy dostęp do internetu.

Na miej­scu znaj­du­je się rów­nież skle­pik z pod­sta­wo­wy­mi arty­ku­ła­mi spo­żyw­czy­mi. Moż­na w nim zamó­wić chleb na następ­ny dzień.

Jak dotrzeć?


Naj­ła­twiej i pew­nie naj­wy­god­niej moż­na doje­chać wła­snym samochodem.

Jeśli nie dys­po­nu­je­cie swo­imi czte­re­ma kół­ka­mi może­cie zabrać się z inny­mi. Ist­nie­je kil­ka grup na face­bo­oku (Jadę na kon­wentGdańsk-Bytów i Gdy­­nia-Bytów), gdzie moż­na zna­leźć oso­by podró­żu­ją­ce samo­cho­dem z wol­nym miej­scem siedzącym.

Tym, któ­rym pozo­sta­ją publicz­ne środ­ki loko­mo­cji (PKP i PKS), przy­da­dzą się stro­ny Roz­kład PKPe‑podróżnik.pl. W pobli­żu „Przy­stan­ku Ala­ska” znaj­du­ją się loka­cje Gli­śno, Lip­ni­ca, Tucho­mie, Miast­ko i Bytów. Z Byto­wa do Tucho­mia i Lip­ni­cy jeż­dżą auto­bu­sy. Z nich na „Ala­skę” moż­na się prze­spa­ce­ro­wać (to tyl­ko 3–9 km), lub sko­rzy­stać z tele­fo­nu do przy­ja­cie­la ŁOŚTAXI, któ­ry orga­ni­zu­je trans­port za sto­sun­ko­wo nie­wiel­ką opłatą.

Nie byłeś jesz­cze na Alasce? 

Wybierz się na wir­tu­al­ną wyciecz­kę po ośrodku. 

Organizatorzy


Pro­duk­cja

Jakub Brzeź­nic­ki

Lar­po­wiec nało­go­wiec. Lubi eks­pe­ry­men­to­wać w lar­pach łącząc nie do koń­ca kom­pa­ty­bil­ne czę­ści w zgrab­ną całość. Wol­ny elek­tron, a tak­że comic relief całe­go skła­du orgowskiego.

Koor­dy­na­tor Festiwalu

Piotr Budzisz

Kaszub z Puc­ka, poto­mek łow­ców fok, fizyk na co dzień zaj­mu­ją­cy się pro­duk­cją gier miej­skich, lar­pów i wyda­rzeń immer­syj­nych w Sirius Game Stu­dio. Ści­sły umysł pozwo­lił mu przez kil­ka lat mie­rzyć się z upio­rem w posta­ci logi­sty­ki Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon i koor­dy­na­cją Festi­wa­lu Dre­am­ha­ven 2016. Współ­za­ło­ży­ciel sce­ny Black­Box 3City.

Krystian Kujawski

Pro­duk­cja

Kry­stian Kujawski

Wycho­waw­ca har­cer­ski, dobrze czu­ją­cy się w pro­jek­to­wa­niu i pro­wa­dze­niu gier tere­no­wych i miej­skich. Jest fanem kli­ma­tów posta­po­ka­lip­tycz­nych: na OT nie ma ludzi któ­rzy by nie sły­sze­li o “Zom­bim”!

Paulina Michałowska

Pro­gram

Pau­li­na Michałowska

Geek, game­dec, foodie. Zawo­do­wo zwią­za­na z bran­żą gier plan­szo­wych, absol­went­ka spe­cjal­no­ści “Game­dec: bada­nie i pro­jek­to­wa­nie gier”. W wol­nych chwi­lach zwie­dza fik­cyj­ne świa­ty z ręcz­ni­kiem na ramie­niu. Gdy­by mogła, była­by Jedi. Pro­wa­dzą­ca i Pro­du­cent­ka lar­pów sce­ny Black­Box 3City.

Mar­ke­ting i Program

Piotr Milew­ski

Wie­lo­let­ni orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon i warsz­ta­tów Hard­kon: Lar­pers’ Retre­at. Sędzia w kon­kur­sach lar­po­wych, współ­re­dak­tor pol­skiej anto­lo­gii lar­pów “Prism”. Autor kil­ku­dzie­się­ciu gier bez prą­du, od lar­pów po plan­szów­ki i kar­cian­ki. Współ­za­ło­ży­ciel sce­ny Black­Box 3City.

Pro­duk­cja

Karol Orłow­ski

Rocz­nik 98. Przy­go­dę z gra­mi fabu­lar­ny­mi zaczął w wie­ku 12 lat. Wycho­wa­ny na dru­giej edy­cji War­ham­me­ra. Pierw­szy raz z lar­pem spo­tkał się w 2012 roku. Z wykształ­ce­nia skan­dy­na­wi­sta. Entu­zja­sta wie­lu rze­czy, znaw­ca nie­wie­lu. Gdy­by mógł, to żył­by w Khorinis.

Przewiń do góry