Our Moonlight Drama - BlackBox 3City

Our Moonlight Drama

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8

W tym

2
2
4

Larp popro­wa­dzo­no na:

„Sin­ce I moved in, I’ve seen them.
Faces of all the deceased.
Pla­gu­ed by the face­less Demon,
But I made some friends here at least.
Stran­ger things have happened.”

Opis

Nie okła­muj­my się — cho­ler­nie trud­no jest się być nasto­lat­kiem. Cały ten okres doj­rze­wa­nia, star­si patrzą­cy na Cie­bie z góry, szko­ła, pierw­sze zauro­cze­nia, per­spek­ty­wa uży­wek i pierw­szych imprez, repu­ta­cja i zna­le­zie­nie “swo­ich” w smut­nej, sza­rej masie spo­łecz­nej. Tia, ludz­cy nasto­lat­ko­wie muszą mieć solid­nie prze­sra­ne. Pomy­śl­cie więc, jak bar­dzo prze­sra­ne muszą mieć nasto­lat­ki, któ­rych rodzi­ca­mi nie są ludzie… tyl­ko Potwory.

Tak. TE Potwory.

Oczy­wi­ście, cza­sy zatrwo­żo­nych wie­śnia­ków, posre­brza­nych krzy­ży, wideł i pochod­ni już daw­no minę­ły, ale prze­cież wszyst­kie potwo­ry, duchy, zja­wy i prze­klę­ci nie mogli znik­nąć ot, tak, praw­da? Jed­nak­że to nie o nich będzie ta opo­wieść. A o czym będzie?

Będzie o nie­moż­li­wo­ści odna­le­zie­nia się w więk­szej gru­pie i szu­ka­niu akcep­ta­cji, o pogo­dze­niu się ze stra­tą i okre­sie bun­tu, o zła­ma­nym ser­cu i pró­bie uko­je­nia tego bólu, o pierw­szych kłam­stwach, stra­co­nych przy­jaź­niach oraz utwo­rze­niu tych nowych, sil­niej­szych. Oczy­wi­ście — gdzieś w tle będą fana­tycz­ni łow­cy potwo­rów, tra­dy­cjo­na­li­stycz­ni rodzi­ce nie­na­wi­dzą­cy ludzi oraz kli­szo­we pro­ble­my każ­de­go potwor­ne­go nasto­lat­ka — srebr­na biżu­te­ria, peł­nia księ­ży­ca w dniu rand­ki czy zbyt duża ilość czosn­ku w restau­ra­cji.
W koń­cu cho­ler­nie trud­ne jest być Potwo­rem oraz Nasto­lat­kiem jed­no­cze­śnie, prawda?

Wciel­cie się w człon­ków Klu­bu Odmień­ców — dzie­cia­ków naj­róż­niej­szych Potwo­rów i Stra­szy­deł zamiesz­ku­ją­cych fik­cyj­ne mia­stecz­ko Klę­sko­wo, zmu­szo­nych do radze­nia sobie pośród zwy­kłych ludzi ze swo­ją odmien­no­ścią, nie mając za bar­dzo niko­go poza inny­mi człon­ka­mi gru­py i wła­sny­mi rodzi­ca­mi, z któ­ry­mi nie zawsze się doga­du­ją. Na całe szczę­ście gdzieś w klę­skow­skim lesie znaj­du­je się opusz­czo­na cha­ta — z dale­ka od okrut­nych ludzi, mod­nych dziew­czyn ze szko­ły, gło­śnych osił­ków i nie­ro­zu­mie­ją­cych nauczy­cie­li. Dla Klu­bu Odmień­ców było to naj­lep­sze miej­sce, aby cza­sem się odse­pa­ro­wać od świa­ta zewnętrz­ne­go i poczuć się bezpiecznie…

Pyta­nie tyl­ko — na jak długo?

Wymagania

Gra­cze wcie­la­ją się w nasto­lat­ków żyją­cych w latach współ­cze­snych. Pra­wie każ­da z posta­ci odwzo­ro­wu­je kla­sycz­ne mon­strum z popkul­tu­ry (wam­pir, cza­row­ni­ca, duch, zom­bie, etc), przez co mile widzia­ne są kostiumy/charakteryzacje odzwier­cie­dla­ją­ce owe klisze.

Ważne

Mimo przy­ję­tej na potrze­by lar­pu kon­wen­cji gro­zy, nie będzie to gra o stra­chu. Głów­nym zało­że­niem jest gra­nie teendramy. 

WAŻNE: Na lar­pie poru­sza­ne są wąt­ki zabu­rzeń psy­chicz­nych, trau­my, depre­sji, samo­bój­stwa i śmierci.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.