Konwencja: horror

 • Dread the Larp 1 — Paranormal TV Show

  Dread the Larp 1 — Paranormal TV Show

  Dom owia­ny jest tajem­ni­cą, a pogło­ski o bra­ku­ją­cych twa­rzach i nie­wy­ja­śnio­nych mor­der­stwach wciąż nawie­dza­ją jego sta­re ścia­ny. Gdy fil­mow­cy mon­tu­ją sprzęt i przy­go­to­wu­ją się do nagrań, szyb­ko zda­ją sobie spra­wę, że nie są sami. Nie ma tu zasię­gu, co pozo­sta­wia nasz zespół bez moż­li­wo­ści pro­sze­nia o pomoc. Sprzęt ule­ga awa­rii, a dziw­ne zja­wi­ska każą im…

 • Dread the Larp 2 — Reality TV Show

  Dread the Larp 2 — Reality TV Show

  Zosta­łeś wybrany_a do udzia­łu w nowym reali­ty show. Dołą­czysz do kil­ku innych osób i zosta­niesz zamknięty_a na wie­le tygo­dni w opusz­czo­nej chat­ce w lesie. Po przej­ściu wyma­ga­ją­cych prób jed­no z Was wygra Wiel­ką Nagrodę™. Nikt nie wie dokład­nie, czym jest Wiel­ka Nagro­da™, ale spe­ku­la­cje obej­mu­ją: kon­trakt pły­to­wy, milion dola­rów, miesz­ka­nie w sto­li­cy lub nawet pry­wat­ny…

 • Beastfucker

  Beastfucker

  Wasza rodzi­na skry­wa strasz­li­wy sekret. Bogac­twa i wła­dzę, któ­ry­mi dys­po­nu­je­cie, zawdzię­cza­cie pak­to­wi zawar­te­mu przez wasz ród z Bestią, prze­ra­ża­ją­cą i nie­ludz­ką isto­tą. Co poko­le­nie, jeden z człon­ków rodzi­ny musi oddać się Bestii i uro­dzić jej potom­ka. Rodzi­na wybra­ła was jako poten­cjal­nych “part­ne­rów” potwo­ra. Byli co praw­da inni człon­ko­wie rodzi­ny, któ­rzy mogli­by to zro­bić, ale wybra­no…

 • Zew z Otchłani

  Zew z Otchłani

  Akcja gry dzie­je się pod koniec roku 1995, w przy­droż­nym zajeź­dzie, gdzieś mię­dzy Pozna­niem a Wro­cła­wiem, gdzie spo­tka­li się “Spi­ry­tu­ali­ści prze­ciw sek­tom” i ich goście, ludzie zafa­scy­no­wa­ni ezo­te­ry­ką i spi­ry­tu­ali­zmem, ale prze­ciw­dzia­ła­ją­cy sek­tom. Sce­na­riusz gry skon­stru­owa­ny jest wokół opo­wie­ści i ele­men­tów symu­la­cji świa­ta przed­sta­wio­ne­go. Posta­cie nie będą hero­sa­mi, a mniej lub bar­dziej zwy­kły­mi oby­wa­te­la­mi, sta­ra­ją­cy­mi…

 • Z własnej woli twej

  Z własnej woli twej

  Nie­miec­ki fre­eform ozna­czo­ny jest w sce­na­riu­szu jako gra play for hor­ror. Nawią­zu­je bez­po­śred­nio do opo­wie­ści nie­sa­mo­wi­tych, któ­re snu­je się wspól­nie, by zaska­ki­wać i prze­ra­żać współgrających_e. Gra jest fre­efor­mem, któ­ry korzy­sta z tech­nik impro­wi­za­cji. Mono­lo­gi, szep­ta­nie do ucha jako Wewnętrz­ny Głos czy przej­mo­wa­nie roli inne gra­cza to pod­sta­wo­we mecha­ni­ki gry. Opo­wieść opie­ra się o kolej­no loso­wa­ne…