Strona główna » horror » Strona 2

BottleQuest

Bot­tle­qu­est to fre­efrom, któ­ry trwa przez jed­ną butel­kę piwa (lub inne­go pły­nu, cho­ciaż auto­rzy pisa­li ją myśląc wła­śnie o piwie). Gra eks­pe­ry­men­tu­je z for­mą nie­odzow­ne­go, jak wyda­je się wie­lu, kom­po­nen­tu lar­pów jakim jest kar­ta posta­ci. Czy moż­na ją zastą­pić napo­jem w butel­ce? Oka­zu­je się, że tak. Wystar­czy tyl­ko odro­bi­nę poba­wić się ety­kie­tą… Gra zosta­ła zgłoszona …

Bot­tle­Qu­est Read More »

Wolna | Wola

Krót­ki, inten­syw­ny hor­ror pro­sto z Ame­ry­ki. Uczest­ni­cy lar­pu gra­ją w parach – w każ­dej parze jed­na z osób jest nosi­cie­lem, a dru­ga paso­ży­tem. Nosi­cie­le usi­łu­ją sku­pić swo­ją men­tal­ną ener­gię na tyle, by w klu­czo­wych momen­tach gry odzy­skać pano­wa­nie nad sytu­acją. Tym­cza­sem paso­ży­ty… Paso­ży­ty mają swój wła­sny plan. Gra zosta­ła zgło­szo­na do kon­kur­su Gol­den Cobra 2016. Moż­na pobrać …

Wol­na | Wola Read More »

Silentium Universi

Jest rok 2055. Zie­mia jest już wyja­ło­wio­nym glo­bem. Nad­szedł czas, by poszu­kać sobie nowe­go domu. Naukow­cy odkry­li, że wokół sys­te­mu Alfa Cen­tau­ri krą­ży pla­ne­ta nada­ją­ca się do kolo­ni­za­cji. Nale­ży to zba­dać. Sta­tek mię­dzy­gwiezd­ny „Marek Aure­liusz” z ośmio­ma śmiał­ka­mi na pokła­dzie mknie przez kosmicz­ną pust­kę, dale­ko za pas Kuipe­ra i obłok Oor­ta. Ostat­nia nadzie­ja ludz­ko­ści. Naj­więk­szy, najbardziej …

Silen­tium Uni­ver­si Read More »

Przewiń do góry