Strona główna » horror

Modlę się, by Bóg rzucił klątwę na pisarza

Gru­pa przy­jaciół zbiera się, aby nakrę­cić niskobudże­towy hor­ror. Zan­im na dobre zabier­a­ją się do dzieła, sami przenoszą się do niezwykłę­go i nieco prz­er­aża­jącego świa­ta: Car­cosy. Czy zdążą odkryć jego tajem­nice i uciec przed nim przy­będzie apokalip­ty­czny Król w Żół­ci? Mod­lę się, żeby Bóg rzu­cił klątwę na pis­arza (org. I pray God will kill the writer) …

Mod­lę się, by Bóg rzu­cił klątwę na pis­arza Read More »

Cienie

Pod­czas larpu gracze wcielą się w duchy przykute do poprzed­niego życia przez pyta­nia bez odpowiedzi i niedokońc­zone sprawy. Są rzeczy, które muszą porzu­cić, słowa, które trze­ba wypowiedzieć, lub emoc­je, z który­mi trze­ba się zmierzyć. Dzię­ki towarzys­t­wu innych zjaw dowiedzą się więcej o swo­jej przeszłoś­ci, o tym co wiąże ich z tym światem i co muszą …

Cie­nie Read More »

Nightfloors

Nigh­floors to nowoze­landz­ki larp w kli­ma­cie łączą­cym ze sobą ele­men­ty hor­roru, real­iz­mu mag­icznego, miejs­kich leg­end i onirycznych kosz­marów. Gracze — mieszkań­cy artysty­cznej komuny — wal­czą o swo­je życie i poczy­tal­ność. Zamieszki­wany przez nich budynek wyda­je się daleko poza grani­ca­mi tego, co określa się przymiotnikiem “naw­ied­zony”. W trak­cie gry gracze będą mieli okazję zmierzyć się z tajem­ni­ca­mi …

Night­floors Read More »

BottleQuest

Bot­tle­quest to freefrom, który trwa przez jed­ną butelkę piwa (lub innego płynu, cho­ci­aż autorzy pisali ją myśląc właśnie o piwie). Gra ekspery­men­tu­je z for­mą nieod­zownego, jak wyda­je się wielu, kom­po­nen­tu larpów jakim jest kar­ta postaci. Czy moż­na ją zastąpić napo­jem w butelce? Okazu­je się, że tak. Wystar­czy tylko odrobinę pobaw­ić się etyki­etą… Gra została zgłos­zona …

Bot­tle­Quest Read More »

Wolna | Wola

Krót­ki, inten­sy­wny hor­ror pros­to z Amery­ki. Uczest­ni­cy larpu gra­ją w parach – w każdej parze jed­na z osób jest nosi­cielem, a dru­ga pasożytem. Nosi­ciele usiłu­ją skupić swo­ją men­tal­ną energię na tyle, by w kluc­zowych momen­tach gry odzyskać panowanie nad sytu­acją. Tym­cza­sem pasoży­ty… Pasoży­ty mają swój włas­ny plan. Gra została zgłos­zona do konkur­su Gold­en Cobra 2016. Moż­na pobrać …

Wol­na | Wola Read More »

Przewiń do góry