Strona główna » horror

Beastfucker

Wasza rodzi­na skry­wa strasz­li­wy sekret. Bogac­twa i wła­dzę, któ­ry­mi dys­po­nu­je­cie, zawdzię­cza­cie pak­to­wi zawar­te­mu przez wasz ród z Bestią, prze­ra­ża­ją­cą i nie­ludz­ką isto­tą. Co poko­le­nie, jeden z człon­ków rodzi­ny musi oddać się Bestii i uro­dzić jej potom­ka. Rodzi­na wybra­ła was jako poten­cjal­nych “part­ne­rów” potwo­ra. Byli co praw­da inni człon­ko­wie rodzi­ny, któ­rzy mogli­by to zro­bić, ale wybrano …

Beast­fuc­ker Read More »

Zew z Otchłani

Akcja gry dzie­je się pod koniec roku 1995, w przy­droż­nym zajeź­dzie, gdzieś mię­dzy Pozna­niem a Wro­cła­wiem, gdzie spo­tka­li się “Spi­ry­tu­ali­ści prze­ciw sek­tom” i ich goście, ludzie zafa­scy­no­wa­ni ezo­te­ry­ką i spi­ry­tu­ali­zmem, ale prze­ciw­dzia­ła­ją­cy sek­tom. Sce­na­riusz gry skon­stru­owa­ny jest wokół opo­wie­ści i ele­men­tów symu­la­cji świa­ta przed­sta­wio­ne­go. Posta­cie nie będą hero­sa­mi, a mniej lub bar­dziej zwy­kły­mi oby­wa­te­la­mi, starającymi …

Zew z Otchła­ni Read More »

Z własnej woli twej

Nie­miec­ki fre­eform ozna­czo­ny jest w sce­na­riu­szu jako gra play for hor­ror. Nawią­zu­je bez­po­śred­nio do opo­wie­ści nie­sa­mo­wi­tych, któ­re snu­je się wspól­nie, by zaska­ki­wać i prze­ra­żać współgrających_e. Gra jest fre­efor­mem, któ­ry korzy­sta z tech­nik impro­wi­za­cji. Mono­lo­gi, szep­ta­nie do ucha jako Wewnętrz­ny Głos czy przej­mo­wa­nie roli inne gra­cza to pod­sta­wo­we mecha­ni­ki gry. Opo­wieść opie­ra się o kolej­no losowane …

Z wła­snej woli twej Read More »

Modlę się, by Bóg rzucił klątwę na pisarza

Gru­pa przy­ja­ciół zbie­ra się, aby nakrę­cić nisko­bu­dże­to­wy hor­ror. Zanim na dobre zabie­ra­ją się do dzie­ła, sami prze­no­szą się do nie­zwy­kłę­go i nie­co prze­ra­ża­ją­ce­go świa­ta: Car­co­sy. Czy zdą­żą odkryć jego tajem­ni­ce i uciec przed nim przy­bę­dzie apo­ka­lip­tycz­ny Król w Żół­ci? Modlę się, żeby Bóg rzu­cił klą­twę na pisa­rza (org. I pray God will kill the wri­ter) to …

Modlę się, by Bóg rzu­cił klą­twę na pisa­rza Read More »

Cienie

Pod­czas lar­pu gra­cze wcie­lą się w duchy przy­ku­te do poprzed­nie­go życia przez pyta­nia bez odpo­wie­dzi i nie­do­koń­czo­ne spra­wy. Są rze­czy, któ­re muszą porzu­cić, sło­wa, któ­re trze­ba wypo­wie­dzieć, lub emo­cje, z któ­ry­mi trze­ba się zmie­rzyć. Dzię­ki towa­rzy­stwu innych zjaw dowie­dzą się wię­cej o swo­jej prze­szło­ści, o tym co wią­że ich z tym świa­tem i co muszą …

Cie­nie Read More »

Przewiń do góry