Beastfucker - BlackBox 3City

Beastfucker

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2 — 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

“I have whir­led with the earth at the dawning,
When the sky was a vapo­ro­us flame;
I have seen the dark uni­ver­se yawning
Whe­re the black pla­nets roll witho­ut aim,
Whe­re they roll in the­ir hor­ror unhe­eded, witho­ut know­led­ge or lustre or name.

I had dri­fted o’er seas witho­ut ending,
Under sini­ster grey-clo­uded skies,
That the many-for­ked light­ning is rending,
That reso­und with hyste­ri­cal cries;
With the moans of invi­si­ble daemons, that out of the gre­en waters rise.

I have plun­ged like a deer thro­ugh the arches
Of the hoary pri­mo­ri­dal grove,
Whe­re the oaks feel the pre­sen­ce that marches,
And stalks on whe­re no spi­rit dares rove,
And I flee from a thing that sur­ro­unds me, and leers thro­ugh dead branches
above. (…)

H.P. Love­craft, “Neme­sis”

Opis

Wasza rodzi­na skry­wa strasz­li­wy sekret. Bogac­twa i wła­dzę, któ­ry­mi dys­po­nu­je­cie, zawdzię­cza­cie pak­to­wi zawar­te­mu przez wasz ród z Bestią, prze­ra­ża­ją­cą i nie­ludz­ką isto­tą. Co poko­le­nie, jeden z człon­ków rodzi­ny musi oddać się Bestii i uro­dzić jej potom­ka. Rodzi­na wybra­ła was jako poten­cjal­nych “part­ne­rów” potwo­ra. Byli co praw­da inni człon­ko­wie rodzi­ny, któ­rzy mogli­by to zro­bić, ale wybra­no was, a nie ich. Taki los. 

Przy­ję­cie i uro­dze­nie pomio­tu Bestii cał­ko­wi­cie nisz­czy czło­wie­ka. Co praw­da nie umie­ra się, ale zmia­ny fizycz­ne oraz psy­chicz­ne czy­nią z nie­szczę­snej oso­by coś nie­wy­obra­żal­nie potwor­ne­go, przy­naj­mniej z waszej obec­nej per­spek­ty­wy. Jeśli kto­kol­wiek z was odmó­wi przy­ję­cia na sie­bie odpo­wie­dzial­no­ści za ród i wzię­cia udzia­łu w mrocz­nym rytu­ale, zosta­nie wydzie­dzi­czo­ny i odcię­ty od wszel­kich zaso­bów rodzi­ny. Na doda­tek, ryzy­ku­je też, że ścią­gnie gniew Bestii na całą rodzinę. 

Zasady spotkania:

  • KAŻDY MUSI pie­przyć się z Bestią;
  • seks z Bestią zmie­nia człowieka;
  • jed­no z was musi przy­jąć i wydać na świat potom­stwo Bestii.

Wymagania

Na larp nale­ży przy­go­to­wać ele­ganc­kie stro­je, któ­re świad­czą o bogac­twie i wyso­kim sta­tu­sie każ­de­go z człon­ków rodzi­ny. Dodat­ko­wo przy­dat­ne będą duże chu­s­ty lub apasz­ki, naj­le­piej w kolo­rze czarnym.

Ważne

Dodat­ko­we ostrzeżenia/triggery:
1. Przy­mu­so­wy sto­su­nek sek­su­al­ny z Bestią.
2. Nie­chcia­ne ciąże.
3. Rodzi­na w trud­nej sytuacji.

Sce­na­riusz nie posia­da dedy­ko­wa­nych mecha­nik bezpieczeństwa

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.