Konwencja: horror

 • Gdy rozum śpi, budzą się potwory

  Gdy rozum śpi, budzą się potwory

  Opo­wieść o przy­jaź­ni, zaufa­niu, cier­pie­niu. Gru­pa lice­ali­stek wybie­ra się w oko­li­ce sta­re­go, porzu­co­ne­go drze­wa, któ­re ma sym­bo­li­zo­wać (według Ame­lii, jed­nej z nich) jej zmar­łą mat­kę. Dziew­czę­ta, choć z cha­rak­te­ru róż­ne, po jej namo­wach zga­dza­ją się na odpra­wie­nie leśne­go rytu­ału. Po jego zakoń­cze­niu już nic nie będzie takie samo… Przy­go­tuj się na mro­żą­cą krew w żyłach opo­wieść,…

 • Our Moonlight Drama

  Our Moonlight Drama

  Nie okła­muj­my się — cho­ler­nie trud­no jest się być nasto­lat­kiem. Cały ten okres doj­rze­wa­nia, star­si patrzą­cy na Cie­bie z góry, szko­ła, pierw­sze zauro­cze­nia, per­spek­ty­wa uży­wek i pierw­szych imprez, repu­ta­cja i zna­le­zie­nie “swo­ich” w smut­nej, sza­rej masie spo­łecz­nej. Tia, ludz­cy nasto­lat­ko­wie muszą mieć solid­nie prze­sra­ne. Pomy­śl­cie więc, jak bar­dzo prze­sra­ne muszą mieć nasto­lat­ki, któ­rych rodzi­ca­mi nie…

 • Miskatonic Madness

  Miskatonic Madness

  Larp w kli­ma­cie gro­zy i sza­leń­stwa, w któ­rym istot­ne jest zapo­zna­nie osób chęt­nych do udzia­łu ze szcze­gó­ło­wy­mi cela­mi i zało­że­nia­mi gry.  Celem gry Miska­to­nic Mad­ness jest stwo­rze­nie warun­ków do wspól­ne­go prze­ży­cia histo­rii w kli­ma­cie gro­zy i sza­leń­stwa przez gru­pę od kil­ku do kil­ku­dzie­się­ciu osób. Oso­by bio­rą­ce udział w lar­pie wcie­lą się w posta­ci studentek/ów Uni­wer­sy­te­tu Miska­to­nic i…

 • Are You Like Ok’ Beastfucker?

  Are You Like Ok’ Beastfucker?

  Nie­po­ko­ją­ca i nie­przy­jem­na gra o rodzi­nie, chci­wo­ści, poświę­ce­niu, zdra­dzie, fał­szy­wym współ­czu­ciu i rucha­niu się z bestią. Sce­na­riusz inspi­ro­wa­ny jest gra­mi Are You Like Ok’? Car­ly Kocu­rek oraz Beast­fuc­ker Ale­xy Kirch­ner i Wen­dy Gorman. Posta­cie w grze to przed­sta­wi­cie­le i przed­sta­wi­ciel­ki naj­młod­szej gene­ra­cji jed­nej z naj­bo­gat­szych rodzin w USA. Fami­lia zawdzię­cza swój mają­tek mrocz­ne­mu pak­to­wi, jakim…

 • Dread the Larp 1 — Paranormal TV Show

  Dread the Larp 1 — Paranormal TV Show

  Dom owia­ny jest tajem­ni­cą, a pogło­ski o bra­ku­ją­cych twa­rzach i nie­wy­ja­śnio­nych mor­der­stwach wciąż nawie­dza­ją jego sta­re ścia­ny. Gdy fil­mow­cy mon­tu­ją sprzęt i przy­go­to­wu­ją się do nagrań, szyb­ko zda­ją sobie spra­wę, że nie są sami. Nie ma tu zasię­gu, co pozo­sta­wia nasz zespół bez moż­li­wo­ści pro­sze­nia o pomoc. Sprzęt ule­ga awa­rii, a dziw­ne zja­wi­ska każą im…