Strona główna » horror

Z własnej woli twej

Nie­miec­ki fre­eform ozna­czo­ny jest w sce­na­riu­szu jako gra play for hor­ror. Nawią­zu­je bez­po­śred­nio do opo­wie­ści nie­sa­mo­wi­tych, któ­re snu­je się wspól­nie, by zaska­ki­wać i prze­ra­żać współgrających_e. Gra jest fre­efor­mem, któ­ry korzy­sta z tech­nik impro­wi­za­cji. Mono­lo­gi, szep­ta­nie do ucha jako Wewnętrz­ny Głos czy przej­mo­wa­nie roli inne gra­cza to pod­sta­wo­we mecha­ni­ki gry. Opo­wieść opie­ra się o kolej­no losowane …

Z wła­snej woli twej Read More »

Modlę się, by Bóg rzucił klątwę na pisarza

Gru­pa przy­ja­ciół zbie­ra się, aby nakrę­cić nisko­bu­dże­to­wy hor­ror. Zanim na dobre zabie­ra­ją się do dzie­ła, sami prze­no­szą się do nie­zwy­kłę­go i nie­co prze­ra­ża­ją­ce­go świa­ta: Car­co­sy. Czy zdą­żą odkryć jego tajem­ni­ce i uciec przed nim przy­bę­dzie apo­ka­lip­tycz­ny Król w Żół­ci? Modlę się, żeby Bóg rzu­cił klą­twę na pisa­rza (org. I pray God will kill the wri­ter) to …

Modlę się, by Bóg rzu­cił klą­twę na pisa­rza Read More »

Cienie

Pod­czas lar­pu gra­cze wcie­lą się w duchy przy­ku­te do poprzed­nie­go życia przez pyta­nia bez odpo­wie­dzi i nie­do­koń­czo­ne spra­wy. Są rze­czy, któ­re muszą porzu­cić, sło­wa, któ­re trze­ba wypo­wie­dzieć, lub emo­cje, z któ­ry­mi trze­ba się zmie­rzyć. Dzię­ki towa­rzy­stwu innych zjaw dowie­dzą się wię­cej o swo­jej prze­szło­ści, o tym co wią­że ich z tym świa­tem i co muszą …

Cie­nie Read More »

Nightfloors

Nigh­flo­ors to nowo­ze­landz­ki larp w kli­ma­cie łączą­cym ze sobą ele­men­ty hor­ro­ru, reali­zmu magicz­ne­go, miej­skich legend i oni­rycz­nych kosz­ma­rów. Gra­cze — miesz­kań­cy arty­stycz­nej komu­ny — wal­czą o swo­je życie i poczy­tal­ność. Zamiesz­ki­wa­ny przez nich budy­nek wyda­je się dale­ko poza gra­ni­ca­mi tego, co okre­śla się przy­miot­ni­kiem “nawie­dzo­ny”. W trak­cie gry gra­cze będą mie­li oka­zję zmie­rzyć się z tajemnicami …

Night­flo­ors Read More »

BottleQuest

Bot­tle­qu­est to fre­efrom, któ­ry trwa przez jed­ną butel­kę piwa (lub inne­go pły­nu, cho­ciaż auto­rzy pisa­li ją myśląc wła­śnie o piwie). Gra eks­pe­ry­men­tu­je z for­mą nie­odzow­ne­go, jak wyda­je się wie­lu, kom­po­nen­tu lar­pów jakim jest kar­ta posta­ci. Czy moż­na ją zastą­pić napo­jem w butel­ce? Oka­zu­je się, że tak. Wystar­czy tyl­ko odro­bi­nę poba­wić się ety­kie­tą… Gra zosta­ła zgłoszona …

Bot­tle­Qu­est Read More »

Przewiń do góry